Вижте какво ще гласува Министерски съвет утре (дневен ред)

Бойко Борисов Снимка: МС

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 10 часа редовно правителствено заседание.

Министерският съвет ще заседава утре при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛ­НАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 2013 – 2025 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НИКОЛАЙ ЖЕЧЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРА­МАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВ­НИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВ­ЛЕНИЕ № 50 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТЕН УЧАСТЪК – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПРОМЯНА В СПИСЪКА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА.

Внасят: министърът на регионалното развитите и благоустройството

министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПУБ­ЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.

Внася: министърът на регионалното развитите и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИРЕКЦИЯ „МИГРА­ЦИЯ“.

Внася: министърът на регионалното развитите и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ЗА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕ­НОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕ­ЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ГВАТЕ­МАЛА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ХУАН КАРЛОС КАРРАСКО ДЕ ГРООТЕ ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МИХАИЛ ДЕЛЧЕВ ЗА ПОЧЕТ­НО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ В КРАЛСТВО ДАНИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЕБЕЛТОФТ И КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ РЕГИОН ЦЕНТРАЛНА ЮТЛАНДИЯ, И ЗА ОТКРИВАНЕ НА РЪКОВОДЕНО ОТ НЕГО КОНСУЛСТВО.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛ­ТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУ­КАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ (РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ), ОТ ЕДНА СТРАНА, И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО НА 12 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНА НА 16 АПРИЛ 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ („СВЕТОВ­НА БАНКА“) ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ОФИС НА СВЕТОВНАТА БАНКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ И BIONEER CORPORATION, РЕПУБЛИКА КОРЕЯ, ЗА ДОСТАВКА НА МАШИНИ ЗА АВТОМАТИЧНА ЕКСТРАКЦИЯ EXIPREP 16 DX, ТЕСТОВЕ ЗА ЕК­СТРАКЦИЯ EXIPREP DX VIRAL DNAHNA KIT ЗА COVID-19 И ИНСТАЛАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СТАНДАРТНО СПО­РАЗУМЕНИЕ ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ СЛУЖБАТА ПО НАРКО­ТИЦИТЕ И ПРЕСТЪПНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НА­ЦИИ (UNODC), ЦЕНТЪРА ЗА КОРПОРАТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ – ВИЕНА (ЕАС- VN), И ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, СВЪРЗАНИ С ИНСТАЛИРАНЕТО И ПОДДРЪЖ­КАТА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ GOAML.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНЙЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ДОГОВОРИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДКРЕПА ОТЛАГАНЕТО НА СВЕТОВНОТО УНИВЕРСАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЕКСПО 2020 В ДУБАЙ С ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА УЧАСТВА ПО СЪЕДИНЕНИ ПРЕЮДИЦИАЛНИ ДЕЛА С-845/19 И С-863/19, ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВАРНА, И ДРУГИ ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНИ ПО ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВА­НИЯ НА АПЕЛАТИВНИЯ СЪД – ВАРНА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ПРЕЗ 2018 Г., ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВКЛЮЧЕ­НИТЕ В АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ КОНЦЕ­СИИ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2020 Г. ПРОЕКТИ И СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ 2019 Г. КОНЦЕ­СИОННИ ДОГОВОРИ И НА ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОН­ЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА КОНСТАТИРАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т. 13.1 ОТ РЕШЕНИЕ № 501 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – МРА­МОРИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ФАТОВО“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВО И ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „РОБИНЗОН“, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ГРАДИНА – ЦЕНТРАЛЕН“ – ЧАСТ 1, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ДЮНИ“, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

Бъдете първият коментирал

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.