Какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 14 декември, от 10 ч. Публикуваме предварителния дневен ред

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2016 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 НОЕМВРИ 2016 Г.

Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики

и институционалните въпроси и министър на образованието и науката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЕТАЛОН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИНИЦАТА ЗА ИНТЕНЗИТЕТ НА СВЕТЛИНАТА

Внася: министърът на икономиката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЕТАЛОН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА МОЩНОСТ И ЕНЕРГИЯ ПРИ 50 HZ

Внася: министърът на икономиката

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №71 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „МАРИНОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА 33502/07), „ЗДРАВКО СТАНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА №18312/08), „ДИМИТРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА 12655/09) И „КУЛИНСКИ И СЪБЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА №63849/09)

Внася: министърът на правосъдието

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №68 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на културата

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2016 Г.

Внася: министърът на културата

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №818 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1934” – ВАРНА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПОДПИСАНО НА 12 ОКТОМВРИ 2016 Г. В СОФИЯ

Внася: министърът на икономиката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЧЕРНА ГОРА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА, ПОДПИСАНО НА 14 ЮНИ 2016 Г. В ХЕРЦЕГ НОВИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ИНТЕРПРЕТАТИВНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 10 ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО

Внася: министърът на туризма

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА БЪЛГАРО-АЗЕРБАЙДЖАНСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 29 И 30 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. В БАКУ

Внасят: министърът на икономиката

министърът на енергетиката

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ ВЪНШНИ РАБОТИ (ТЪРГОВИЯ) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 11 НОЕМВРИ 2016 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на икономиката

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 14 И 15 НОЕМВРИ 2016 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на земеделието и храните

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 21 И 22 НОЕМВРИ 2016 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики

и институционалните въпроси и министър на образованието и науката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДЕВЕНЦИ”, УЧАСТЪЦИ „ЗАПАДЕН” И „ИЗТОЧЕН”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ДЕВЕНЦИ, С. ЧОМАКОВЦИ И ГР. КОЙНАРЕ, ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, НА „МЛ-КОНСУЛТ-2009” ЕООД – ПЛЕВЕН

Внася: министърът на енергетиката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ ЗА 2016 Г. ЗА ПЕРИОДА МАЙ-ОКТОМВРИ 2016 Г.

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО – ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ, В ПОЛЗА НА ОБЩИНА АЙТОС ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Внася: министърът на земеделието и храните

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА Й И ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ДЕЙСТВИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕСУРС НА 2 МЛРД. ЛВ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

Внася: министърът на туризма

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №107 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Внасят: заместник министър-председателят по координация на европейските

политики и институционалните въпроси и министър на образованието

и науката

министърът на туризма

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АВАРИИ ПРИ ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ ИЛИ ПРОУЧВАНЕ, ИЛИ ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ, В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ, КОНТИНЕНТАЛНИЯ ШЕЛФ И В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ

Внася: министърът на енергетиката

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, РЕГИСТРИТЕ И ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Внася: министър-председателят

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД

Внася: министърът на земеделието и храните

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2016 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията