КПКОНПИ: Бивш депутат от БСП и шеф на „Земеделие“ дал държавна земя на приятелката си

Илюстрация: КПКОНПИ

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) установи конфликт на интереси по отношение на бивш директор на Областна дирекция „Земеделие“ в гр. Варна.

В. „24 часа“ посочва, че става дума за бившия депутат от БСП в 42-рото НС Георги Христов Борисов.

Проверката е образувана по сигнал, постъпил в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), а констатираните нарушения са по отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) и касаят разпоредбите по чл. 8 и чл. 12, т. 4 от него.

В хода на проверката е установено, че пет месеца след назначаването си като директор на ОД „Земеделие“-Варна, в качеството си на лице, заемащо публична длъжност по смисъла за закона, той е упражнил правомощията си в частен интерес. В условия на конфликт на интереси е подписал договор за аренда с фирмата, в която е бил управител преди назначението си и където към настоящия момент съдружник е жената, с която се намира във фактическо съжителство. Договорът е за срок от 50 години за безвъзмездно ползване на земя от Държавния поземлен фонд (общо в размер на 754,193 декара) с цел създаване и отглеждане на трайни насаждения – орехи.

Наред с това нарушение е допуснал и още едно – не е изпълнил задължението си да депозира декларация за конфликт на интереси при обявяване на класирането на участниците в търга, когато става ясно, че същата фирма заема първо място. Такава възможност е предвидена в ЗПУКИ (отм.) – при наличие на частен интерес по конкретен повод лицето да направи самоотвод от упражняване на правомощията си по служба.

От решението става ясно, че Г. Б. е управлявал още една фирма – „Матерна“. От фирмените регистри става ясно, че името на управителя е Георги Христов Борисов, а фирмата, с която е сключен договорът в конфликт на интереси – „Нептун-2“. Също от регистрите става ясно и името на жената, управляваща „Нептун-2“ – Камелия Ангелова Пархова, пише Офнюз.бг.

Двамата нямат брак и на документи живеят на различни адреси и в различни населени места, но имат две деца, става ясно от решението.