Хазната с над 1 милиард излишък, ще расте и през май (цялото съобщение)

По-високите приходи и средствата от Европейския съюз, продължават да бъдат основните фактори за подобрените фискални показатели, уточняват от финансовото министерство.

МФ МФ

Приходите по националния бюджет превишават разходите с 536.5 милиона лева, а излишъкът по европейските средства е в размер на 530,1 млн. лева. Така общо в хазната има 1 066.6 млн. лв повече или подобрението спрямо април 2014 година е 2.3% от БВП, съобщиха от финансовото министерство.
Според прогнозите и на база на предварителни данни и оценки към месец май 2015 г. се очаква излишък в размер на около 1 150 млн. лв или нарастване с нови 84 милиона. Това е трети пореден месец с излишък, след като през февруари беше отчетен лек дефицит.

Публикуваме съобщението изцяло

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет към края на месец април 2015 г. се отчита излишък в размер на 1 066,6 млн. лв. (1,3% от прогнозния БВП). Той се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 536,5 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 530,1 млн. лева.

Съпоставена с края на април 2014 г. бюджетната позиция се подобрява с 2,3% от БВП. Подобрението в бюджетната позиция се дължи основно на ръст при данъчните постъпления и помощите, докато разходите по консолидираната фискална програма остават по-ниски от отчетените за същия период на 2014 година. Следва да се отбележи, че докато през предходните месеци подобрението на бюджетното салдо се свързваше преди всичко с ръста при данъчните и осигурителните постъпления по националния бюджет, то през месец април, наравно с този ефект се добави и ефект от постъпления в частта на помощите по сметките за средства от ЕС, които представляват възстановени разходи от предходната година.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30.04.2015 г. са в размер на 11 330,0 млн. лв., или 37,3% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 година. Съпоставено със същия период на предходната година приходите и помощите нарастват с 1 876,3 млн. лв. (19,8%).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец април възлиза на 8 319,8 млн. лв., което представлява 34,6% от планираните за годината приходи. Съпоставено с 2014 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 10,8% (809,5 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 1 729,9 млн. лв., което е 39,3% от предвидените в ЗДБРБ за 2015 година.

Приходите от косвени данъци са в размер на 3 947,1 млн. лв., което е 32,6% от разчетите по ЗДБРБ за 2015 година. Постъпленията от ДДС са в размер на 2 613,5 млн. лв., или 33,8% от планираните за годината и с 359,3 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 година. Размерът на невъзстановения ДДС към края на април остава по-нисък от отчетения за същия период на предходната година и е 152,6 млн. лева.

Приходите от акцизи възлизат на 1 271,9 млн. лв. (30,4% от разчетените за годината), а спрямо април 2014 г. нарастват с 9,8% или 113,8 млн. лева.

Постъпленията от мита са 51,3 млн. лв., или 35,5% от разчета за годината и също бележат ръст от 10,0%. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 424,9 млн. лв., или 49,1% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 2 217,9 млн. лв., което представлява 33,4% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 12,3% (243,8 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 1 507,1 млн. лв., което представлява 45,1% изпълнение на годишните разчети.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 1 503,1 млн. лв., което представлява 50,2% от годишния разчет. Само през месец април в частта на помощите по сметките за европейски средства са постъпили 714,7 млн. лв., като основна част от тях представляват възстановени към България от Европейската комисия разходи по Оперативните програми. Тези постъпления водят до подобрение на бюджетното салдо на касова основа за април, но влиянието на този показател следва да се разглежда в контекста на годишните разчети. В края на годината се очаква да се концентрират традиционно значителни разходи по сметките за средства от ЕС, които няма да е възможно да бъдат възстановени на България в рамките на календарната година. Това от своя страна е свързано с влошаване на бюджетното салдо по сметките за средства от ЕС през последното тримесечие на годината. Поради тази причина в разчета за годината е предвидено постъпилите помощи за сметка на извършени разходи от предходната година да посрещнат влошаването на бюджетното салдо при по-високите разходи през последното тримесечие на 2015 година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към края на месец април 2015 г. възлизат на 10 263,4 млн. лв., което е 31,3% от годишните разчети. Съпоставено със същия период на предходната година общите разходи по КФП са номинално по-ниски с 54,9 млн. лв. (0,5%).

Нелихвените разходи са в размер на 9 615,2 млн. лв., което представлява 31,4% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 30.04.2015 г. са в размер на 8 474,5 млн. лв. (33,6% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 140,7 млн. лв. (21,2% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 г.). Лихвените плащания са в размер на 272,1 млн. лв. (31,2% от планираните за 2015 г.).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.04.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 376,1 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.

Размерът на фискалния резерв към 30.04.2015 г. е 11,1 млрд. лв., в т.ч. 10,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Прогноза за месец май

На база на предварителни данни и оценки за салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец май 2015 г. се очаква излишък в размер на около 1 150 млн. лв. (1,4% от прогнозния БВП). Месец май ще бъде трети пореден месец, в който на месечна база се отчита излишък по КФП, след като през месец февруари, бе отчетен неголям дефицит. Това също така е най-големият излишък за първите пет месеца на годината от 2008 г. насам.

Текущата прогноза по приходите надвишава оценката на Министерството на финансите от 27-ми май с около 50 млн. лв., като това е свързано основно с по-високи данъчни постъпления през последните дни на месеца. Коригирана е и прогнозата за разходите по КФП, което се отразява в понижаване на размера на очаквания бюджетен излишък по КФП към края на май спрямо предишната прогноза.

Следва обаче да се отбележи, че нарастването на разходите е свързано основно с усвояването на средствата по Оперативните програми и фондовете на ЕС, като по-високи разходи спрямо предишната прогноза се очертават при разходите на бенефициенти-общини по сметките за средства от ЕС.

Размерът на разходите по КФП за първите пет месеца на 2015 г. остава близък номинално до отчетените за същия период на предходната година.

За сравнение салдото за първите пет месеца на 2014 г. бе дефицит в размер на 888,6 млн. лв. (1,1% от БВП), което означава, че съпоставено със същия период на предходната година бюджетната позиция се подобрява с 2 038,6 млн. лв. или 2,5% от БВП. По-високите приходи и подобрението в салдото по сметките за средства от Европейския съюз, свързано със значителните постъпления през април, продължават да бъдат основните фактори за подобрението в бюджетната позиция към май 2015 година.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки

Приходите и помощите по КФП за първите пет месеца на 2015 г. се очаква да бъдат в размер на около 13 840 млн. лв. (45,6% от годишния разчет). Към края на месец май в частта на приходите се отбелязва значителен ръст от 17,5% ( 2 064 млн. лв.) спрямо същия период на 2014 година. Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи в размер на 1 049 млн. лв. и на по-високите постъпления в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия) в размер на 1 015 млн. лв.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на около 12 690 млн. лв., което е 38,6% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 12 664,6 млн. лв.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена за първите пет месеца на 2015 г. от централния бюджет, възлиза на 450,9 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.

2 Comments

  1. … ще издумка мангизите и пак ще се ослушва после като при едноличното си царуване.

  2. Круме, внимавай бе човек, на твоята възраст е опасно да ти излиза толкова пяна от устата от злоба! Лежерно и хепи е формулата за оцеляване при тев!

Коментарите са ограничени.