ДНСК връчи заповед за спиране на строежа „Златен век“

Проектът за "Златен век" Източник: Артекс

От началника на ДНСК днес е издадена заповед на основание чл. 224 от Закона за устройство на територията за цялостно спиране на строеж „Златен век“, извършван от „Артекс инженеринг“ АД, съобщиха от пресцентъра на Дирекцията за национален строителен контрол.

Днес заповедта е връчена на участниците в строителния процес и подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд в София, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Съгласно чл. 217, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на заповедта.

За установените нарушения на разпоредбите на ЗУТ, довели до спиране на изпълнението на строежа са образувани 8 административнонаказателни производства, като предвиденият в ЗУТ размер на санкциите е в общ размер около 200 000 лева.