Решенията на Министерски съвет от днес (пълен списък)

МСМСМС
Общо 20 са решенията, които е взел на заседанието си Министерският съвет днес. Това става ясно от информацията, разпространена от пресцентъра на правителството.
Публикуваме ги изцяло:

Изтъкнатият треньор по кану-каяк Иван Иванов
е предложен за награждаване с медал „За заслуга“

Правителството предлага на Президента на Република България да награди Иван Иванов с медал „За заслуга“ за големите му заслуги в областта на спорта.

Иван Иванов е роден през 1934 г. във Видин. Започва да се занимава с гребни спортове от 14-годишен и завършва първия випуск на ВИФ „Георги Димитров“ със специалност „кану-каяк“. В периода 1976-1980 г. ръководи всички състави на женския национален отбор по кану-каяк, а от 1982 г. до 1989 г. – младежкия национален отбор. Над 20 негови възпитаници са удостоени със званието „майстор на спорта“, над 100 са медалистите от републикански и международни регати, а петима достигат върхови постижения при участието си в олимпийски игри и световни първенства.

През 2000 г. Българската федерация по кану-каяк обяви Иван Иванов за един от 10-те най-добри треньори на България през изминалото столетие в този спорт. Удостояването му с държавно отличие е признание за неговите огромни заслуги като спортен деятел.

 

С 36% са се увеличили за година
превозните средства с
изцяло електрическо задвижване

Устойчива тенденция в развитието на електрическата мобилност отчита одобреният от правителството доклад за изпълнението през 2014 г. на Националния план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност, в Република България за периода 2012-2014 г. На годишна база към 31.12.2014 г. общият брой на превозните средства с изцяло електрическо задвижване се е увеличил с 36%, а на хибридните – с 61% спрямо същия период на предходната година. Към края на миналата година са регистрирани 497 електрически и 1031 хибридни превозни средства.

Нова стъпка в посока модернизиране и интегриране на данъчното и екологичното законодателство е разширяването кръга на освободените от данък електрически превозни средства, с което освен електрическите автомобили, от данък се освобождават и електрически мотоциклети и мотопеди. В доклада се изтъква, че в резултат на предприетите действия, е налице повишен интерес от чуждестранни инвеститори за производство у нас на агрегати, компоненти и детайли за водещи компании от автомобилостроенето.

Докладът визира извършените дейности от централните и местните администрации, както и от неправителствения сектор, свързани с насърчаване на инвестициите, иновациите и научноизследователската и развойна дейност в чистите автомобилни технологии и развитието на електрическата мобилност. Дейностите стимулират икономическия растеж, създаването на работни места в сектора, повишаване на доверието на потребителите, търсенето и навлизането на новите екологични превозни средства. С тях се дава тласък в развитието и на други сфери, които носят по-висока добавена стойност за икономиката ни – информационните и комуникационните технологии, машиностроенето и електротехниката, производството и разпределението на енергия, услугите и др. Същевременно се осигурява и устойчиво бъдеще на транспорта, като се намалява неговата зависимост от нефта. Подобрява се също качеството на атмосферния въздух и се ограничава шумът в населените места, а от там – и рисковете за човешкото здраве.

 

Одобрени са резултатите от изпълнението
на плановете за развитие на Южен централен,
Югозападен и Югоизточен райони

Правителството одобри докладите за резултатите от изпълнението на регионалните планове за развитие на Южен централен, Югозападен и Югоизточен райони за периода 2007-2013 г.

Документите са изготвени на база на последваща оценка, извършена от независими оценители през 2014 г. Те представят напредъка по изпълнението на целите и приоритетите на плановете за развитие на съответните райони, общото въздействие от изпълнението, оценката на ефективността на използваните финансови ресурси и съдържат препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие в периода до 2020 г.

Анализът на социално-икономическите показатели за изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район показва, че неговото икономическо състояние остава непроменено. По отношение на БВП на човек от населението районът запазва четвърто място сред другите в страната. Предприетите мерки за привличане на инвеститори гарантират ръст на чуждестранните преки инвестиции в района, но въпреки това задържането на инвеститорите остава предизвикателство в някои от областите. Повишаването на приходите от нощувки е показател на засиления туристически интерес към района. Задълбочават се демографските проблеми и диспропорциите в териториалното разпределение на населението. Коефициентът на заетост на населението намалява с 3,3% и нарежда района на второ място в страната. Продължава негативната тенденция на увеличение на безработицата, която през периода 2007-2013 г. нараства с 8,4 на сто.

Югоизточен район бележи средни стойности по почти всички основни показатели спрямо районите от ниво 2. По отношение на създадения БВП и БДС регионалната икономика регистрира стабилност и устойчивост, близка до средната в страната. Въпреки предприетите мерки за привличане на инвеститори в района и подобряване на социално-икономическата конюнктура, бизнес условията остават непривлекателни за инвеститорите. Туризмът е единственият сектор от местната икономика, който отчита ръст, но все още остават предизвикателствата, свързани с качеството на обслужване и разнообразяване на туристическия продукт. Задълбочават се демографските проблеми и диспропорциите в териториалното разпределение на населението. Коефициентът на заетост на населението намалява с 3,3% и нарежда района на трето място в страната. Продължава негативната тенденция на увеличение на безработицата, която през периода 2007-2013 г. нараства със 7,2 на сто.

Според направения анализ, Югозападният район запазва водещото си място сред районите в страната по почти всички основни показатели и е засегнат в по-слаба степен от световната икономическа криза. Констатира се постепенно доближаване на стойностите на показателите до средните за ЕС-28, като брутният вътрешен продукт на глава от населението достига 78% от средната стойност за Европейския съюз. Налице е ясно изразен вътрешнорегионален дисбаланс в развитието му. Неговата лидерска позиция се дължи основно на столицата София. От друга страна, по редица показатели стойностите на областите Софийска, Благоевград, Кюстендил и Перник, взети заедно, ги поставят в по-неблагоприятна позиция от други райони на страната – като Югоизточен, Южен централен и Североизточен.


1596 жилищноспестовни влога са компенсирани през 2014 г.

1596 жилищноспестовни влога са компенсирани през 2014 г. от Националния компенсационен жилищен фонд. Това е записано в одобрения от правителството отчет на Управителния съвет на фонда за миналата година. На местните комисии са преведени компенсации за 11 582 966,31 лв., като средната изплатена компенсация по влог е 7257,50 лв.

Съгласно Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, средствата във фонда се набират от ежегодно определяни субсидии от държавния бюджет, постъпления от дарения и помощи и 50 на сто от постъпленията от продажба на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт. Средствата се изразходват за финансово компенсиране на жилищноспестовни влогове чрез левова компенсация на определените към 31 декември 1990 г. спестовни числа по тях, съобразно действащия левов индекс.


АЕЦ „Козлодуй“ ще сключи нов едногодишен договор
за застраховка „Обща гражданска отговорност“

АЕЦ Козлодуй ще може да сключи нов едногодишен договор за застраховка „Обща гражданска отговорност“, след като днес правителството одобри проекта му. Застраховката покрива отговорността на централата към трети лица за ядрена вреда и се сключва ежегодно от 2002 г. Тя отчита степента на застрахователния риск и броя на притежаваните и/или експлоатирани от дружеството ядрени съоръжения.

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е определен за експлоатиращ ядрената инсталация – енергийните ядрени реактори и другите съоръжения, разположени на площадката на АЕЦ в Козлодуй, с изключение на съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци, предоставени за стопанисване и управление на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“.

Застрахователният договор ще бъде сключен с Гражданско дружество „Български национален застрахователен пул“.

Уредбата на гражданската отговорност за ядрена вреда се съдържа в ратифицираната от България през 1994 г. Виенска конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда и в Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Правителството осигурява 100 млн. лв.
за експортно застраховане през 2015 г.

Министерският съвет реши коефициентът по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ) т. г. да бъде 6. Този коефициент, както и механизмът за заявяване на средства от централния бюджет и изплащане на застрахователни обезщетения, се определят по специална методика. Тя отчита заделената сума от републиканския бюджет съгласно закона за държавния бюджет за съответната година, прогнозирания премиен приход на БАЕЗ за дейността по ЗЕЗ, квотата на щетимост и средното тарифно число.

Предвидените за т. г. средства от централния бюджет за експортно застраховане са 100 милиона лева. Брутният застрахователен капацитет за дейността на „Българската агенция за експортно застраховане“ ЕАД по Закона за експортното застраховане за 2015 г. ще бъде в размер на 851 351 000 лева. След намаляването му с прогнозния размер на презастраховани кредитни лимити от 255 405 000 лв., нетният застрахователен капацитет на Агенцията за 2015 г. се определя на 595 946 000 лева. Те ще се използват за застраховане и презастраховане за сметка на държавата на експортни рискове, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с реализирането на българските инвестиции в чужбина.

Според данните за развитие на експортното застраховане по реда на ЗЕЗ за 2014 г. са застраховани кредитни лимити на стойност 289 433 479 лева, като част от тях преминават и в 2015 г., а през 2013 г. – за 425 968 322 лева.

 

Приета е нова тарифа за таксите,
които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване,
апробация и семеконтрол

Правителството отмени действащата от 2004 г. и прие нова тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и посадъчния материал.

Агенцията събира такси за извършваните от нея дейности по изпитването и признаването на сортовете растения и контрола при производството, заготовката, разпространяването, търговията и съхраняването на посевния и посадъчен материал. При определяне размера им в новата тарифа са включени само преките трудови и материални разходи за извършването на дейностите и услугите, като не са калкулирани амортизационни разходи и печалба, както и разходи за отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация. Таксите са изчислени на база на разходите, извършени от Агенцията за 2013 година.


Община Нови пазар получи имот за развитие
на културни и социални дейности

Правителството прехвърли безвъзмездно на община Нови пазар триетажна сграда на пл. „Оборище” №5 в града. Намерението на местната власт е да ремонтира и обнови бившия профсъюзен дом, за да може да го използва за развитие на културни, спортни и социални дейности.

С друго решение от публична в частна държавна собственост беше променен статутът на предоставени за управление на кюстендилската Професионална гимназия по лека промишленост интернат и училище в с. Пелатиково. Имотите преминават към областния управител на Кюстендил, тъй като към момента няма постъпили искания от регионални структури на ведомства или други юридически лица за ползването им.

Правителството даде съгласието си „Земинвест” ЕАД да продаде чрез търг свой имот с площ от 1400 кв. м на ул. „Македония” №98 във Варна. Дружеството е със сто процента държавно участие, собственост на Министерството на земеделието и храните. Средствата от продажбата на имота ще се използват за погасяване на натрупани задължения и за оборотни средства за осъществяване на текущата дейност на дружеството.

Направени бяха и промени в решение на кабинета от юни м. г. за отчуждаване за държавна нужда на имоти и части от имоти – частна собственост, във връзка с изграждането на пътя Пловдив – Асеновград – Смолян. Причина за промяната е неправилното посочване в приложение към решението на действителните собственици, имащи дял в отчуждени имоти в землищата на с. Куклен, община Куклен, и на кварталите Долни Воден и Горни Воден, община Асеновград.

 

За ратификация са предложени договорите
с Казахстан за правна помощ по наказателни дела
и за екстрадиция

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписаните през ноември м. г. договори за правна помощ по наказателни дела и за екстрадиция между България и Казахстан.

Договорът за правна помощ по наказателни дела съдържа разпоредби относно различните форми на правната помощ в рамките на наказателното производство, включително връчването на призовки и документи, събирането на доказателства, огледа, обиска и изземването, разпита на лица, извършването на експертиза, предаването на вещи и документи, както и за реда за предоставяне на помощта.

Договорът за екстрадиция предвижда двете държави да предават една на друга лица, намиращи се на тяхна територия, за привличане към наказателна отговорност за престъпления, даващи основание за екстрадиция, или за изпълнение на присъди във връзка с такива престъпления.

Разпоредбите на договорите съответстват на международните стандарти по отношение на съдебното сътрудничество в наказателната област.

 

Утвърден е меморандумът, който определя реда
за финансиране на проекти за разширяване
на системата за въздушно командване и контрол
от Агенцията на НАТО за комуникации и информация

Правителството одобри меморандума, който министерствата на отбраната на България и още девет страни от НАТО сключиха с Агенцията на НАТО за комуникации и информация през януари т. г. за сътрудничество при изпълнението на проекти за разширяване на системата за въздушно командване и контрол. Кабинетът предлага на Народното събрание да ратифицира документа.

Меморандумът регламентира механизмите за планиране и изпълнение на проектите. Той определя подробно разпоредбите, в съответствие с които страните и Агенцията ще си сътрудничат – от изготвянето на покана за оферта до съвместна инспекция за окончателно приемане на проекта. Обхватът на проектите, доколкото това засяга общото финансиране на НАТО, се определя от съответните комитети на Алианса.

Влизането в сила на меморандума ще позволи изпълнението на една от дейностите в Националната програма „България в НАТО и ЕС 2020”. Това е проект от Пакета от способности „Система за командване и контрол на въздушното пространство”, реализиран съвместно с Агенцията на НАТО. Общата му финансова стойност е в размер на около 12 млн. евро, от които 75% дял на НАТО и 25% – национална отговорност. Изпълнението на проекта се предвижда в периода 2015-2018 г.

 

Одобрени са българските позиции
за заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри позицията на България за неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване”, което ще проведе на 20 и 21 април в Рига.

Министрите на здравеопазването ще проведат дискусия за изграждането на нова рамка за европейска политика в областта на алкохола, предизвикателствата, свързани с европейската политика в областта на храненето, както и от какво се нуждаят държавите-членки, когато се говори за обща европейска здравна политика.

Според българската позиция оптимизирането и по-доброто функциониране на здравните системи следва да бъде съобразено с националните специфики, приоритети и възможности, а не да се разглежда като самоцел. В този смисъл резултатите от дискусиите на ниво ЕС не следва да бъдат обвързващи за държавите-членки, а да осигуряват достатъчно гъвкавост и да са съобразени с възможностите им да прилагат доброволно откроените практики.

България подкрепя необходимостта от разработване на нова единна стратегия на ЕС в областта на алкохола, предвид изтичането на срока на действие на досегашната. По отношение на храненето страната ни ще подчертае необходимостта от общи усилия от страна на държавите-членки в посока споделяне на опит и преценка на възможни съвместни действия на базата на съществуващата регулаторна рамка на ниво Световна здравна организация и Европейски съюз.

Министрите на заетостта и социалната политика на държавите-членки ще заседават на 21 и 22 април в латвийската столица. Основната обсъждана тема е свързана със социалния диалог и ролята му за постигането на приобщаващ растеж и за определянето на заплатите.

На 20 април в Люксембург ще се проведе заседание на Съвета по земеделие и рибарство. На срещата ще се търси общ подход по предложението за многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси. Очаква се да бъдат приети заключения на Съвета относно позицията, която да бъде взета от ЕС и неговите държави-членки на 11-ата сесия на Форума на ООН за горите, която ще се проведе в периода 4-15 май в Ню Йорк. Комисията ще представи информация за докладите относно задължителното посочване на страната на произход или мястото на произход на млякото и млечните продукти и на някои видове меса, непреработени храни и продукти с една съставка.

Правителството одобри днес и доклад за резултатите от неформалното заседание на Съвета „Външни работи/Търговия“, което се проведе на 24 и 25 март в Рига. По време на заседанието министрите обсъдиха възможностите за постигане на напредък в преговорите в СТО и Програмата за развитие от Доха. Проведена беше дискусия за потенциалните и актуални ползи от търговската и инвестиционна политика на ЕС с фокус върху действащите и бъдещи споразумения. Обсъдено беше състоянието на преговорите за двустранни споразумения за свободна търговия с Япония и Виетнам. Относно Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство беше проведена неформална дискусия по преговорната стратегия за развитието на преговорите и постигане на напредък и резултати през 2015 г.

 

Намалява се тонажната такса за пътническите кораби

С промяна в Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, правителството понижи коефициента на редукция на тонажната такса за пътническите кораби от 0,5 на 0,4.

Изменението цели да се подобрят условията за превоз на пътници и извършване на круизни туристически пътувания в българските пристанища. Новата стойност ще доведе до редуциране на дължимите такси от пътническите кораби средно с 14 на сто. Това от своя страна създава предпоставки за насърчаване развитието на бизнеса чрез запазване на съществуващите и привличане на нови пътници, както и за преодоляване на засилената конкуренция със съседните страни.

 

Нови 28 млн. лв. отпусна правителството
за преодоляването на последиците от бедствия

По предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане правителството одобри нови 28 145 409 лв. за изпълнение на проекти и дейности за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Почти цялата сума – над 27 млн. лв., са трансфери по бюджетите на общини за разплащане на разходи по овладяването на бедствено положение, ремонти и възстановяване на инфраструктура. С останалите средства се покриват разходи на министерствата, като половината са за дейности по обезопасяване на язовирите, определени в предаварийно състояние.

Сред одобрените с постановлението разходи са за корекцията на дере и на коритото на р. Отманлийска в община Бургас (3,1 млн. лв.), за аварийно почистване на дерета на територията на община Варна (997 хил. лв.), за изграждане на отводнително съоръжение и подпорни стени в с. Манолич, община Сургурларе (909 хил. лв.), за възстановяване на мост в Пловдив (856 хил. лв.), за аварийно възстановяване на улици в с. Долище, община Аксаково (811 хил. лв.), за укрепване и аварийно възстановяване в участък на р. Берковска в Берковица (800 хил. лв.), за ремонт на пътен надлез над жп линията София-Варна и подходите към него в с. Телиш, община Червен бряг (787 хил. лв.), за изпълнение на мерки за предотвратяване на наводнения от р. Поповска в регулацията на гр. Попово (796 хил. лв.), за корекция на речното корито и мостови съоръжения на р. Краневска, община Балчик (764 хил. лв.)

В началото на април правителството предостави на общините близо 14 млн. лв. за овладяване и преодоляване на последиците от обилните снеговалежи и наводненията през последните месеци. Средствата бяха предназначени предимно за възстановяване на извършените разходи за разчистване на пътната инфраструктура, изграждане на временни диги и почистване на критични участъци от речните корита.

Целевите разходи се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година.


Регламентиран е редът за определяне
на управляващи и сертифициращи органи

Правителството прие постановление за условията и реда за определяне на управляващи и сертифициращи органи по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, програмите на ЕС за териториално сътрудничество и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се, както и на отговорен орган по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.

Приетият акт урежда отношенията между управляващите органи, сертифициращите органи, независимия одитен орган и заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, както и отношенията на тези органи с Европейската комисията за целите на окончателното определяне на управляващи и сертифициращи органи и при наблюдение на изпълнението на критериите за определяне на управляващи и сертифициращи органи в течение на програмния период.

 

Отпуснати са 185 180 лв. за стипендии
по Програмата за насърчаване на деца
с изявени дарби

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 185 180 лв. по бюджетите на МОН и на общини, с които да се осигури изплащането на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 година.

Програмата, приета от правителството през м. февруари, предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на учениците, заели призови класирания на конкурси, олимпиади и състезания с доказан висок критерий при излъчване на победителите, чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв. и едногодишни стипендии в размер на 135 лв. месечно. За тази цел в централния бюджет за 2015 г. са предвидени 1,8 млн. лв.


Проектозакон предлага възможности
за алтернативно решаване
на потребителски спорове

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. С него в българското законодателство се въвеждат европейските изисквания за алтернативно и онлайн решаване на потребителски спорове.

Проектозаконът предвижда всички национални и трансгранични спорове между потребители и търговци, свързани с продажба на стоки или предоставяне на услуги, да могат да бъдат отнесени до органи за алтернативно решаване на спорове (АРС). Въвеждат се конкретни изисквания към тези органи и за процедурните правила за работата им, които трябва да спазват, за да се осигури достъп на потребителите до извънсъдебното решаване на спорове. Включени са задължения за търговците да предоставят информация на потребителите за органите за АРС и как ще ги използват в случай на спор с потребител. Определен е министърът на икономиката като компетентен орган, който да признава органите за АРС, ако отговарят на законовите изисквания, и да ги включва в списък на признатите органи за АРС на национално ниво. Европейският потребителски център към Комисия за защита на потребителите е посочен за контактна точка съгласно чл. 7 от Регламент №524/2013 на ЕП и на Съвета относно онлайн решаване на потребителски спорове.

Съществени промени са направени по отношение на помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, за да могат те да бъдат признати за органи за АРС съгласно изискванията на Директива 2013/11/ЕС. Предвидени са четири секторни помирителни комисии, които ще разглеждат спорове в областта на енергетиката, телекомуникациите, транспорта и финансовия сектор и помирителни комисии по общи потребителски въпроси (като гаранции, рекламации на стоки, нелоялни практики, неравноправни клаузи и др.). Направените промени, свързани с помирителните комисии, засягат обхвата им на действие, състава, начина на работа и участието на страните по спора и завършека на процедурата (помирително предложение).

Изменения в нормативната уредба са направени и по отношение дейността на Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите, уредена в Глава осма на Закона за платежните услуги и платежните системи.


България и Румъния планират да създадат
съвместен туристически информационен център
в Китай

Правителството одобри проекта на Протокол за намерение между Министерството на туризма на България и Министерството на икономиката, търговията и туризма на Румъния. Чрез документа двете страни заявяват стремежа си да засилят приятелските си взаимоотношения и да допринесат за икономическото си развитие и растежа на туристическия потенциал.

Протоколът за намерение стимулира развитието на общи туристически продукти в областта на културно-историческия, балнео- и СПА, фестивалния и други видове туризъм. Целта е да се увеличи потенциалът за нарастващ туристопоток от трети пазари, включително и далечни, като се акцентира най-вече на Китай.

Специфичността на азиатските пазари, в частност Китай, изисква разработването на проекти на културни маршрути, а България и Румъния съвместно могат да предложат интересни продукти. Един от вече подготвените – „По пътя на римските императори“, чертае трасето на два маршрута и цели интегрирането им в транснационални и трансгранични туристически услуги, в които основните притегателни елементи са културно-историческото наследство от Римската епоха и етнокултурата на региона. Проектът съдържа по пет обекта от всяка страна, избрани по одобрени от партньорите критерии – географска принадлежност към р. Дунав, близост до населени места, пътни връзки, възможност за настаняване и хранене, туристически атракции, участие в маркетингови кампании. Включените български обекти са крепостта „Калето“ – Белоградчик, старинният град „Улпия Ескус“ – Плевен, античният военен лагер „Нове“ – Свищов, античната крепост „Сексагинта Приста“ – Русе, и Римската гробница – Силистра.

В Протокола за намерение са набелязани различни области на тясно сътрудничество и обмен на информация. Сред най-важните е създаването на Българо-румънски туристически информационен център в Китай, който ще промотира общите продукти. Ще се обменят информация и експертни групи, което ще насърчава развитието на различните видове туризъм, ще се провеждат съвместни мероприятия за представянето на туристическия потенциал на двете страни и др.

 

Отменя се таксата за предоставяне на стикер,
удостоверяващ обезопасеността от пожари
на земеделската техника

С изменение в Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по 3акона за държавните такси, два от текстовете бяха приведени в съответствие с промените в действащото законодателство. Те са съобразени с приетия нов Закон за МВР и подзаконовата нормативна уредба, в частност две наредби за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол и за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

За извършената от органите за пожарна безопасност и защита на населението административна услуга (издаване на становище за допускане/недопускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания) е калкулирана нова държавна такса, която ще замени досега съществуващата такса по чл. 31, ал. 9 от Тарифа №4. Таксата е калкулирана при отчитане преките и непреки разходи по предоставянето на съответните административни услуги, съобразно Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите.

Предлага се също отмяна на таксата по чл. 31, ал. 10 за предоставяне на стикер, удостоверяващ обезопасеността от пожари на земеделската техника, тъй като такъв не се предвижда в нормативната уредба.


Осигурено е финансирането на ремонтите
по магистралите „Тракия” и „Хемус”

Правителството отпусна до 100 млн. лева за ремонтно-възстановителни дейности на участъци от автомагистралите „Тракия” и „Хемус“.

Ремонтно-възстановителните дейности са наложителни поради силно амортизираните асфалтови настилки в някои участъци на двете магистрали. Пътната настилка е с множество пукнатини и разрушения, дупки, неравни дребно-обхватни кръпки и слягания. От въвеждането им в експлоатация до момента са изпълнявани само локални машинни и ръчни кърпежи.

Извършването на ремонтно-възстановителните дейности ще доведе до възстановяване на изискуемите технически параметри, удължаване на експлоатационния период на автомагистралните участъци и осигуряване на по-голяма безопасност на движението. Инвестицията осигурява ремонт на над 100 км магистрални участници, в т. ч. цялостна подмяна на износващия пласт от асфалтобетон, подобряване на отводнителната система и възстановяване на хоризонталната и вертикалната пътна сигнализация, което ще доведе до трайно и качествено подобряване на състоянието им и ще способства за безопасното движение на пътници и превозни средства с реален ефект за икономическото развитие на страната и интересите на гражданите.


Създава се Междуведомствен координационен център
за противодействие на контрабандата
и контрол на движението на рискови стоки и товари

Правителството създаде Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари. Със създаването му се цели оптимизиране на взаимодействието и координацията между компетентните структури за противодействие на нарушения и престъпления, ощетяващи държавния бюджет.

За ефективното функциониране и изпълнение на поставените цели Центърът ще работи в непрекъснат режим, като в него ще бъдат обособени изнесени работни места за служители от главните дирекции „Борба с организираната престъпност“, „Национална полиция“ и „Гранична полиция“ на МВР, Държавната агенция „Национална сигурност“, Агенция „Митници“, Националната агенция за приходите и Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“.

Общото ръководство при координацията и взаимодействието в центъра се осъществява от служител на Главна дирекция „БОП“, определен със заповед на министъра на вътрешните работи.