Вижте какво ще гласува Министерски съвет утре (дневен ред)

Бойко Борисов на Министерски съвет Снимка: МС

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 11 септември, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗ­ПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЕ № 436 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК С НАБОРИ ОТ ДАННИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОБ­ЛАСТИ, КОИТО ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ В ОТВОРЕН ФОРМАТ НА ПОРТАЛА ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛ­НИЯ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 545 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КУЛ­ТУРЕН ИНСТИТУТ ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „ЕТЪР” – ГАБРОВО, В РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „ЕТЪР“ – ГАБРОВО.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕ­НИЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГО­ДИЕ НА 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРА­МАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВ­НИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВ­ЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБОСО­БЕНА ЧАСТ ОТ ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕ­НОСТ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА” ЕООД – ВЕЛИНГРАД.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБОСО­БЕНА ЧАСТ ОТ ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕ­НОСТ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ – РУСЕ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА ПОМОРИЕ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА КИНЕ­МАТОГРАФИЧНАТА КОПРОДУКЦИЯ (РЕВИЗИРАНА) 30 ЯНУАРИ 2017 Г., РО­ТЕРДАМ, ПОДПИСАНА ОТ ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 12 ЮНИ 2019 Г. В СТРАСБУРГ.

Внася: министърът на културата

 

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КООРДИНАЦИОН­НИЯ СЪВЕТ ПО КОНЦЕСИИТЕ ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИО­НАЛНА СИГУРНОСТ”.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙ­НОСТТА, СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на околната среда и водите