Европрограмата на Емил Радев и Андрей Новаков за борба с двойните стандарти вече приема предложения за финансиране

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков

Новата европейска програма, чиято цел е да премахне различията при
храните между държавите от Източна и Западна Европа, както и да засили
ролята на потребителските организации в борбата с двойните стандарти в
ЕС – вече функционира напълно. От 24 юни до 6 ноември т.г. тече срокът, в
който всички заинтересовани лица – потребители и потребителски
организации – могат да кандидатстват за еврофинансиране.

Общият размер на фонда, заделен по програмата, е близо 1,3 млн. евро.
Българските евродепутати Емил Радев и Андрей Новаков – автори на
програмата, първи предприеха конкретни мерки срещу порочната практика на
двойни стандарти при хранителните продукти в различните държави от ЕС.
След провеждането на редица изследвания и многократни обсъждания в
Европарламента, през 2018 г. Европейската комисия най-накрая призна за
наличието на разлики в хранителните продукти, макар все още де не знае как напълно да се пребори с тях.

„Току-що публикуваните резултати от така нареченото „общоевропейско“ проучване по темата също не дадоха категорични резултати. Макар подробни данни да се
изискваха от всички 28 държави-членки, едва 19 участваха в проучването, в това число и България, проведено в края на миналата година.
Непълнотата на изследването прозира още и в данните, които са събрани –
не всички участвали държави-членки са предоставили данни за всички от
128-те избрани продукта – от 113 общоизвестни и 15 частни марки“, коментира Радев. В проучването също така се посочва, че някои от продуктите за сравняване
са налични в поне четири държави-членки, докато други – в поне девет. За
продуктите от частни марки са използвани предимно продукти от австрийски
и немски вериги, с клонове в съседните им държави (макар самата Австрия
да не участва в изследването). Като резултат от това, мнозинството от
проучваните продукти на частни марки например са били налични едва в
няколко държави-членки. 

Според Радев всичко  това поставя под съмнение достоверността на събраните данни,
както и „общоевропейския“ характер на получените резултати. Не на
последно място, в проучването се заключава, че 9% от продуктите,
представени като еднакви в целия ЕС, са имали различен състав, а други
22% от продуктите, представени по сходен начин, също имат разлика в
състава. Това означава, че над 30% или около 1/3 от всички изследвани
храни са били с констатирани разлики в своя състав.
Макар да няма твърдо изразена разлика по оста Изток-Запад, от
сравнителните таблици в проучването може да се забележи, че основното
различие в състава (наличие на повече мазнини, въглехидрати, захар или
сол например) се проявява с тенденция именно на Изток, в това число и
България.
Действащата от тази седмица програма, предложена от Емил Радев и Андрей
Новаков от ГЕРБ/ЕНП, дава нов шанс в борбата срещу порочните практики.
Допълнителната възможност ще позволи на потребителите и потребителските
организации да тестват и сравняват основните хранителни и нехранителни
продукти, както и да разпространяват резултатите от тези тестове в
национален и международен контекст.

„Благодарение на отпуснатите средства ще могат да бъдат разработени и
приложени надеждни методи за тестване и сравняване на продуктите, както
и да се идентифицират потенциални нелоялни търговски практики, свързани
с подвеждащи етикети или маркировки на стоките в различните търговски
мрежи в ЕС“, разяснява целта на програмата Емил Радев. Всичко това ще допринесе за увеличаване защитата на потребителите, утвърждаване на добри практики за трансгранично сътрудничество между различните потребителски организации и най-вече подобряване на политиките за защита на потребителите на национално и
европейско ниво.

В рамките на „българската“ европрограма ще могат да бъдат финансирани и
обучения на потребителските организации с цел повишаване на експертния
капацитет, разработване и внедряване на пилотни проекти за тестване,
дейности и кампании за повишаване осведомеността на потребителите,
разработване на IT инструменти за докладване на продукти с двойно
качество и др.

Финансирането по програмата е отворено за всички държави-членки, а
подробна информация за подаването на проектите може да бъде открита на
страницата на Европейската комисия на адрес:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-cons-rppi-ag-2019