Вижте какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

Министерски съвет Снимка: Правителствена информационна служба

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 19 септември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРОДУКТИ­ТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА И НА СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА И ТЕХНОЛОГИ­ИТЕ С ДВОЙНА УПОТРЕБА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛ ПРИ ВНОС.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 136 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛ­НИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС“, УЧАСТЪК ОТ КМ 78+500 ДО КМ 87+800.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛОТО „ДОЛАПЧИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 66614/11) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТ­НИЦИ” ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖА­ВАТА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧНО ВЪЗМЕЗДНО ПРА­ВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ БЕЗ ПРО­МЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВ­НА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗГОРИГРАД, ОБЩИНА ВРАЦА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДОМИНИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БИНКА ГОЦЕВА – БЪЛГАРСКА ГРАЖДАНКА, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОН­СУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДОМИНИКАН­СКАТА РЕПУБЛИКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПУНТА КАНА И С КОНСУЛСКИ ОК­РЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ДОМИНИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КАБИНЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА УКРАЙНА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОДПИСАНО НА 30 ЮНИ 2016 Г. В СО­ФИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ В ЕВРОПА (SHAPE) ОТНОСНО МОБИЛЕН КИС МОДУЛ (DCM)F ОТ 2-РИ СВЪРЗОЧЕН БАТАЛЬОН НА НАТО В ГОРНА МАЛИНА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУД­НИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУ МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА УНГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕ­НИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТ­РОЛ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗА­ЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИ­ТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването