Вижте какво ще решава Министерски съвет днес

Бойко Борисов на заседанието на Министерски съвет.

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 24 юли, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПАРИЧНА НАГРАДА НА СТОЯНКА НАСТЕВА ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – СОФИЯ, В АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 619 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на образоването и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 233 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИ­ДАТСТВАНЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБ­НАТА 2019/2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 20 „ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 158+777”, ПОДОБЕКТ 19 „ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 151+770”, ПОДОБЕКТ 17 „ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 134+350”, ПОДОБЕКТ 16 „ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 127+805” И ПОДОБЕКТ 18 „ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 145+787” ОТ ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС” ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС ФАЗА 2” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СЛИВЕН.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА АПОРТИРАНЕ НА ИМО­ТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В КАПИТАЛА НА „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД – СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПА­НИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПА­НИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕС­ТИЦИОННА БАНКА И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ВНОСКА ВЪВ ФОНДА НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА УСТОЙЧИ­ВОСТ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ТИПОВА НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ/ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПОРА­ЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE) И КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ЧЕШКА­ТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛО­ВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ИСЛАНДИЯ, КРАЛСТВО НИДЕРЛАН­ДИЯ, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПА­НИЯ И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ И ДР. ДЪРЖАВИ – ЧЛЕНКИ НА НАТО, ОТНОС­НО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНА ДОМАКИН НА СИЛИТЕ НА НАТО С МНОГО ВИСОКА СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТАТА СЕСИЯ НА МЕЖ­ДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКА КОМИСИЯ ЗА ИКО­НОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 10 ДО 12 АВ­ГУСТ 2019 Г. В ТУРКМЕНИСТАН.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙ­СКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”, ПРОВЕДЕНО НА 8 ЮЛИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ИНЕРМАТ” АД

СТАРА ЗАГОРА, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВО­РА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЗИМ­НИЦА”, ОБЩИНА МЪГЛИЖ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 30 ЮНИ 2006 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕД­СТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТ­РОЙСТВОТО, И „ИНЕРМАТ” АД – СТАРА ЗАГОРА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ЕСКАНА” АД – ВАРНА, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ВЕНЕЛИН”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЕНЕЛИН, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛАСТ ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 6 ЮЛИ 2011 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И „ЕСКАНА” АД – ВАРНА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТ­РИАЛНИ МИНЕРАЛИ – ТАЛКОШИСТИ, ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА ОТ НАХОДИЩЕ „ОВЧА­РОВО”, С. ОВЧАРОВО, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 18 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕР­ГЕТИКАТА, И „ВАТИЯ” АД – СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХО­ДИЩЕ „ТРЕБЕЖА”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНА КРЕМЕНА, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА „БУЛСТОУН” ЕООД – ВРАЦА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ВЕЛБОВ КАМЪК”, РАЗ­ПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. КЛИСУРА И С. ДРЕНКОВО, ОБЩИНА БЛА­ГОЕВГРАД, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПРОСОТО”, РАЗПОЛО­ЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЕРИНСКО, ОБЩИНА ИХТИМАН, ОБЛАСТ СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ТОПОЛИТЕ”, РАЗПОЛО­ЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ОБЩИНА ЛОМ, ОБЛАСТ МОНТАНА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БИЛО”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. СТУДЕНА И С. БОСНЕК, ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЯЛАТА ЧУКА”, РАЗПО­ЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЕТРЕН ДОЛ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБ­ЛАСТ ПАЗАРДЖИК.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „КОСТА­ДИН”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЛЕН, ОБЩИНА САТОВЧА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „АРАБКА”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ДЪБНИЦА, С. КРУШЕВО И С. ХВОСТЯНЕ, ОБЩИНА ГЪРМЕН, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧ­ВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ВЪЗЕЛ”, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ И ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА.

Внася: министърът на икономиката

Бъдете първият коментирал

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.