Ето я цялата декларация за Срещата на върха ЕС-Западни Балкани

Снимка от туитър акаунта на Доналд Туск

Европейският съюз публикува декларация за срещата на високо равнище ЕС-Западни Балкани, публикувана на интернет страницата на съюза Еuropa.eu. Ето пълния текст:

Софийска декларация – 17 май 2018 г.

Ние, лидерите на страните от ЕС и на страните членки, в консултация с нашите западнобалкански партньори стигнахме до следните изводи:

1. ЕС приветства споделения ангажимент на партньорите от Западните Балкани за европейските ценности и принципи и за визията за силна, стабилна и обединена Европа, подкрепена от нашите исторически, културни и географски връзки, както и от нашите взаимни интереси в политиката, сигурността и икономиката.

2. Спомняйки си срещата на високо равнище в Солун през 2003 г. ЕС потвърджава единодушната си подкрепа към европейската перспектива на Западните Балкани. Развивайки прогреса до сега, партньорите от Западните Балкани поеха ангажимент към европейската перспектива като техен твърд стратегически избор. Достоверността на тези усилия зависи от ясната обществена комуникация.

3. ЕС е решен да засили ангажимента си на всички равнища да подкрепи политическата, икономическата и социалната трансформация в региона, включително чрез увеличена помощ, основана на осезаем напредък в правовата държава, както и в социално-икономическите реформи на партньорите от
Западните Балкани.

4. ЕС приветства ангажимента на партньорите от Западните Балкани за върховенството на демокрацията и върховенството на закона, особено в
борбата срещу корупцията и организираната престъпност, доброто управление, както и зачитането на правата на човека и правата на лицата,
принадлежащи към малцинства. Тяхното ефективно прилагане на реформите се основава на тези основи. Гражданското общество и независимите
медии играят ключова роля в процеса на демократизацията.

5. ЕС подкрепя партньорите от Западните Балкани в ангажимента им да продължат да укрепват добросъседските отношения, регионалната
стабилност и взаимното сътрудничество. Това включва по-специално намирането и прилагането на окончателни, приобщаващи и обвързващи
решения за техните двустранни спорове, коренящи се в наследството от миналото и както и това, че полагат допълнителни усилия за помирение.

6. Изграждането на гъста мрежа от връзки и възможности в региона и с ЕС е от жизненоважно значение за приближаването на нашите граждани и икономики и за засилване на политическата стабилност, икономическия просперитет, културното и социално развитие. Въз основа на постигнатия
напредък, включително чрез регионалните инициативи, се ангажираме да подобрим съществено връзката във всичките си измерения: транспорт,
енергетика, цифрова, икономическа и човешка дейност.

7. ЕС се съгласява да насърчава пазарна и инвестиционна среда в Западните Балкани да се движи по-бързо към цифрова икономика и устойчиво
развиващи се общества, благоприятстващи климата, в съответствие с Парижкото споразумение. Енергийната сигурност ще бъде приоритизирана,
включително чрез подобряване на енергийната ефективност, по-добрата трансгранична намеса- свързване, разнообразяване на източниците и
маршрутите, както и по-добро интегриране на възобновяемата енергия.

8. Ще се постави специален акцент върху създаването на нови възможности за младите хора, като същевременно се гарантира, че това допринася
за социално-икономическото развитие на Западните Балкани.

9. За тази цел ЕС приветства ангажимента на партньорите от Западните Балкани да ускорят прилагането на достиженията на правото на ЕС в
рамките на Договорите за енергийна общност и транспортна общност, да премахнат всички административни бариери по границите, да завърши
регионалния енергиен пазар и спешно да приложат- Многогодишния план за действие за развитие на регионално икономическо пространство от
юли 2017 г. ЕС ще продължи да подкрепя тези усилия.

10. Партньорите на ЕС и страните от Западните Балкани споделят многото предизвикателства в областта на сигурността, които изискват
координирано индивидуално и колективно действие. Когато работим заедно, можем ефективно да се справим с тези предизвикателства. Нашето
сътрудничество за спиране на незаконните миграционни потоци показа своята стойност и ще продължи да се развива.

11. Борбата с тероризма и екстремизма, включително финансирането, радикализацията и завръщането на чуждестранни терористи, изисква
засилено сътрудничество.

12. Партньорите на ЕС и Западните Балкани признават, че резултатите в борбата с корупцията и организираната престъпност са от съществено
значение за политическата и социално-икономическата трансформация в региона, а също и за регионалната стабилност и сигурност, които са в
най-добрия интерес на техните граждани. ЕС приветства ангажимента им да предприемат решителни действия в сътрудничество с ЕС и помежду
си срещу трафика на хора, отглеждането на наркотици и контрабандата на хора, наркотици и оръжия.

13. ЕС приветства приноса на партньорите от Западните Балкани към общата външна политика и политика на сигурност в нейните аспекти и
очаква постепенно задълбочаване на сътрудничеството в тази област, особено засиленото равнище на привеждане в съответствие, по-специално
по въпросите, в които са заложени основните общи интереси.

14. Дезинформацията и други хибридни дейности ще се борят заедно чрез по-голямо сътрудничество в устойчивостта, кибернетична сигурност и стратегическа комуникация.

15. За да ускорим подобряването на живота на нашите граждани в областта на свързаността и сигурността с оглед на европейската перспектива на
Западните Балкани, днес, въз основа на съответните аспекти на съобщението на Комисията, прието на 6 февруари 2018 г., ЕС стартира
приоритетен Дневен ред от София за ЕС и Западните Балкани, който е приложен към настоящата декларация.

16. ЕС приветства намерението на Хърватия да бъде домакин на среща на високо равнище между ЕС и Западните Балкани по време на нейното
председателство в Съвета на ЕС през 2020 г.

17. Отбелязваме, че нашите партньори от Западните Балкани се придържат към горните точки.

2 Comments

  1. @?????q Вевести си обичат да трият. Не сме им политически коректни. Верно, комунистическо е, ама как да се избавим от това минало в главите си?

  2. Национален протест срещу рестарта на кражбата АЕЦ „Белене” Когато управляващите се отметнат от предизборните си обещания /т.е. ни излъжат нас – гражданите/, е нарушен Общественият Договор между управляващи и управлявани, и е време за ОСТАВКА!!

    ПП: Защо триете мнението комунисти такива?

Коментарите са ограничени.