Вижте какво ще решава Министерски съвет днес (дневен ред)

Бойко Борисов на Министерски съвет Снимка: Правителствена информационна служба

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото днес от 10 часа редовно правителствено заседание. 

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 14 ЗА 2019 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИЯ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НЕГОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ ПО ВРЕМЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ФОРУМ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ ПО УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 7 ДО 16 ЮЛИ 2020 Г. В НЮ ЙОРК.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ОТНОСНО ЖЕНИТЕ, МИРА И СИГУРНОСТТА ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2025 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2014 – 2020 Г. НА JASPERS (СЪВМЕСТНА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ) В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦА И УЧАЩИ В ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2020 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г. И 2014 – 2020 Г., И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АГОСТИНО РАНДАЦО ОТ ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СИЦИЛИЯ, И ЗА ЗАКРИВАНЕ НА РЪКОВОДЕНОТО ОТ НЕГО КОНСУЛСТВО.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И СТРАТЕГИЧЕСКА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 18 ФЕВРУАРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 25 ФЕВРУАРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „БУНИТЕ“, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ГРАДИНА-ЦЕНТРАЛЕН“ – ЧАСТ 2, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ЕЛЕНИТЕ“, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАМЯНА, НА КОНЦЕСИОНЕРА „АКВАРЕКС-В“ ЕАД С ПРАВОПРИЕМНИК ПО ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА МИНЕРАЛНА ВОДА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, РАЗКРИТА ОТ СОНДАЖ № 5 „ГОРСКИ ПУНКТ“ НА НАХОДИЩЕ „ВЕЛИНГРАД-ЧЕПИНО“, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, СКЛЮЧЕН НА 3 МАЙ 2000 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, И „АКВАРЕКС-В“ АД ПОРАДИ ПОДГОТВЯНО МЕЖДУ „АКВАРЕКС-В“ АД И „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ПРЕОБРАЗУВАНЕ С ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА КОНЦЕСИОНЕРА БЕЗ ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗ УНИВЕРСАЛНО ПРАВОПРИЕМСТВО – ВЛИВАНЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 262 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ГЛИНИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КОШАРНИК-2“, ОБЩИНА МОНТАНА, ОБЛАСТ МОНТАНА, СКЛЮЧЕН НА 27 МАРТ 2008 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „СТРОЙКЕРАМИКА“ ООД – МОНТАНА.

Внася: министърът на енергетиката 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ВАЯ-96“ ООД – БУРГАС, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „АКАЦИИТЕ-1“, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС, СКЛЮЧЕН НА 10 НОЕМВРИ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ВАЯ-96″ ООД – БУРГАС.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „КЕРАМАТ“ АД – КАСПИЧАН, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – МЕРГЕЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ВЕТРИЩЕ“, ОБЩИНА ШУМЕН, ОБЛАСТ ШУМЕН, СКЛЮЧЕН НА 14 ЯНУАРИ 2005 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „КЕРАМАТ“ АД – КАСПИЧАН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДЕВЕНЦИ“, УЧАСТЪЦИ „ЗАПАДЕН“ И „ИЗТОЧЕН“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ДЕВЕНЦИ, С. ЧОМАКОВЦИ И ГР. КОЙНАРЕ, ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЩЪРКЕЛИТЕ-2“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЦАЛАПИЦА, ОБЩИНА „РОДОПИ“, И C. КОСТИЕВО, ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на енергетиката 

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на финансите

Бъдете първият коментирал

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.