НСИ: Безработицата у нас е 5.7%, намалява с 1.2 за година

нси

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 70.6% – с 1.4 процентни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2017 година.

Това съобщиха от Националния статистически институт /НСИ/

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 66.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 2.2 процентни пункта. Коефициентът на безработица е 5.7%, или с 1.2 процентни пункта по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2017 година. Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 337.3 хил., или 29.4% от населението в същата възрастова група. От тях 91.6 хил., или 6.8%, са обезкуражени лица.

Заетост

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 099.3 хил., от които 1 655.8 хил. са мъже и 1 443.6 хил. – жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 51.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 1.5 процентни пункта. При мъжете този дял е 57.3%, а при жените – 46.1%.

През първото тримесечие на 2018 г. в сектора на услугите работят 1 971.2 хил., или 63.6% от всички заети лица. В индустрията са заети 931.1 хил. души (30.0%), а в селското, горското и рибното стопанство – 197.0 хиляди (6.4%).

От всички заети 3.8% (119.0 хил.) са работодатели, 7.2% (223.8 хил.) – самостоятелно заети лица (без наети), 88.2% (2 733.5 хил.) – наети лица, и 0.7% (23.0 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 078.4 хил. (76.0%) работят в частния сектор, а 655.1 хил. (24.0%) – в обществения.

С временна работа са 98.1 хил., или 3.6% от наетите лица.

През първото тримесечие на 2018 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:
Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3 023.8 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.5% (70.1% за мъжете и 62.8% за жените).
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 40.3% (45.4% за мъжете и 34.9% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 71.1%, съответно 75.0% за мъжете и 67.1% за жените. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 2.5 процентни пункта, като увеличението при мъжете и при жените е почти еднакво.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 570.0 хил., или 58.8% от населението в същата възрастова група (63.6% от мъжете и 54.5% от жените). В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 – 64 години се увеличава с 3.6 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 4.1 и 3.2 процентни пункта.

Безработица

През първото тримесечие на 2018 г. броят на безработните лица е 188.7 хил., от които 111.7 хил. (59.2%) са мъже и 77.1 хил. (40.8%) – жени. Коефициентът на безработица е 5.7% и в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. намалява с 1.2 процентни пункта. Намалението на коефициента е по-голямо при жените (с 1.8 процентни пункта) в сравнение с това при мъжете (с 0.5 процентни пункта), в резултат на което през първото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица на жените е по-нисък от този на мъжете – съответно 5.1 и 6.3 процентни пункта.

От всички безработни лица 13.7% са с висше образование, 48.1% – със средно, и 38.2% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 2.5% за висше образование, 4.9% за средно образование и 18.2% за основно и по-ниско образование.

През първото тримесечие на 2018 г. продължително безработни (от една или повече години) са 99.0 хил., или 52.4% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.0%, като в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. намалява с 0.7 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица при мъжете е 3.5%, а при жените – 2.5%.
От общия брой на безработните лица 29.7 хил., или 15.8%, търсят първа работа.

През първото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 8.2% – с 2.6 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. При мъжете коефициентът на безработица (15 – 29 навършени години) намалява с 1.9 процентни пункта, а при жените – с 3.5 процентни пункта, като достига съответно 9.2% за мъжете и 6.9% за жените.