Какво ще решават министрите на 9 септември

Седмичното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда от 10 ч. Ето и какъв ще бъде дневният ред на 9 септември

Министерски съвет, мс

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 7 ЮЛИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА МИТНИЧЕСКИЯ СЛУЖИТЕЛ

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА РЕПУБЛИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ДИРЕКТИВА 2011/70/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА ОТ 19 ЮЛИ 2011 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА НА ОБЩНОСТТА ЗА ОТГОВОРНО И БЕЗОПАСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНО ГОРИВО И РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики

и институционалните въпроси

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДИННА ПРОЦЕДУРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И/ИЛИ МИТНИ СБОРОВЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА, ТЕХНИЧЕСКА И СЪОТВЕТНА ДРУГА ПОМОЩ

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОЛУГОДИЕТО НА 2015 Г.

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Внася: министърът на отбраната

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2015 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ №299 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Внася: министърът на образованието и науката

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2015 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА НУЖДИТЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СГРАДИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ

Внасят: министърът на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕЙШЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: министърът на външните работи

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО БАХРЕЙН И В СУЛТАНАТА ОМАН

Внася: министърът на външните работи

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ ЗА МОРСКО ТЪРГОВСКО КОРАБОПЛАВАНЕ, ПОДПИСАНА НА 14 ЮЛИ 2015 Г. В СОФИЯ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА РАНЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ В СЛУЧАЙ НА РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики

и институционалните въпроси

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Внася: министърът на външните работи

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА

Внася: министърът на                 туризма

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 Г.

Внася: министърът на културата

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПИСМО ДО МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАЕМНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ (ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, ПОДПИСАНО НА 18 НОЕМВРИ 2008 Г.

Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика

и министър на труда и социалната политика

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР ІІ, ФОРМАТ „КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на външните работи

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2014 Г. НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ЗА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ – ЧАСТИ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2014 Г. НА КОМИСИЯТА ЗА ТЕКУЩ КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ ЗА ДОБИВ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Внася: министърът на околната среда и водите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015-2016 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2015 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УЧРЕЖДЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Внася: министърът на образованието и науката

 1. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА 13-15 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. В ГР. КЛЕРВО, ЛЮКСЕМБУРГ

Внася: министърът земеделието и храните

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2015 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31 АВГУСТ 2015 Г.

Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики

и институционалните въпроси

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ОБЩЕСТВЕНАТА СИГУРНОСТ

Внася: заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавната

администрация и министър на вътрешните работи

 1. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БРЕВЕНЕ”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. ЗЛАТИЦА, С. КАРЛИЕВО И С. ЦЪРКВИЩЕ, ОБЩИНА ЗЛАТИЦА, С. ЧЕЛОПЕЧ, ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ, С. МИРКОВО, ОБЩИНА МИРКОВО, И С. ЧАВДАР, ОБЩИНА ЧАВДАР, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Внася: министърът на енергетиката

 1. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПЕТРОВО”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ПЕТРОВО, ГОЛЕШЕВО, БЕЛЬОВО, КАЛИМАНЦИ, ЛЕХОВО И ЯНОВО, ОБЩИНА САНДАНСКИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Внася: министърът на енергетиката

 1. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ДИВНА”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ГОРНА КУЛА И СТАРИ ЧАЛ, ОБЩИНА КРУМОВГРАД, И СЕЛАТА ГУРГУЛИЦА, ЛАЛЕ, НАНОВИЦА, НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО, ПОСТНИК, ТАТУЛ И ЧАЙКА, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Внася: министърът на енергетиката

 1. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ДЪЛБОКАТА РЕКА”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ПАДАЛО, ОБЩИНА КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, И С. БЕЛОПОЛЦИ, С. БУБИНО И С. ПОПСКО, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО

Внася: министърът на енергетиката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ И МЕНИДЖЪР НА ФОНДА НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕС ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕС ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика

и министър на труда и социалната политика

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА ПО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ПОД ПРИКРИТИЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Внася: заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавната

администрация и министър на вътрешните работи

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 И 12 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ

Внася: министърът на финансите