Какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

Публикуваме всички решения, които Министерски съвет взе на днешното си заседание

Продължава Националната програма за
първична профилактика на рака на маточната шийка

Правителството одобри Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2017 – 2020 г.

Ракът на маточната шийка е (РМШ) е една от най-разпространените форми на рак при жените и е тежък социално-икономически проблем на съвременното обществено здравеопазване. Ежегодно в света се регистрират около 528 000 нови заболели и 266 000 смъртни случаи.

Най-голяма е тежестта на проблема в Източна Европа, където смъртността от РМШ е над два пъти по-висока, отколкото в останалите части на Европейския регион на Световната здравна организация (СЗО). В сравнителната европейска статистика, България се нарежда на място, близко до това на най-неблагополучните страни с трайна възходяща тенденция на показателите за заболеваемост и смъртност. По данни на Националния център за обществено здраве и анализи, регистрираните жени с рак на маточната шийка в страната са 412,1 на 100 000 жени за 2015 г. в сравнение с 401,9 на 100 000 жени през 2014 г. Всеки ден в България умира една жена с РМШ и се диагностицират три нови случая на заболяването.

Правилният път за намаляване както на заболеваемостта, така и на смъртността от рак на маточната шийка е прилагането на Национална програма за профилактика на рака на маточната шийка. Профилактичните HPV ваксини са най-новото постижение на съвременната медицина в контрола на раковите заболявания чрез средствата на ваксинопрофилактика. В свои становища от 2013 г. Световната здравна организация, Световният алианс по ваксини и имунизации (GAVI) и Международната федерация по акушерство и гинекология (FIGO) твърдо застават зад профила на безопасност на HPV ваксините и продължаването на тяхното прилагане в света. Според регистрационните данни, описани в кратките характеристики на профилактичните HPV ваксини те притежават над 90% ефикасност по отношение превенцията на предракови изменения и РМШ.

От 2012 г. Министерство на здравеопазването заедно с Националната здравноосигурителна каса и общопрактикуващите лекари разработи и приложи механизъм за обхващане на целеви групи от населението с HPV ваксини, осигурени с публични средства по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2012-2016 г.

Програмата дава възможност на родителите да получат достоверна медицинска информация за рака на маточната шийка и методите за профилактика, да направят информиран избор за провеждането на имунизацията на своята дъщеря и не на последно място, след консултация с медицински специалист да изберат вида на прилаганата ваксина, осигурена с публични средства. Така държавата в лицето на Министерство на здравеопазването гарантира правото на гражданите за достъпно здравно осигуряване, медицинска помощ и профилактика като не вменява задължения, а дава правото на избор на пациента, респ. неговият настойник и се разходват толкова средства, колкото са приложените дози ваксини.

Необходимите средства за изпълнението на Програмата са за сметка на утвърдения бюджет за съответната година на Министерство на здравеопазването. Запазва се механизмът на финансиране на разходите за ваксини и дейността по поставянето им от Националната здравноосигурителна каса чрез трансфер на средства от Министерството на здравеопазването, което вече е заложено в Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г.

Приета е Национална програма за контрол
и лечение на ротавирусните гастроентерити
в България 2017- 2021г.

Правителството прие Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в България 2017-2021 г.

В страната ни резултатите от целенасочени изследвания, извършени от пет университетски болници и Националната лаборатория по ентеровируси на Националния център по заразни и паразитни болести, представят заболяването като сериозен здравен проблем за децата в ранна възраст. Преобладаваща част от заболелите са деца на възраст от 6 до 23 месеца.

Превенция на заболяването може да се осъществи чрез въвеждането на ефективна профилактична програма за прилагане на ротавирусни ваксини, чрез която да се постигне предпазване от умерено тежки и тежки форми на ротавирусен гастроентерит. От януари 2013 г. Световната здравна организация (СЗО) препоръчва включване на ротавирусните ваксини в националните имунизационни програми, като част от комплексна стратегия за контрол на диарийните заболявания чрез подобряване на профилактиката и лечението.

Направеният ситуационен анализ относно повсеместното разпространение на ротавирусите налага изводи, които потвърждават необходимостта от разработване и изпълнение на Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в България, което е в съответствие с националната здравна стратегия (2014-2020) и препоръките на СЗО. С приемането на програмата България изпълнява препоръките на СЗО като осигурява публични средства за провеждане на специфична профилактика на подлежащи на имунизация с ротавирусни ваксини деца, като основната целева група са децата от 6 седмична възраст.

Направени са промени в Тарифата за таксите,
които се събират от КРС

Правителството измени Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

Поправките са свързани с разпоредбите на закона и въвеждат еднократна административна такса и годишна такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър с обхват 800 MHz за наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги.

Въвеждането на таксите е в изпълнение на Решение на ЕК 2010/267/ЕС от 6 май 2010 г. относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотната лента 790 – 862 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в ЕС.

Омбудсманът получи имот за създаването
на постоянно действаща изнесена приемна
на институцията в Северозападна България

Омбудсманът на Република България получи имот в Монтана за създаването на постоянно действаща изнесена приемна на институцията в Северозападна България. Имотът е с предоставени права за управление от БНТ за нуждите на кореспондентски пункт, но е с отпаднала необходимост за ведомството. Помещението е с площ от 13,49 кв. м и се намира на втория етаж на административна сграда на пл. „Жеравица“ № 3 в Монтана.

С друго решение правителството промени статута на поземлен имот в Петрич, управляван от Националната компания „Железопътна инфраструктура“ от публична държавна в частна държавна собственост. Имотът е с площ от 1,4 дка. и трайно предназначение на територията : територия на транспорта, начин на трайно ползване : за железопътна гара, спирка. Промяната ще даде възможност за по-ефективното му управление в бъдеще или за извършване на разпоредителни действия и реализиране на допълнителни приходи.

Министерският съвет преразпредели между ДАТО и МВР помещения, предоставени за управление на двете ведомства в общи административни сгради в страната. Преразпределението ще позволи по-ефективното използване на офисите от регионалните структури на министерството и на агенцията.

С друго решение областната дирекция „Земеделие“ в Смолян получава офис с площ от 20 кв. м в сграда на бул. „България“ № 14, ет. 4 в града. Службата се нуждае от помещението с оглед изпълнението на нововъзложените с промените в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника функции и във връзка с увеличаването на числения състав на дирекцията.

За целите на дейността на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Бургас правителството предостави част от имот – публична държавна собственост, който ще се ползва за съхранение на архиви. Частта от имота се намира в Бургас и включва пет самостоятелни обекта, представляващи сутерени с обща застроена площ 113,38 кв.м.

Правителството промени статутите на три имота, ведно с построените в тях сгради и съоръжения, от публична държавна в частна държавна собственост, и взе решение за апортирането им в капитала на „Национална спортна база“ ЕАД – София. Терените се намират в София и са предоставени за управление на Министерството на младежта и спорта. С апортирането чрез записването на нови акции ще бъде увеличен капиталът на „Национална спортна база“ ЕАД със стойността на непаричната вноска, представляваща правото на собственост върху имотите. Това ще позволи при едно добро управление да бъдат реализирани инвестиционни проекти и съответно свободен паричен ресурс. С оглед правния режим на частната държавна собственост ще се разшири кръгът от възможности за по-доброто стопанисване на имотите. Целта е да се постигне по-добро и по-ефикасно управление на имотите, за да се развият и да се използват активно като спортни имоти.

Министерският съвет даде съгласие за продажба на част от сграда, собственост на „Български пощи“ ЕАД, в с. Рогозче, община Джебел. Продажбата ще стане на търг с пряко договаряне на съсобственика. Имотът не е необходим за изпълнението на основната дейност на „Български пощи“ ЕАД и не се използва за технологични или други дейности. Продажбата е продължение на финансовата политика на дружеството за понижаване на разходите и увеличаване на приходите на „Български пощи“.

Споразумение с Куба урежда взаимното предоставяне за ползване на имоти за дипломатически нужди

Правителството одобри проект на Споразумение между България и Куба за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за дипломатическите представителства на двете страни като основа за водене на преговори.

Министърът на външните работи е упълномощен да проведе преговорите и да подпише документа при условие за последваща ратификация. С новото споразумение между България и Куба ще бъдат уредени в дългосрочен план въпросите с дипломатическите имоти на двете страни.

Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от заседания на Съвета на ЕС, проведени през месец декември 2016г.

Заседанието на Съвета по „Транспорт, телекомуникации и енергетика“ се проведе на 5 декември 2016г. На него бе дискутирано предложението за Регламент относно мерките за гарантиране на сигурността на доставка на газ и за отмяна на Регламент №994/2010. Българската страна принципно подкрепя предложението за регламент, с очаквания за гарантиране въвеждането на комплексен подход към сигурността на доставките, основан на прозрачни и последователни политики, съвместими с изискванията на пазара и гарантиращи изкривяването на пазарните механизми.

По време на заседанието бяха обменени мнения относно постигнатия напредък от края на 2013г. в развитието на външното измерение на енергийните политики на ЕС. България отбеляза приоритетно място на външното измерение на енергийната политика в дневния ред на ЕС, което следва да се запази и в бъдеще и да продължи да се основава на ясни принципи, да се характеризира с последователност, засилена координация и задълбочаване на партньорствата с трети страни, на базата на надеждни и прозрачни правила, съобразени с пазарните механизми и отговарящи на законодателството на ЕС.

ЕК представи информация за законодателните и незаконодателните инициативи, включени в пакета „Енергиен съюз“, публикуван на 30 ноември 2016г.

На заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси ( формат „Здравеопазване“), проведен на 8 декември, бе поставен акцент върху ролята на Съвета по здравеопазване в подготовката и отчитането на Европейския семестър. България потвърди изразяваната последователно до момента позиция, че Европейският семестър не следва да разширява обхвата си извън дефинираните към момента области. Главен фактор при отчитане на ефективността на здравната система следва да бъде дългосрочният ефект върху здравното състояние на населението на държавите-членки.

Министрите на околната среда заседаваха на 19 декември в Брюксел и одобриха Заключения в защита на човешкото здраве и околната среда чрез екологосъобразно управление на химичните вещества. В документа се дават насоки на Европейската комисия, които да подпомогнат REFIT-инициативите в областта на химикалите. Съветът смята, че до 2018г. в тясно сътрудничество с държавите-членки и институциите на Съюза, ЕК трябва да разработи ясно определена стратегия за нетоксична околна среда. Концепцията трябва да допълни правото на ЕС за определяне на политиката на Съюза по отношение на химикалите за десетилетието след 2020г.

Министрите разгледаха и постигнатия напредък в преговорите по предложението за ревизия на Европейската схема за търговия с емисии (СТЕ).

Одобрено е изменение на договора за концесия
на пристанищен терминал Леспорт

Правителството прие отправеното от „Пристанище Леспорт“ АД-гр. Варна предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия на „Пристанищен терминал Леспорт“-част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна“. Договорът е сключен на 8 юни 2005г. между Република България, представлявана от министъра на транспорта, и „БМ ПОРТ“ АД-гр. Варна, изменен с допълнително споразумение от 20 декември 2008г.

С решението концесионерът се задължава да извърши необходимо прединвестиционно проучване и въз основа на него да изработи и да внесе за одобряване проект за изменение на действащия генерален план за пристанищен терминал Леспорт, като проектът се съобрази с променените устройствени условия на действащия Общ устройствен план на община Варна и резултатите от геоложките проучвания в акваторията на пристанищния терминал.

Правителството оправомощава министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да представлява концедента и да сключи с концесионера допълнително споразумение към концесионния договор.

С 15 години се удължава концесионният договор
за находище „Царевец“

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Царевец“, разположено на територията на община Мездра. Това реши правителството, приемайки исканата от концесионера- „Балканстон“ ЕООД, гр. София промяна. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Със същото решение Министерският съвет промени и концесионната площ на находището. Причината е, че част от тази площ, необходима за извършване на дейности извън концесията, съвпада с площта на участък „Централен-2007“, за който има заявено искане за предоставяне на концесия.

Правителството измени и начина на формиране на концесионното плащане за находище „Царевец“ и го приведе в съответствие с Наредбата за принципите и методика за определяне на концесионно възнаграждение за добив на подземни богатства, променена през 2007г. До момента концесионерът е заплащал необходимите суми в съответствие със стари правила, валидни към датата на подписване на договора.

Одобрена е нова Наредба за специфичните
изисквания към
казеините и казеинатите,
предназначени за консумация от човека

Министерският съвет одобри Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека.

Приемането на наредбата се обуславя от необходимостта в националното законодателство да бъде транспонирано европейско законодателство и да се въведат разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2203 на Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека, и за отмяна на Директива 83/417/ЕИО на Съвета.

С постановлението се отменя Наредбата за изискванията към някои млечни белтъци – казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека. Постановлението е изготвено и в изпълнение на мярка № 20 по Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.