Какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

Седмичното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 21 декември, от 10 ч. Публикуваме дневния ред

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012-2030 Г.)

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ ПОСМЪРТНО НА ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА” ПЪРВА СТЕПЕН

Внася: министърът на правосъдието

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНИТЕ ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНОТО, ПРЕЗ 2017 Г.

Внася: министър-председателят

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Внася: заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна

администрация и министър на вътрешните работи

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ” НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАМИРАЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ВЕЛИКДЕНЧЕ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, С. СЕДЛОВИНА, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, С. СТАМБОЛИЙСКИ И С. МАНДРА, ОБЩИНА ХАСКОВО, С. ГОЛЯМО АСЕНОВО, ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО, И С. ЗАГОРЕ, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „АМ „МАРИЦА” ОТ КМ 5+000 ДО КМ 71+011,31 – ИЗМЕСТВАНЕ НА ЛИНЕЙНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТИЩА – НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИ 20 КV, ГАЗОПРОВОДИ, ВОДОПРОВОДИ, Т.Т. КАБЕЛИ, ТРЪБОПРОВОДИ, КОРЕКЦИИ НА РЕКИ, ДЮКЕРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТИЩА, ЖП ЛИНИИ И ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „ТОПОЛОВГРАД”, НАМИРАЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ХАРМАНЛИ, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ №927 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Внася: министърът на отбраната

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТ, ОТНЕТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН – 1977” – ВАРНА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №819 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНА ЦЕЛЕВА ВНОСКА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И УНИЦЕФ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ КЪМ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ, СЛУЖБАТА НА ВЪРХОВНИЯ КОМИСАР НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА БЕЖАНЦИТЕ, СЛУЖБАТА НА ВЪРХОВНИЯ КОМИСАР НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА ИРАК

Внася: министърът на външните работи

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТРИГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2020 В ПЕРИОДА 2017-2019 ГОДИНА

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2016 Г.

Внася: заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна

администрация и министър на вътрешните работи

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ

Внася: заместник министър-председателят по европейските фондове

и икономическата политики

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИСЛАНДИЯ, КРАЛСТВО ЛИХТЕНЩАЙН И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ

Внася: заместник министър-председателят по европейските фондове

и икономическата политики

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО ПО ДАВНОСТ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА ИЛИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

Внася: министърът на правосъдието

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Внася: министърът на правосъдието

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА НОРМИТЕ НА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

Внасят: министърът на околната среда и водите

министърът на икономиката

министърът на енергетиката

министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на земеделието и храните

министърът на здравеопазването

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП) ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАП ЗА НУЖДИТЕ НА ОФИС ХАСКОВО ПРИ ТД НА НАП – ПЛОВДИВ

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта