Вижте какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

Министерски съвет Снимка: Правителствена информационна служба

Редовното правителствено заседание ще се проведе във вторник, 10 март, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 520 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ЕПИЗООТИЧЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“ ДА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С БЕНЕФИЦИЕНТИ В РАЗМЕР ДО 20 НА СТО НАД БЮДЖЕТА НА ПРОГРАМАТА.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АЙТОС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЮНТЕР ЕНЦННГЕР – АВ­СТРИЙСКИ ГРАЖДАНИН, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОС­ТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, СЪС СЕДА­ЛИЩЕ В ГР. ГРАЦ И КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ ЩИРИЯ, РЕПУБЛКА АВСТРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ДАДЕНОТО СЪГЛАСИЕ СВЕТОС­ЛАВ ДЖАМБОВ, ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА МАЛАЙ­ЗИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ДАВА­НЕ НА СЪГЛАСИЕ ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ, ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДА БЪДЕ ДОПУСНАТ ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТ­НО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА МАЛАЙЗИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ ОБХВАЩАЩ ТЕ­РИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ШЕСТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУ­МЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРО­ПА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 20 ФЕВРУАРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДЪР­ЖАВНИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „КРАЙМОРИЕ“, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ПРИМОРСКО-ЮГ“, ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИ­ОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА ВЪГЛИЩА ОТ НАХОДИЩЕ „ЧУКУРОВО”, СКЛЮЧЕН НА 13 ЮНИ 2002 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ, И „МИНА ЧУКУРОВО“ АД – С. ГАБРА, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪК И ЧАКЪЛ, ГОДНИ ЗА НАПРАВА НА ОБИКНОВЕНИ БЕТОНИ И СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БЛИЗНАКОВ АНДЪК“ – УЧАСТЪЦИ „ПОТОКА“ (1-ВИ КОНТУР И 2-РИ КОНТУР) И „ЗЛАТОЛИСТ“, РАЗ­ПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗЛАТОЛИСТ, ОБЩИНА САНДАНСКИ, ОБ­ЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, СКЛЮЧЕН НА 12 ЮЛИ 2012 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И „ХИДРОСТРОЙ-ЮГ-97“ АД – ГР. САНДАНСКИ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ФИНИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД – ВАРНА, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДО­ГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БО­ГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪК, ОТ НАХОДИЩЕ „ЗДРАВЕЦ“, ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 8 МАЙ 2008 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ФИНИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД – ВАРНА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „КАРУЦАТА“, РАЗПОЛО­ЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОСТИЕВО, ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛ НАД ТЯХ ВЪВ И ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

Бъдете първият коментирал

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.