Министерството на културата призова БНР и Музикаутор да се разберат

Снимка от сайта на БНР

Културното министерство не е утвърдило предложената от „Музикаутор“ тарифа, заяват по повод спора между БНР и дружеството относно размера на сумата, която радиото трябва да плаща.

Със специално писмо Министерството на културата призовава двете страни да постигнат споразумение за размера на възнагражденията, които БНР трябва да плаща на дружеството.

Сигурни сме, че е необходим конструктивен диалог, за да бъде разрешен проблемът, отбелязват от ведомството.

На 30 декември от БНР разпространиха позиция, в която посочват, че с настъпването на Новата година в програмите на радиото няма да може да звучи съвременна музика – причината е едностранното прекратяване на договора с БНР от страна на „Музикаутор“ и забраната от страна на сдружението в ефира да звучи музика, чиито права се държат от него.

От радиото посочват в позицията си, че „Музикаутор“ настоява за трикратно увеличение на парите, заплащани от БНР за авторски права на музикални произведения и определят това за непосилно за бюджета на БНР и не почиващо на икономическите реалности.

Генералният директор на БНР Александър Велев подчерта, че обществената медия не е срещу плащането на авторски права, а срещу тройното повишение на таксата, поискано от „Музикаутор“. Велев призова композитори и текстописци да предоставят своите права на БНР.

БНР се ползва с четири пъти по-добри условия в договорите си с „Музикаутор“. Това заявяват в позиция от дружеството относно авторските възнаграждения, дължими от БНР.

Те припомнят, че от 1 януари 2017 г. БНР няма право да излъчва музика от репертоара, управляван от сдружението на композитори, автори и издатели „Музикаутор“, а именно над 14 000 000 музикални произведения от цял свят.

Причината за това е, че двете страни не постигнаха споразумение за размера на авторските възнаграждения, дължими от БНР. През последните пет години БНР заплаща 1 процент от държавната си субсидия и 4,55 процента върху приходите си от реклама. Държавната субсидия се отпуска за генериране на разнообразно съдържание и разпространението му в изпълнение на обществената функция на медията. Музиката, правата за която се управляват от Музикаутор, надвишава 50 процента от програмното време/съдържанието в ефира на БНР, посочват от „Музикаутор“.

Те подчертават, че в държавите от Европейския съюз няма друго национално радио, което да заплаща толкова нисък процент от субсидията си.

Подобна практика не съществува никъде в Европа, като се върви към еднакво третиране на обществените и частните медии, отбелязват от „Музикаутор“.

Публикуваме пълния текст на писмото от Министерството на културата:

ДО

СДРУЖЕНИЕ „Музикаутор”

Г-Н ЯСЕН КОЗЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

УЛ. „БУДАПЕЩА” 17

ГР. СОФИЯ

копие: Г-Н АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

БУЛ. „ДРАГАН ЦАНКОВ“ № 4

ГР. СОФИЯ

Към наш № 62-00-397

Относно: Ваше заявление за утвърждаване на размери на възнагражденията, дължими от Българското национално радио

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЗЕВ,

Във връзка със заявлението за утвърждаване на размери на възнагражденията, дължими от Българското национално радио, подадено в Министерството на културата с вх. № 62-00-397/04.11.2016 г., Ви призоваваме да обсъдите внимателно становището на Българското национално радио, което Ви изпратихме, в това число и с представители на радиото и да преразгледате представените документи – както предложението, така и поясняващите го мотивирана методика и икономическа обосновка, като отчетете изискванията, залегнали в чл. 40е, ал. 4 от ЗАПСП.

Обръщаме Ви внимание, че в решението на Административен съд – София град по случая (Решение № 5169/24.07.2013 г. по адм. дело № 6001/2013 г.) действително се посочва, че съгласно действащата уредба заявлението на „Музикаутор“ следва да бъде обсъдено с организацията, явяваща се представителна за съответните начини на използване – АБРО, а в случай че не се представи доказателство за това, производството следва да се прекрати. В съответствие с това производството по първото подадено от Вас заявление бе прекратено. Наред с това обаче съдът посочва в решението си, че при произнасянето по същество по заявлението, административният орган следва да отчете, че БНР се субсидира от държавния бюджет и как това се съотнася към предлаганите размери на възнагражденията. С оглед на това, както посочихме по-горе, считаме за важно депозираните от Вас документи да бъдат съгласувани и с лицето, което ще следва да заплаща възнагражденията в предлаганите размери. Обратното би било изцяло в противоречие с основната цел на законодателя, а именно – да се даде възможност дължимите възнаграждения да се формират с максималното участие на заинтересованите лица. Обстоятелството, че БНР има качеството на заинтересовано лице по случая е вън от съмнение.

В становището си по предложението Ви БНР е изразило несъгласие по редица положения в него. Считаме, че разрешаването на тези спорни въпроси следва и може да бъде постигнато по пътя на съвместни разговори, преговори, медиация и всички други способи за контакт с представители на радиото, а не бива да бъде търсено чрез силово налагане на разрешение по административен ред. Дори да бъде издадена заповед за утвърждаване на размерите на възнагражденията в предложения вариант, ако противоречията не са преодолени, прилагането на тази заповед би било обект на атаки и оспорвания и не би довело до целения резултат. Следва да се има предвид също, че целта, която законът си поставя с процедурата, съдържаща се в чл. 40е от ЗАПСП (Закон за авторското право и сродните му права), е баланс между интересите на правоносителите и ползвателите, който с административен акт не може да се постигне.

Досегашната ни практика по прилагане на Раздел Iа от ЗАПСП показва, че подобни конфликти не намират позитивно разрешение по административен път и обратното – при наличие на позитивен и конструктивен диалог конфликти не възникват. Подобен опит впрочем има и представляваното от Вас сдружение, като пример за което може да посочим тарифата за възнагражденията при публично изпълнение на музика, включена във филми, показвани на публични места, както и за използване на музика преди, по време и след прожекциите.

Във връзка с казаното, в 14-дневен срок от получаването на настоящото, очакваме становището Ви по него или коригиран вариант на предложението за размери на възнагражденията и приложените към него методика и икономическа обосновка. В случай, че счетете че срокът е недостатъчен за провеждане на разговори с БНР и постигане на консенсус по спорните въпроси, моля да ни уведомите за това с оглед удължаването му или спиране на производството.

ВЕЖДИ РАШИДОВ