ЗАГЛАВИЯ

Какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

Бойко Борисов на Министерски съвет Снимка: МС

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание

 

Приета е работната програма на
Комуникационната стратегия на България 
за ЕС за 2018 г.

Правителството одобри работната програма на Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз за 2018 г. и прие Отчета за изпълнение за 2017 г.

Общият бюджет на програмата за 2018 г. възлиза на 900 000 лв., като за изпълнението на националния и на международния план са предвидени по 450 000 лв.

В националния план на работната програма са включени дейности за повишаване информираността на българското общество за актуалните теми от дневния ред на ЕС и резултатите от първото Българско председателство на Съвета. Акцент е поставен върху комуникационни инициативи, свързани с Европейската година на културното наследство – запознаване на широката общественост с културното многообразие в ЕС, популяризиране на съвременното европейско изкуство и мястото, което българската култура заема на европейската сцена.

В Международния план дейностите са насочени към утвърждаване на положителния образ на България като държава – член на ЕС, и изпълнение на дългосрочните приоритети на страната ни в областта на външната политика. Сред акцентите са популяризиране на активната политика в подкрепа на европейската интеграция на страните от Западните Балкани, повишаване видимостта на България като член на ЕС в държавите от Източното партньорство и задълбочаване на сътрудничеството с българските общности. Фокус в дейностите за 2018 г. ще бъде поставен върху събития, свързани с отбелязването на Европейската година на културното наследство и 75-годишнината от спасяването на българските евреи.

Създаден е постоянен механизъм по обхващане
и включване на деца и ученици в образователната система

Правителството одобри създаването на постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система.

Механизмът включва създаване, актуализиране и дейност на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (екипи за обхват); взаимодействие на институциите по прилагането на комплекс от мерки за обхващане и включване в образователната система и предотвратяване на ранно отпадане на децата в риск. Механизмът обхваща и прилагането на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците, както и подобряване на координацията при прилагане на санкции спрямо родителите при неизпълнение на задълженията им по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното образование. Чрез Механизма се организира и регулярен обмен на информация между ангажираните институции и координиране на техните действия за налагане на съответните законови санкции на родителите, чиито деца не посещават училище.

Нови моменти в Механизма са взаимодействието на институциите за проследяване упражняване на правото на децата на задължително образование при пътуване и миграция; обмен на информация и контрол по издадените здравни бележки за извиняване на отсъствия на децата и учениците; внедряване, развитие, поддържане и управление на Информационна система за реализация на механизма.

Акцентът е поставен върху обвързването на екипите за обхват с конкретни образователни институции, като районът на обхват на всеки екип включва прилежащия район или прилежащите райони на една или повече образователни институции. При осъществяване на дейностите за обхващане, включване и превенция на децата и учениците, които не са обхванати, които са отпаднали или които са в риск от отпадане от образователната система, институциите си взаимодействат и обменят информация по ясно регламентирана процедура с конкретизирани срокове и задължения.

Националната асоциация на сляпо-глухите
и Съюзът на глухите в България са признати
за национална представителни организации
за хората с увреждания

Правителството призна Сдруженията „Националната асоциация на сляпо-глухите в България“ и „Съюзът на глухите в България“ за представителни организации на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години.

Съюзът на глухите в България съдейства за социалната интеграция, личностната реализация и пълноправното участие на слухоувредените хора в обществения живот.

Националната асоциация на сляпо-глухите отстоява и защитава човешките, гражданските, социалните и икономическите права на хората с увредено зрение и слух. Организацията съдейства за по-добра рехабилитация и социална интеграция на сляпо-глухите и за тяхната равнопоставеност и пълноценно включване в обществото.

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. Членуващите в него неправителствени организации защитават интересите на хората с увреждания и изразяват становища по нормативни и стратегически документи, с което допринасят за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.

Бригаден генерал Светослав Даскалов
е предложен за удостояване с орден

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за удостояване на бригаден генерал Светослав Даскалов с орден „За военна заслуга“ І степен.

В мотивите към предложението е изтъкната дългогодишната и безупречна служба на доскорошния началник на служба „Военна информация, неговият принос за националната и колективна сигурност, проявен висок професионализъм и личен принос в процеса на реформиране и изграждане на българското военно разузнаване в съответствие с новите глобални предизвикателства.

Бригаден генерал Даскалов е удостояван с много отличия, последното от които е високата държавна награда от президента на Италия – „Офицер на ордена на звездата на Италия“, връчена му за принос в развитието на отношенията между двете страни в областта на сигурността и отбраната.

Състоянието на финансовото управление и контрол
в публичния сектор е оценено като добро

Правителството одобри Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2017 г. Докладът включва анализ на данните за миналата година за състоянието на финансовото управление и контрол и на вътрешния одит в публичния сектор, както и информация за дейността по координацията и хармонизацията на вътрешния контрол в публичния сектор, изпълнявана от специализираното звено в Министерството на финансите. Отчетен е напредъкът, основните проблеми и тенденциите за развитие в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит.

Консолидираната оценка за състоянието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор за 2017 г. е „добра“.

Анализът е изготвен въз основа на информация за състоянието в системите за финансово управление и контрол в 311 организации от публичния сектор, 140 годишни доклади за дейността по вътрешен одит, въпросници към тях и резултати от извършени от служители на МФ системни наблюдения в две организации от публичния сектор. След приемането му той ще бъде представен на Народното събрание и Сметната палата.

На Народното събрание ще бъде представен анализ за изпълнението на решенията на ЕСПЧ по дела срещу България

Правителството прие и ще представи в Народното събрание петия обобщен годишен доклад по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България. Целта на анализа е да подпомогне ефективното изпълнение на осъдителните решения на ЕСПЧ, особено в области, в които се наблюдава повторяемост на нарушенията.

Съгласно чл. 46 от Конвенцията за правата на човека държавите-членки имат международноправен ангажимент да изпълняват окончателните решения на ЕСПЧ, установяващи нарушения, както и тези, потвърждаващи постигнатите между страните приятелски споразумения. Приемането на необходимите мерки за изпълнението на решенията се контролира от Комитета на министрите към Съвета на Европа. Държавите-членки имат договорно задължение да отстранят установените нарушения на Конвенцията, но разполагат с известна свобода на преценка по отношение на средствата за това. Делата, поставящи най-сериозни проблеми, са групирани и се гледат от Комитета на министрите в „процедура за засилено наблюдение”.

Според статистиката на ЕСПЧ и през 2017 г. България е извън първата десетка на страните с висящи дела пред съда. Тя е на 15-о място с 623 жалби. С най-много висящи дела са Румъния (9900 – 17,6%), Русия (7750 – 13,8%), Турция (7500 – 13,3%) и Украйна (7100 – 12,6%). България е на 19-о място по брой жалби на човек от населението. Тези данни потвърждават тенденцията за намаляване на броя на висящите жалби срещу държавата и след като години наред страната ни е заемала между седмо и девето място в тази класация, през последните седем години тя трайно е извън 10-те страни по Конвенцията с най-много жалби пред ЕСПЧ. В анализа се посочва, че това се дължи както на реформата в самата система на Конвенцията, така и на активните действия на държавата по изпълнение на решенията на ЕСПЧ.

Съгласно данните, предоставени от Отдела за изпълнение на решенията на ЕСПЧ, общият брой български решения на стадия на изпълнението към 31 декември 2017 г. е 207, от които 77 са прецеденти (решения, които поставят самостоятелен проблем по Конвенцията). За 2016 г. техният брой е съответно 290 и 94.

Докладът отбелязва позитивните промени в законодателството и практиката в резултат на осъдителните решения на ЕСПЧ, което е довело до прекратяване на наблюдението по значителен брой решения. На първо място се откроява приключването на наблюдението по изпълнението на делата от групите „Китов срещу България“ и „Джангозов срещу България“, които засягат някои оставащи въпроси по нарушения във връзка с правото на справедлив процес в разумен срок. Отчетени са промените в Закона за съдебната власт и в НПК, които създават обезщетителен механизъм за прекомерна дължина на производствата и нова процедура за ускоряване на наказателните производства както на досъдебна, така и на съдебна фаза. След изменения в НК, НПК и в ЗСВ приключи наблюдението на изпълнението на решенията от групата „Ангелова и Илиев“, които засягат нарушение на правото на живот и забрана на изтезания в процесуалния им аспект, а именно – липсата на ефективно разследване на случаи на смърт, телесни повреди, изнасилвания, причинени от частни лица. Приети са разпоредби, въвеждащи квалифицирани състави за убийство и телесна повреда, извършени по расистки или ксенофобски мотиви, стриктни крайни срокове за досъдебните производства и засилена роля на наблюдаващия прокурор. След промяна в чл. 270 от НПК са отстранени недостатъци на съдебния контрол за законност на задържането в съдебна фаза, поради което е прекратено наблюдението и по изпълнението на делата от групата „Бочев срещу България“.

Най-сериозните проблеми, констатирани в осъдителните решения на ЕСПЧ, по които все още не са взети всички мерки за преодоляването им, са недостатъци на съдебния контрол при експулсиране на чужденци на основание защита на националната сигурност; смърт или телесни повреди, причинени при необоснована или прекомерна употреба на сила от служители на полицията; липсата на достатъчно гаранции в българското законодателство срещу риска от злоупотреби при използването на СРС и др. В доклада са посочени мерките, които законодателната, изпълнителната и съдебната власт следва да предприемат за успешното изпълнение на решенията и предотвратяване на бъдещи нарушения на Конвенцията и нови осъдителни решения срещу България.

Определени са такси за издаване на лиценз
за нови видове частна охранителна дейност

Правителството одобри промени в Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР. Те са продиктувани от влезлите в сила изменения в Закона за частната охранителна дейност, с които са определени нови видове частна охранителна дейност.

В чл. 57 от Тарифа №4 се определят такси за издаване на лицензи за девет вида частна охранителна дейност (пет досега) – лична охрана на физически лица, охрана на имущество на физически или юридически лица, самоохрана на имущество, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари, както и новите: сигнално-охранителна дейност, охрана на питейни и развлекателни заведения, охрана на урбанизирани територии и охрана на селскостопанско имущество. Определените такси се различават с оглед териториалния обхват на лиценза за съответния вид дейност – за територията на цялата страна и за отделна област. Размерът им е съобразен със спецификата на вида частна охранителна дейност, интензитета на нейното осъществяване и степента на обществените отношения, които се засягат при ползване на определения вид регулирана търговска услуга.

Допълнителни 55 735 лева са предоставени
за оптимизация на училищната мрежа

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 55 735 лв. за осем общини за финансовото осигуряване на дейности по националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“. С две постановления от 2017 г. на тези общини са предоставени 95% от сумите по одобрените им проекти, а със сега отпуснатите средства се осигуряват окончателните плащания по тях.

Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“ финансира общински проекти за преструктуриране на училища и професионални училища или за създаване на средищни училища.

По бюджета на МОН и на общини бяха одобрени допълнителни разходи и трансфери в размер на 101 115 лв. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.

Отчуждават се части от имоти за изграждането на АМ „Хемус“

Правителството прие решение за отчуждаване на части от имоти в землището на с. Черенча, община Шумен, за изграждането на АМ „Хемус“ в участъка от пътен възел „Буховци“ до пътен възел „Белокопитово“. Отсечката е с дължина 1,46 км. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица.

В полза на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД се учредява безсрочен сервитут върху поземлен имот в с. Равногор, община Брацигово. Площта на сервитутната зона е 3,266 дка и е необходима за изграждане и обслужване на въздушен електропровод. За сервитутното право „ЕСО“ ЕАД ще заплати нормативно определената цена и режийни разноски на стойност.

Министерският съвет предостави на Националната агенция за приходите безвъзмездно управлението на терен от 6 дка на столичния булевард „Цариградско шосе“ №111. По този начин ще се осигури улеснен достъп до административната сграда на НАП, която се намира в имота.

Сградата на Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ в гимназия в Пещера става общинска собственост. Решението е мотивирано с преобразуването в общинско на учебното заведение, което досега е било към Министерството на земеделието, храните и горите.

Правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на ветеринарна лечебница в с. Макреш, област Видин. Това ще позволи извършване на разпоредителни действия и реализирането на допълнителни приходи от имота.

Монголия открива почетно консулство в Русе

Правителството даде съгласието си Монголия да открие почетно консулство в Русе. Камен Милков, член на постоянните секторни комисии в областта на здравеопазването и на туризма и околната среда към Областната администрация – Русе, ще изпълнява функциите на почетен консул. Неговият консулски окръг ще обхваща територията на област Русе.

Монголската страна мотивира предложението си с желание да стимулира търговско-икономическите и културни връзки с България, изразявайки очакване назначението на почетен консул да допринесе в тази посока. Кандидатът е представен като дългогодишен приятел на Монголия, лично ангажиран с развитието на двустранните контакти, включително на равнище местни власти.

За ратификация е предложено споразумението
за създаване на многонационално модулно медицинско формирование

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното от 15 държави от Европейския съюз, включително България, Програмно споразумение за многонационално модулно медицинско формирование. Към документа са се присъединили също Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Холандия, Румъния, Словения, Испания и Швеция, както и Европейската агенция по отбрана.

Споразумението е част от инициативата на ЕС „Обединяване и споделяне“. Целта на проекта е да бъдат смекчени критичните военномедицински дефицити в държавите членки. Концепцията за многонационална медицинска поддръжка позволява дори и на страни с относително ограничени ресурси в тази сфера да участват в модулни медицински формирования чрез обединяване и споделяне на способности и по този начин да допринасят за предоставянето на възможно най-добрата медицинска помощ по време на мисии или операции в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.

От българска страна в проекта участва Военномедицинската академия.

Институции на България и САЩ ще сключат споразумение за гарантиране на сигурността на изградените между тях връзки

Правителството одобри проекта на споразумение, обезпечаващо сигурността на съвместните изградени връзки между Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, Службата за митническа и гранична защита на САЩ и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Документът урежда общата техническа рамка и стандарти за индивидуални и организационни технически задължения по линия на сигурността за защита и управление на информацията, която се обменя от съответните органи.

България и Република Македония ще задълбочат сътрудничеството в областта на местното управление

България и Република Македония ще работят за укрепване и развиване на двустранното сътрудничество в областта на местното самоуправление, регионалното развитие и териториално сътрудничество. Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между двете страни.

Документът предвижда страните да обменят опит в законодателството в областта на регионалното развитие и компетенциите на институциите, отговорни за осъществяването на регионалната политика, подготовката и изпълнението на стратегически документи, координацията и наблюдението на регионалната политика и управлението на програми за регионално сътрудничество. Предвижда се и обмяна на добри практики между централните органи на държавната власт в областта на стратегическото планиране на регионалното развитие, програмирането, управлението и изпълнението на програми по инструментите на ЕС за външна помощ, целящи изграждане на административен капацитет в партниращи институции. Споделяне на добри практики и обмен на опит и експертиза в областта на административно-териториалното устройство, развитие и укрепване на местното самоуправление, децентрализацията на държавното управление, прилагането на принципите за добро управление и участието на гражданите в управлението на местно ниво са сред другите цели на Меморандума. Двете институции ще засилят сътрудничество за иницииране и изпълнение на проекти за трансгранично сътрудничество, в т. ч. насърчаване създаването на партньорства на местно, регионално и национално ниво, както и укрепване на сътрудничеството между институциите, отговорни за управлението на програмата.

Страните се ангажират да подпомагат провеждането на обучения, семинари, експертни работни групи и учебни посещения в областите на сътрудничество. В Меморандума е заложена сътрудничество и партньорски взаимоотношения.

Ще бъде създадена и Съвместна работна група с представители от двете страни на ръководно и експертно равнище. Те ще определят приоритетите, както и потенциалните рискове, които да ограничат.

С година се удължава споразумението между България и САЩ за научно-технологично сътрудничество

Министерският съвет одобри проект на Протокол за удължаване с една година на срока на действие на междуправителственото споразумението на България и САЩ за научно-технологично сътрудничество.

Споразумението за 10-годишно сътрудничество е подписано през 2008 г. и изтича на 17 юни. Предстои изготвяне на текст на нов документ, който да бъде подписан за период от още 10 години.

Одобрен е проект на декларация на министрите
на туризма на държавите-членки на ЧИС

Министерският съвет одобри проект на Съвместна декларация от Варна на министрите, отговарящи за туризма на държавите-членки на организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС).

Документът се очаква да бъде обсъден и одобрен в периода 13-14 юни 2018 г. по време на събития, организирани от Министерството на туризма – заседание на работна група „Сътрудничество в туризма“ и Среща на министрите с ресор туризъм на страните-членки на ЧИС. Форумът през втория ден е част от календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

В проекта на съвместната Декларация се потвърждава ангажиментът на държавите-членки на ЧИС да укрепват връзките си в областта на туризма. Декларират се намерения за увеличаване на туристическите потоци между дестинациите, за да се превърне устойчивият туризъм в един от основните двигатели на социално-икономическото развитие в региона. Предвижда се насърчаване на изпълнението на проекти за културен туризъм, културни маршрути в Черноморския регион, както и разработване на нови проекти за Пътя на коприната.

В текста на проектодекларацията са заложени действия за по-нататъшно развитие на гастрономическия и винения туризъм, както и развитието на селски, културен, уелнес и СПА туризъм, включително и с разработването на съвместни проекти за гастрономически маршрути и маршрути за винен туризъм в региона на ЧИС.

Влизането в сила на Декларацията ще позволи по-ефективно сътрудничество в туризма между държавите-членки от организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.

ЧИС е международна икономическа организация на страните от Черноморския регион с пълноправен статут от 1999 г. В момента в нея членуват Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна.

България е страна-координатор на работна група „Сътрудничество в туризма“ на организацията за Черноморско икономическо сътрудничество в периода 01.07.2016 г. – 30.06.2018 г.

Правителството одобри резултатите от заседания на Съвет „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри доклади с резултатите от заседания на Съвет „Общи въпроси“, проведени на 14 май в Брюксел.

Във формата с участието на 28-те държави членки Комисията представи пред своето предложение за Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027, а държавите-членки изложиха вижданията си по темата. Това бе първата дискусия на министерско ниво, която постави началото на преговорния процес по следващия бюджет на ЕС в рамките на Съвета на базата на предложението на ЕК, представено на 2 май.

ЕК и държавите-членки подкрепиха предложението на Българското председателство в проекта на дневен ред за юнското заседание на Европейския съвет да бъдат включени теми като миграция, сигурност и отбрана, икономика и цифров дневен ред, научни изследвания и иновации, но и Многогодишна финансова рамка, външни отношения и разширяване.

Във формата по член 50 от ДЕС Съветът направи преглед на актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство и започна подготовката на заседанието на Европейския съвет по чл. 50, който ще проведе на 29 юни 2018 г. Главният преговарящ на ЕС Мишел Барние информира министрите за последните развития в преговорите с британската страна както по отношение на останалите отворени въпроси от споразумението за оттегляне, така и относно рамката на бъдещите отношения EC – Обединено кралство.

Прекратява се процедурата за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Албена“

Правителството прекрати процедурата за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Албена“, община Балчик. Причината е установяване на несъответствие при условията, зададени с конкурсната документация, което води до неспособност концендентът да приложи правилно критериите за възлагане и последваща невъзможност да бъде изготвена правилно изисканата документация за участие от страна на кандидатите.

При изпълнение на законовите изисквания Министерството на туризма ще възстанови депозитите и ще върне гаранциите за участие в конкурса на участниците.

С 15 години се удължава концесионният договор за находище „Габи-2“

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Габи-2“ в област Кюстендил, реши Министерският съвет. Правителството прие исканата от концесионера – „Ди Ви Би“ ООД, промяна. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Концесионният договор за находище „Габи-2“ е сключен през 2007 г. за срок от 15 години. От него се добиват строителни материали – пясъци и чакъли.

Внасянето на осигурителни вноски за недостигащ стаж при пенсиониране ще се установява служебно

По силата на промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, внасянето на осигурителни вноски за недостигащ стаж при пенсиониране ще се установява служебно, без да е необходимо представянето на съответните платежни документи от гражданите. Необходимите данни ще се вземат от информационната система на Националния осигурителен институт. По този начин се намалява административната тежест за гражданите, като същевременно ще се предотвратят възможностите за злоупотреби.

Предвидени са и разпоредби, с които се преустановява възможността банките да правят удръжки от недължими или неправилно преведени суми за пенсии за погасяване на задължения на пенсионерите към тях.

С приетите промени разпоредбите на наредбата се привеждат в съответствие с измененията в Кодекса за социално осигуряване, които са в сила от 1 януари 2018 г.

Одобрени са позициите на България за заседание
на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика

Правителството одобри българската позиция за предстоящите на 7-11 юни в различни формати заседания в Люксембург на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика.

Министрите на транспорта от ЕС ще обсъдят предложенията от Пакета за мобилността (I и ІІ част). На заседанието България ще продължи да отстоява своите интереси, свързани с въпросите относно връщане „у дома“ на водача, ползване на редовната седмична почивка от водача в превозното средство, специфични правила относно командироването на водачите (Lex specialis), каботаж, превозвачи от трети страни, извършващи превози на територията на ЕС. Министрите ще дискутират и по предложението за Директива за електронните системи за пътно таксуване и обмена на информация, по предложението за регламент за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и по предложението за директива относно пристанищните приемни съоръжения.

Министрите на телекомуникациите ще проведат преговори по предложението за регламент относно Акт за киберсигурността, който България подкрепя. За нас е важно, че в предложения общ подход се запазват във възможно най-голяма степен предвидените функции на Агенцията на ЕС за киберсигурност и по-конкретно тези, които са свързани с подпомагане на оперативното сътрудничество в случай на кризи или инциденти със значително  въздействие. Те ще проведат също ориентационен дебат по предложението за директива относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.

Министрите на енергетиката ще проведат преговори по предложението за регламент относно Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия. Те бъдат запознати също така с текущото състояние на преговорите по предложенията от пакета „Чиста енергия за всички европейци“. Въпреки големия обем работа, извършена от страна на Българското председателство, все още остават редица открити въпроси, които ще бъдат обсъдени на предстоящите триалози. България разглежда пакета като важна стъпка към постигане на сигурни и устойчиви енергийни доставки, както и по-благоприятна енергийна политика в интерес на потребителите на енергийни услуги.

Одобрена беше и българската позиция за заседанието на КОРЕПЕР II във формат Конференция на представителите на правителствата на държавите членки, което ще се проведе на 13 юни в Брюксел. На него България ще подкрепи направените от Литва и Малта предложения за назначаване на Ирмантаз Ярукайтиз и проф. Петер Ксюереб за съдии в Съда на Европейския съюз за периода от 7 октомври 2018 г. до 6 октомври 2024 г.

Споразумението за консултантски услуги
при въвеждане на тол системата се предлага за ратификация

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България.

Подписаният на 9 май т. г. документ между агенцията и Международната банка за възстановяване и развитие предвижда използване експертизата на финансовата институция за успешното изпълнение на проекта „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка)“.

За да бъде постигнато това, банката ще изпълнява дейности по контрол и осигуряване на качеството при внедряването на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. Експертите й ще оказват помощ в процесите по надзор и последващо тестване на цялата изградена електронна система. Банката ще консултира изготвянето на анализ и определяне на тарифите за пътно таксуване и обхват на мрежата. За изпълнението на тази дейност ще бъде спазено европейското законодателство в областта на пътното таксуване. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще получи помощ и при въвеждането на Европейската услуга за електронно събиране на такси в България с оглед осигуряване на оперативна съвместимост.