Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

Бойко Борисов на Министерски съвет Снимка: Правителствена информационна служба

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание

Актуализиран е съставът на Централния епизоотичен съвет към Министерския съвет

Правителството актуализира състава на Централния епизоотичен съвет към Министерския съвет (МС). Промяната е свързана с избора на нов министър на околната среда и водите в състава на МС.

Председател на Съвета е заместник министър-председателят Томислав Дончев. Заместник-председател е министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева, а секретар – изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните проф. Паскал Желязков. Членове на съвета са министрите на вътрешните работи, на отбраната, на финансите, на здравеопазването, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на околната среда и водите, на икономиката.

Съветът е създаден за организиране, координиране и финансово осигуряване на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на особено опасни заразни болести, чието разпространение може да причини значителни икономически загуби.

ОП „Околна среда“ ще сключва договори с бенефициенти в размер до 20% над бюджета на програмата

Министерският съвет даде съгласие Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти в размер до 20 на сто над бюджета на програмата.

Допълнителните средства ще се натрупат от реализирани спестявания от обществени поръчки и неверифицирани разходи. Спестеният финансов ресурс от проекти в изпълнение по програмата ще бъде текущо насочван за обезпечаване на процеса на наддоговаряне.

Този подход ще осигури възможност за успешно реализиране на проектите, финансирани по ОПОС и за оптимизиране на финансовия ресурс до края на програмния период.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

 

Министерският съвет възложи на Агенцията за публичните предприятия и контрол да извърши приватизация чрез електронен търг на терен – частна държавна собственост, с площ 22 864 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“ в гр. Бургас. Приватизацията е по предложение на областния управител на Бургас, в чието управление е имотът. Теренът не се използва по предназначение поради местоположението и попадането му в устройствена зона е преобладаващи производствени дейности.

На община Айтос се предоставя правото на собственост върху имотите, ползвани от Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива“ – гр. Айтос, за образователни дейности. До влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование гимназията е била държавна, финансирана от Министерството на земеделието, храните и горите. Към момента статутът на учебното заведение е променен и то вече е общинско.

По предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество, със свое решение, правителството възложи на Националната агенция за приходите да осъществи съответните правни и фактически действия и да продаде по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс имущество, отнето в полза на държавата, с влезли в сила съдебни решения, по два случая.

 

Гюнтер Енцингер ще бъде назначен за почетен консул на България в Австрия

 

Министерският съвет прие решение за назначаването на д-р Гюнтер Енцингер – австрийски гражданин, за почетен консул на България в Австрия. Негово седалище ще бъде Грац, а консулският му окръг ще обхваща територията на федерална провинция Щирия.

Д-р Енцингер е уважаван лекар, с широка мрежа от контакти в местните политически, бизнес и културни среди. Той притежава необходимия авторитет и може да допринесе за задълбочаване на българо-австрийското сътрудничество в областта на културата и образованието и за разширяване на контактите и комуникацията между българските и австрийските граждани в провинция Щирия.

 

Петър Курумбашев ще бъде новият почетен консул на Малайзия в България

 

Министерският съвет прие решение Петър Атанасов Курумбашев да бъде новият почетен консул на Малайзия в България със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на страната ни.

Със същото решение Министерският съвет оттегли даденото съгласие Светослав Тодоров Джамбов да изпълнява функциите на почетен консул на Малайзия в България.

 

За ратификация е предложен Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в

Югоизточна Европа

 

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (ММСЮИЕ).

Шестият допълнителен протокол е одобрен с т.15 от Протоколно решение на Министерски съвет от 03.10.2018 г. и е подписан от директора на Щаба на отбраната, генерал-майор Красимир Кънев на 12 юни 2019 г. в Скопие, Република Северна Македония.

Шестият допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа отразява необходимите изменения в досегашното Споразумение и петте допълнителни протокола към него, предизвикани от оттеглянето на Италианската Република от Споразумението през 2015 г.

С Шестия допълнителен протокол не се променят параметрите на българското участие в ММСЮИЕ. Инициативата има съществен принос за подобряването на взаимоотношенията между страните-членки, за тяхната интеграция в евроатлантическите структури и за повишаването на регионалната сигурност и стабилност в региона на Югоизточна Европа.

 

Одобрена е българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 17 март  в Брюксел, Белгия. Ще бъде обсъден междинният доклад на Форума на високо равнище относно Съюза на капиталовите пазари и ще се проведе дебат по прегледа на директивата Платежоспособност II. В рамките на Европейския семестър Европейската комисия ще представи докладите по страни и задълбочените прегледи за 2020 година. Участниците в заседанието на ЕКОФИН ще дискутират предизвикателствата, свързани със зелените инвестиции, и прилагането на специфичните препоръки в тази област за 2019 г.

Правителството одобри също българската позиция за заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“, което ще се проведе на 13 март в Брюксел. В рамките на заседанието в част „Правосъдие“ Хърватското председателство ще прикани министрите на правосъдието и вътрешните работи да обсъдят и одобрят проекта на Стратегическите насоки в област „ПВР“, които ще бъдат представени за приемане на заседанието на Европейския съвет на 26-27 март. Министрите на правосъдието ще обменят мнения по темата „Екстрадиция на граждани на Съюза за трети страни“ и по-конкретно по отношение на необходимостта от повишаване на защитата на европейските граждани при екстрадиционни производства с трети държави. В част „Вътрешни работи“ ще бъдат обсъдени Стратегическите насоки в областта на правосъдието и вътрешните работи.

Съвет Външни работи/Търговия на ЕС ще заседава на 12 март в гр. Брюксел, Белгия. В дневния ред са включени теми, които ще разглеждат подготовката на 12-та Министерска конференция на Световната търговска организация, търговските отношения с Китай и САЩ, както и актуалното състояние на двустранните търговски преговори.

Министерският съвет одобри също резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което се проведе на 20 февруари в Брюксел. Акцент по време на заседанието бе дебатът по темата за обмена на знания като стимул за Европейското образователно пространство. Участниците приеха Резолюция за образованието и обучението като част от бюджетния процес на Европейския семестър. В края на заседанието бе обсъдена Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението за периода след 2020 г.

 

Актуализира се Планът за действие за държавните концесии за периода 2019 – 2020 година

 

Министерският съвет одобри приетия от Координационния съвет по концесиите актуализиран План за действие за държавните концесии за периода 2019 – 2020 година.

Политиката за държавните концесии се определя от Министерския съвет, който одобрява приетите от Координационния съвет по концесиите Национална стратегия за развитие на концесиите и План за действие за държавните концесии и техните изменения и допълнения. Съгласно Закона за концесиите съдържанието на Плана за действие за държавните концесии може да се изменя и допълва текущо.

По предложения на министъра на туризма за включване на нови проекти и за промени в проекти за концесии за морски плажове Координационният съвет е приел актуализиран План за действие за държавните концесии за периода 2019 – 2020 година.

Актуализираният План за действие не променя очакваните резултати от изпълнението на Плана за действие.

С оглед публичност и прозрачност на държавната политика в областта на концесиите актуализираният План за действие ще бъде публикуван в информационния раздел на Националния концесионен регистър.

 

Определени са концесионери на морските плажове „Крайморие“ и „Приморско-юг“

 

Определени са концесионери на морските плажове „Крайморие“ в община Бургас и „Приморско-юг“, община Приморско, област Бургас.

За морски плаж „Крайморие“ концесионерът „Булсевън“ ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 10,10 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 48 186,18 лв. без ДДС.

За морски плаж „Приморско-юг“ концесионерът „Луксор Прим“ ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 7 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 2,80 на сто без ДДС. Размерът на годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 118 189 лв. без ДДС. Инвестициите за организация на спортно-развлекателни дейности на морския плаж за срока на концесията са в размер на 203 280,00 лв. с ДДС.

 

Прекратяват се концесионните договори за находищата „Чукурово”, „Близнаков андък“ и Здравец”

 

Концесионният договор за добив на въглища от находище „Чукурово” ще бъде прекратен, реши Министерският съвет на днешното си заседание. Находище „Чукурово” се намира на територията на община Елин Пелин, Софийска област. През месец юни 2002 г. за него е сключен концесионен договор с „Мина Чукурово“ АД, с. Габра. От началото на 2015 г. от находището не се добиват въглища. Възможността за прекратяване поради преустановяване на добива за срок, по-дълъг от 6 месеца, е предвидена в самия концесионен договор. Дължимите от концесионера плащания към държавата ще бъдат търсени по съдебен ред.

Поради неизпълнение на основни договорни задължения от концесионера държавата прекратява концесионния договор за добив на пясък и чакъл, годни за направа на обикновени бетони и строителни разтвори от находище „Близнаков андък“ – участъци „Потока“ (1-ви контур и 2-ри контур) и „Златолист“. Концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение и дължими неустойки за неизпълнение на договорни задължения. Не са предоставени и банкови гаранции, обезпечаващи изпълнението на основни задължения по договора. Находище „Близнаков андък“ се намира на територията на община Сандански, област Благоевград. През месец юли 2012 г. за него е сключен концесионен договор с „Хидрострой-юг-97” АД, гр. Сандански.

По взаимно съгласие на страните се прекратява концесионният договор за добив на строителни материали – пясък, от находище „Здравец“. Находището се намира на територията на община Аврен, област Варна. През месец май 2008 г. за него е сключен концесионен договор с „Фининвестмънт“ ЕООД, гр. Варна. Концесионерът мотивира искането си за прекратяване на договора с негативното мнение в обществото към инвестиционното предложение за добив на подземни богатства от находището.

 

„Баластриери“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Каруцата“

 

„Баластриери“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Каруцата“, разположена в землището на с. Костиево, област Пловдив. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от дванадесет месеца. През този период „Баластриери“ ЕООД ще вложи минимум 24 хил. лв. в проучвателните дейности.

 

Междуведомствени комисии ще контролират изпълнението на концесионните договори за добив на подземни богатства

 

Междуведомствени комисии за контрол на концесионните договори ще проверяват тяхното изпълнение заедно с експертите от Министерството на енергетиката. Това предвиждат промени в Закона за подземните богатства (ЗПБ), приети от Министерския съвет на днешното му заседание. В зависимост от броя на контролираните договори, вида на концесиите и териториалното им местоположение, министърът на енергетиката ще назначи една или повече контролни комисии. Условията и редът за тяхната работа ще бъдат уредени с наредба, която трябва да бъде приета от Министерския съвет в шестмесечен срок от влизането на закона в сила.

Концесиите за добив на подземни богатства са изключени от обхвата на Закона за концесиите, който е в сила от януари 2018 г. Това наложи промяна в нормативната уредба по отношение осъществявания от министъра на енергетиката контрол по изпълнение на концесионните договори.

Със законопроекта се отстранява несъответствие при транспонирането на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации.

Въвеждат се и имуществени санкции за търсене и проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, без съгласуван вътрешен план за аварийно реагиране. Глобите и имуществените санкции варират от 10 хил. лв. до 200 хил. лв. в зависимост от вида на нарушението.

Със законопроекта се уточнява и дефиницията за минен отпадък, като тя се привежда в съответствие с европейското законодателство.

Законопроектът въвежда ясни изисквания към кандидатите за търсене и проучване или за концесия за добив. Прецизирани са необходимите документи, с които се доказва изпълнението на тези изисквания.

 

Утвърдено е предназначението на субсидиите на национално представителните организации на хората с увреждания

 

Правителството утвърди предназначението на субсидиите на организациите с призната национална представителност за бюджетната 2020 година.

В Закона за хората с увреждания е предвидено държавата да осигурява финансова подкрепа за дейности на организациите на и за хората с увреждания с призната национална представителност под формата на субсидия. Тя се предоставя за изпълнение на дейности в областта на правата на хората с увреждания с цел тяхното социално приобщаване.

Размерът на субсидиите е индивидуален за всяка организация и е определен със Закона за държавния бюджет за 2020 г.

 

Одобрени са националната позиция и списъка с резерви във връзка с присъединяването на България към Кодексите за либерализация на движенията на капитали и на текущите невидими операции на ОИСР

 

Министерският съвет одобри националната позиция и списъка с резерви на Република България във връзка с присъединяването на страната ни към Кодексите за либерализация на движенията на капитали и на текущите невидими операции на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Правителството определи и състава на българската делегация за участие в заседанието на Инвестиционния комитет на ОИСР, което ще се проведе на 18 март в Париж, Франция, и упълномощи заместник-министъра на финансите Маринела Петрова да представи позицията на Република България.

Присъединяването към Кодексите е част от пътя към пълноправно членство на страната ни в ОИСР, което е кауза и важен външнополитически приоритет на българското правителство

 

„Булгаргаз“ ЕАД ще резервира 500 млн. куб. м. природен газ за десет години от терминала за втечнен газ до Александруполис

 

С решение на Министерския съвет се фиксират количествата втечнен природен газ, които „Булгаргаз“ ЕАД ще резервира от терминала до град Александруполис, Гърция – 5 300 000 MWh/година (~500 млн. куб. м. на година). С акта се удължава и периодът, за който се резервират количествата на десет години. Предвижда се крайният срок за подаване на оферти в обвързващата фаза на процедурата по пазарен тест за резервиране на капацитет в терминала да приключи до 10-ти март 2020 година.

Българската страна, чрез „Булгартрансгаз“ ЕАД ще участва като акционер в проектната компания „Газтрейд“ С.А., която осигурява развитието на проекта за изграждане на новия LNG терминал до гр. Александруполис, Република Гърция. Участието на България в проекта е в изпълнение на политиката за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ с цел гарантиране на енергийната сигурност и постигане на конкурентни цени за българските потребители.

 

Одобрени са допълнителни разходи за дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи от резерва по Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 година.

С постановлението се одобряват допълнителни разходи в размер до 1 500 000 лева по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната през 2020 г., с оглед превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве.

 

Изменя се наредбата за дейностите, свързани с оръжията и пиротехническите изделия и контрола над тях

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях в и от Въоръжените сили на Република България.

Предмет на изменението и допълнението на Наредбата са дейностите по съхранението и отчета, техническите прегледи, регламентните работи, обслужването, ремонта и изпитванията на ОБВВПИ, дейностите с отпадъчните барути и взривни вещества, получени в резултат на утилизация на боеприпаси и параметрите при оценка на излишни ОБВВПИ.

 

България и Алжир ще си сътрудничат в областта на водните ресурси

 

Правителството прие Решение, с което заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи, г-жа Екатерина Захариева, се упълномощава да подпише Меморандум за разбирателство в областта на водните ресурси между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република. Предвижда се меморандумът да бъде подписан в рамките на официалното посещение на министър Захариева в Алжир в периода 16-18 март тази година.

Целта на новия междуправителствен документ е да спомогне за задълбочаването на двустранните отношения между двете държави, както и за идентифицирането на потенциални регионални съвместни инициативи.

 

Бъдете първият коментирал

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.