Отчетен доклад на СГС: Съдиите се произнасят качествено и прецизно

графика

Съдиите в Софийски градски съд (СГС) завишават значително наказанията, които налагат, но се произнасят качествено и прецизно.

Това е един от изводите в отчетния доклад за работата на най-големия окръжен съд, публикуван петък на сайта му и цитиран от „Дневник“.

Констатацията е подобна на тази от 2014 г. Тогава високите наказания бяха оправдани с големия обществен натиск към съда и от медиите. И тогава, и сега, в доклада е отбелязано, че съдиите се произнасят качествено и прецизно.

Данните от тази година показват, че обжалваните и протестираните първоинстанционни дела на СГС от общ характер са били 336. От приключилите общо 261, потвърдените присъди са 124. От останалите 137 върнати и отменени, частично изменените присъди са 58, а 22 са отменени изцяло.

Критика към Районния съд

„Прави впечатление, че се запазва значително високия брой на ревизираните с отменяне изцяло и връщане за ново разглеждане /произнасяне на нова присъда дела и делата с изменени присъди, в сравнение с предходния отчетен период, което е знак за продължаващо и задълбочено намаляване качеството на произнасяните съдебни актове от първоинстанционния съд – много често поради допуснати съществени процесуални нарушения, дължащи се на липса на мотиви, груби нарушения на процесуалните правила или не провеждане на пълно, качествено и обективно съдебно следствие за разкриване на действителната фактическа обстановка пред първоинстанционния съд.

Горното от своя страна води до забавяне на съдебния процес като цяло, тъй като налага събиране на доказателства от въззивния съд, същевременно се дава възможност на страните да проведат триинстанционно производство пред ВКС, или делата се връщат за ново разглеждане от първоинстанционния съд, като процесът стартира отново“, пише в доклада на СГС.

И през 2013 г. беше отбелязана критика към работата на най-натоварения съд – Софийския районен съд, припомня „Дневник“.

Бившият председател на СГС Владимира Янева, която би трябвало да е автор на доклада, подаде оставка след като срещу нея започна разследване по разработката „Червеи“, заради издадените от нея разрешения за използване на СРС-та. Веднъж Висшият съдебен съвет отказа да й образува дисциплинарка заради тази й дейност, но тази седмица правосъдният министър Христо Иванов повторно внесе предложение за това.

Данните от доклада за 2014 година за специалните разузнавателни средства (СРС) са притеснителни. От тях става ясно в че градският съд е започнал и да отказва разрешения, но пък драстично е намалял броят на изготвените веществени доказателствени средства (ВДС). За изминалата година в СГС са постъпили 3579 искания за СРС, а разрешенията са 3549.

Постановени са 30 отказа, което е пет повече от предходната година. Изготвените веществени доказателства обаче са намалели драстично от над 900 през 2013 до 413 през 2014 година.

Още по-тревожно звучат данните за издадените разрешения за проследяване на трафични данни по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) са още по-смущаващи. През 2014-а са постъпили 338 искания и са дадени толкова разпореждания за предоставяне на данни – т.е. няма нито един отказ (за 2013 г. отказите бяха три).

Тази седмица парламентът прие промеми в Закона за електронните съобщения, наложени заради решение на Конституционния съд, с което разпоредбите за следенето на трафични данни бяха обявени за противоконституционни. През април миналата година Съдът на ЕС обяви за невалидна директивата за трафичните данни, която позволява достъп до телефонен и интернет трафик на гражданите, когато целта е разследване на тежко престъпление.

Непрецизността на системата за случайно разпределение

В доклада се отбелязва и непрецизността на системата за случайно разпределение, която не дава възможост да се отчитат натовареността на отделните състави и сложността на разглежданите от отделните състави дела.

„Използваният от съда компютърен софтуер за случайно разпределение на делата е непрецизен и не дава възможност за отчитането на горепосочените показатели, и поставянето на отделните съдебни състави в условия на еднаквост по тежест на делата и при съпоставка на натовареността между тях, като се отчита времето необходимо за проучване и подготовка за провеждане на съдебни заседания, сложността на фактическата обстановка, която следва да се установява, провежданите съдебни заседания и тяхната сложност, времето, броя, вида и фактическата и правна сложност на останалите, постъпващи и свършени през конкретния период дела, както и индивидуалните способности на отделните съдии… Съдиите отчитат като положителен момент в работата им помощта, която им се оказва от съдебните помощници и младшите съдии при изписването на съдебните актове“, се казва в доклада.

Системата за случайно разпределение, за която неколкократно беше съобщавано, че е ненадеждна, беше в центъра на скандала в СГС, станал повод за образуването и на дисциплинарна проверка срещу Янева и нейният бивш заместник Богдана Желявска.

Общата статистика за НО показва, че през изминалата година са постановени 439 присъди, от които 39 са оправдателни, а със споразумение са приключили 191 дела. По т.н. дела с висок обществен интерес са постановени 15 присъди, от които 5 оправдателни.

От доклада става ясно, че се забелязва спад на делата в търговското отделение.

През 2014 г. там са постъпили общо 8755 дела при 12 355 за 2013 г. Съдиите обаче са затруднени, заради „бума“ на случаи в периода 2010 – 2013 година. Натрупаният общ брой висящи производства води до обективна невъзможност да се спазват инструктивните процесуални срокове за движение на делата и изготвяне на актовете по тях, се посочва в доклада. От друга страна, немалкият брой новопостъпили дела също оказва въздействие за увеличаване на броя на останалите несвършени дела, които запазват високи нива.

Затова от СГС смятат, че е наложително да бъде увеличен щата. Подобна констатация е записана и за гражданското отделение на съда. Безспорно се налага изводът, че през 2014 г. отново е налице трайна тенденция за увеличаване на броя на образуваните дела и постановените съдебни актове по първоинстанционни граждански дела, посочват от съда. Като показателен е оценен процентът на свършените дела в производствата по обезпечение на бъдещ иск, където, предвид характера на търсената правна защита, се наблюдава 100 % приключване на делата.