Министерски съвет ще заседава днес в НДК (дневен ред)

Заседание на Министерски съвет. Снимка: Правителствена информационна служба, архив

Редовното правителствено заседание ще се проведе в сряда в зала 3 на НДК, съобщиха от МС. Публикуваме предварителния дневен ред

 

1.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ТЕМАТИЧНА ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА НА ТЕМА „ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЕТО НА СТАРЕЕНЕ НА АЕЦ“.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

2.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПРЕЗ 2017 Г. И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят

3.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

4.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

5.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ – СОБСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ГР. МОНТЕВИДЕО, ИЗТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЙ, СГРАДА „МАРАСУЛ“, УЛ. „МАХАТМА ГАНДИ“ № 647, ЕТ. 5, АП. 502.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

6.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ .АВТО-МАГИСТРАЛА „СТРУМА“ ЛОТ 3.3 С ОБХВАТ ОТ КМ 397+600 ДО КМ 420+624 И ЕТАПНА ВРЪЗКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ 1-1 (Е 79) ПРИ КМ 397+000 И НОВА ПЪТНА ВРЪЗКА НА ПЪТ 1-1 (Е79) С ОБЩИНСКИ ПЪТ С. НОВО ДЕЛЧЕВО – С. ДАМЯНИЦА“, НАМИРАЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. САНДАНСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на финансите

7.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПАКЕТ ОТ СПОСОБНОСТИ CP 9А0995 „ВМЕСТИМОСТИ ЗА ГОРИВА ЗА ЛЕТИЩА НА НАТО“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

10.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ И ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР ПО ОТБРАНА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ОТНОСНО ВЗАИМНА ПОДДРЪЖКА ЧРЕЗ ОБМЕН НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ И ДЕЙНОСТИ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ И НА ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ДАНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ОТНОСНО ВЗАИМНА ПОДДРЪЖКА ЧРЕЗ ОБМЕН НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА ПО ПОВЪРХНОСТТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

11.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДРУГИТЕ СТРАНИ – ЧЛЕНКИ НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ГОТОВНОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (ПРАВИТЕЛСТВАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, ЧЕРНА ГОРА, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ И РУМЪНИЯ) ОТНОСНО ДОГОВОРЕНОСТИТЕ СЪС СТРАНАТА ДОМАКИН ЗА СЕКРЕТАРИАТА НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ГОТОВНОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА.

Внася: министърът на вътрешните работи

12.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РУМЪНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ТАКТИЧЕСКИ ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ И УСТАНОВЯВАНЕТО В ИСПАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ТАКТИЧЕСКИ ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА НА ПОДПИСВАНЕ НА ТИПОВИТЕ НОТИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И/ИЛИ НА НАТО КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ТАКТИЧЕСКИ ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ И УСТАНОВЯВАНЕТО В ИСПАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ТАКТИЧЕСКИ ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

13.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА КАТАР.

Внася: министърът на младежта и спорта

14.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 792 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИ, ОТГОВОРНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, КОНТРОЛА, КООРДИНАЦИЯТА И ОДИТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ И ИНИЦИАТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят

15.ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ВСТЪПВАНЕ ПО ДЕЛО Т-699/17, РЕПУБЛИКА ПОЛША СРЕЩУ КОМИСИЯТА ПРЕД ОБЩИЯ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на околната среда и водите

16.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“.

Внасят: министърът на образованието и науката и

министърът на регионалното развитие и благоустройството

17.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

18.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

19.ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА СЕЗИРАНЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ОБЩИЯ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 263 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО ЧАСТТА ОТ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 2017/2014 НА КОМИСИЯТА ОТ 8 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ФИНАНСИРАНЕ ОТ СТРАНА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА НЯКОИ РАЗХОДИ, НАПРАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (НОТИФИЦИРАНО ПОД № С(2017) 7263), ОТНОСИМА ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

  1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

21.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ

ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и

съобщенията

22.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА.

Внася: министърът на икономиката

23.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на здравеопазването