Решенията на Министерски съвет от днес (пълен текст)

Публикуваме изцяло решенията, които кабинетът взе на днешното си заседание:

Заседание-МС-Борисов

Правителството прие първия доклад
по европейската директива за безопасно управление
на отработеното гориво и радиоактивни отпадъци

Правителството одобри Национален доклад за изпълнението на Директива 2011/70/Евратом. Тя е свързана със създаването на рамка на Общността за отговорното и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Докладът е първи за България в изпълнение на чл. 14, т. 1 от Директивата. Той представя състоянието, постигнато в управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, и ще бъде част от процеса на установяване и доказване пред Съвета и пред Европейския парламент на постигнатия напредък, включително и в дългосрочен контекст.

Националният доклад се отнася както за съоръженията, така и за дейностите, и представя политиките и програмите, които покриват целия цикъл на безопасно управление на радиоактивните отпадъци (в това число и погребването им).

Положително салдо по КФП от 889,5 млн. лв.
е отчетено през първото полугодие на 2015 г.

Правителството прие доклад за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2015 година.

На база данни от тримесечните отчети за касовото изпълнението на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2015 г. е положително в размер на 889,5 млн. лв. (1,1% от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 442,3 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 447,3 млн. лева. За сравнение, към края на месец юни 2014 г. бюджетното салдо по КФП бе дефицит в размер на 996,4 млн. лв. (1,2% от БВП), т. е. бюджетната позиция на страната се подобрява номинално с 1 885,9 млн. лв. (2,3 п. п. от БВП). Подобрението в бюджетната позиция се дължи на ръста при приходите по националния бюджет и ръста при помощите.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30.06.2015 г. са в размер на 16 303,6 млн. лв., или 53,7% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 година. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите и помощите нарастват с 2 132,9 млн. лв. (15,1%). В структурно отношение данъчните приходи нарастват с 1 106,5 млн. лв. (9,9%), неданъчните приходи със 194,8 млн. лв. (10,7%), а постъпленията от помощи (основно средствата от ЕС) – с 831,6 млн. лв. (71,3%).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 12 286,1 млн. лв., което представлява 51,2% от годишните разчети. В групата на данъчните приходи ръст спрямо същия период на предходната година се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски, като най-значителен той е при постъпленията в групата на косвените данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 2 364,6 млн. лв., което е 53,8% от годишните разчети за 2015 година. Съпоставено с първото полугодие на предходната година, приходите в групата нарастват с 5,1%, за което допринасят основно постъпленията от корпоративните данъци, както и тези от данъка върху доходите на физически лица.

Приходите от косвени данъци са в размер на 6 040,1 млн. лв., което е 49,9% от разчетите по ЗДБРБ за 2015 година. Постъпленията от ДДС са в размер на 3 946,3 млн. лв. или 51,0% от планираните за годината и с 459,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 година. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 30.06.2015 г. е в размер на 113,3 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2 006,7 млн. лв. (48% от разчетените за годината), като спрямо юни 2014 г. нарастват с 9,4% или 171,9 млн. лева. Постъпленията от мита са 75,4 млн. лв. или 52,1% от разчета за годината и бележат ръст от 7,6% спрямо първото полугодие на 2014 г. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 529,6 млн. лв. или 61,1% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 3 351,9 млн. лв., което представлява 50,4% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 10,4% (314,6 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 2 018,9 млн. лв., което представлява 60,4% изпълнение на годишните разчети.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 1 998,5 млн. лв., което представлява 66,8% от годишния разчет.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към края на месец юни 2015 г. възлизат на 15 414,0 млн. лв., което е 46,9% от годишните разчети. Съпоставено със същия период на предходната година, общите разходи по КФП нарастват с 247,0 млн. лв. (1,6%).

Нелихвените разходи са в размер на 14 599,1 млн. лв., което представлява 47,7% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 30.06.2015 г. са в размер на 12 632,1 млн. лв. (50,1% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 967,0 млн. лв. (36,5% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 г.). Лихвените плащания са в размер на 309,6 млн. лв. или 35,5% от планираните за 2015 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 505,3 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, Решение на Съвета 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности и Регламент на Съвета №1150/2000.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2015 г. е 11 млрд. лв., в т. ч. 10,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Близо 11,6 млн. лв. са приходите от концесиите
на морски плажове през 2014 г.

Близо 11,6 млн. лв. са приходите от концесии на морски плажове през 2014 г., сочи приетият от правителството доклад за спазване на задълженията по концесионните договори на морските плажове за 2014 г.

Приходите от концесионни плащания за 2014 г., вкл. лихви и неустойки по 58 концесионни договора за морски плажове, са в размер на 11 577 642 лв., при 11 828 039 лв. за 2013 г. Съгласно Закона за устройство на черноморското крайбрежие 50% от постъпилите концесионни плащания (без ДДС) или близо 4,8 млн. лв. са внесени в бюджетите на общините, на чиито територии са разположени плажовете. Съгласно ЗУЧК в приход на бюджетите на областните администрации, съобразно териториалното разположение на морските плажове, са постъпили 938 008 лв., или 10% от общата сума (без ДДС).

В доклада се отчитат и основните неизпълнени задължения по концесионните договори, за които са наложени неустойки. Най-честите нарушения са:

  • неосигуряване в достатъчна степен на водноспасителна дейност, установена при 18 морски плажа;
  • поставяне на преместваеми обекти в нарушение на специализираните схеми за тяхното разполагане (при седем обекта на концесия);
  • непредставени банкови гаранции за изпълнение на финансовите задължения през 2014 г. (за четири концесионни договора);
  • невнесени гаранции за изпълнение на задълженията, свързани с опазване на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда (за шест морски плажа).

МРРБ е предприело необходимите действия за събиране на дължимите суми, включително по съдебен ред.

Митническите служители ще отбелязват
професионалния си празник на 7 юли

Правителството обяви 7 юли за професионален празник на митническия служител.

На тази дата през 1879 г. с Указ №2 на княз Александър І Батенберг се създават митници и митнически пунктове, „за да се запазят интересите на Княжеството”. Този управленски акт се случва веднага след назначаването на първото българско правителство и създаването на първите институции в държавата.

Датата 7 юли е част от институционалната памет на българската митническа администрация и с днешното решение тя вече официално ще бъде отбелязвана като професионален празник на служителите в митниците.

Определена е процедурата за заплащане
на държавни вземания по проекти,
финансирани съгласно Споразумението със САЩ
за икономическа и техническа помощ

Министерският съвет прие единна процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението от 1998 г. между правителствата на България и САЩ за икономическа, техническа и съответна друга помощ.

С процедурата се определят условията и се указва редът за осигуряване на средства за заплащане на ДДС или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението. С приемането й се постига съответствие с правото на Европейския съюз

Осигуряват се средства за подобряване условията на работа
в Националната гвардейска част

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 260 000 лв. Средствата са необходими за подобряване на материалната база и условията на труд на военнослужещите в Националната гвардейска част. Те ще бъдат разходвани за ремонт на битовия корпус на Гвардейския представителен духов оркестър и за изграждане на спортно игрище.

Националната гвардейска част е представително военно формирование. През 2014 г. гвардейците са участвали в 393 протоколни и представителни мероприятия и официални церемонии.

Правителството предостави нови 2,838 млн. лв. за образование

С три отделни постановления Министерският съвет одобри допълнителни трансфери за близо 2,838 млн. лв. по бюджетите на общини. Средствата, които са предвидени в бюджета, ще бъдат използвани за финансиране на различни образователни дейности.

Със 736 896 лв. по Националната програма „Училището – територия на учениците“ се осигуряват условия за целодневна организация на образователно-възпитателния процес на учениците от начален етап и се създават възможности за достатъчно време за усвояването на учебния материал и поддържане на трайни знания.

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” от Националната програма предоставя възможност на училищата да кандидатстват със свои проектни предложения. С отпуснатите средства се финансират проектните предложения на 83 общински училища.

С 2 049 500 лв. ще бъде подпомогната финансово дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета през второто полугодие на 2015 г. По този начин ще се стимулира развитието на извънучилищните дейности и осмислянето на свободното време на над 60 000 деца и ученици, които посещават кръжочни занимания, както и заведения за диагностична, рехабилитационна и корекционно-възпитателна дейност. Това е и предпоставка за ограничаване броя на преждевременно отпадащите ученици от образователната система.

51 435 лв. са предназначени за изплащане на стипендии на учениците с постигнати успехи в областта на спорта. Средствата са предвидени в централния бюджет като част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби и с тях ще бъдат осигурени 52 стипендии.

Правителството прехвърли на община Дупница имот
за изграждане на комплекс за култура и изкуство

Правителството прехвърли в собственост на община Дупница имот с отпаднала необходимост за Професионалнатата гимназия по облекло и стопанско управление. Гимназията е получила допълнителни помещения през 2007 г. за подобряване на условията на обучение и не ползва от години старите работилници. Сега местната власт ще може да ги използва за изграждане на комплекс за култура и изкуство, включително за подреждане на историческа експозиция и провеждане на извънкласни занимания.

Кабинетът отне от Министерството на отбраната и предостави за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ имот със застроени в него 38 сгради, намиращ се местността „Капсидата“ край пловдивското село Крумово. Теренът е необходим за създаване на условия за по-мащабни инвестиции в района на летище Пловдив.

С други две решения от публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имоти в Габрово и в Ямбол. Това са два офиса в сградата на пл. „Първи май 1879 г.“ №2 в Габрово, които вече не се ползват от Агенцията за държавна финансова инспекция, и две сгради с отпаднала необходимост за Професионалната гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“, които се намират в Индустриалната зона на Ямбол.

Посланикът на България в Катар ще представлява
страната ни в Бахрейн и в Оман

Правителството предлага на Президента на Република България да назначи посланика ни в Катар Метин Казак за представител на страната ни и в Бахрейн и Оман. Със същото решение кабинетът предлага Александър Олшевски да бъде освободен от длъжността посланик на България в Бахрейн и Оман със седалище в Кувейт. Той запазва поста си в Кувейт.

Причина за прехвърляне на акредитацията е фактът, че българското посолство в Доха в момента е най-голямата българска мисия на Арабския полуостров и притежава най-голям капацитет за пълноценно обезпечаване на двустранните отношения с Бахрейн и Оман.

Министерският съвет даде съгласие и за откриване на генерално консулство на Република Сейшели в София. То ще бъде ръководено от почетно консулско длъжностно лице, с което се променя класът на почетния консул г-н Максим Бехар, който ще изпълнява функциите. Очаква се повишаването на ранга на дипломатическото представителство – от консулство в генерално консулство, да доведе до разширяване на сътрудничеството в областта на търговско-икономическите отношения, образованието, науката и културата.

Утвърдена е спогодбата между България и Израел
за морско търговско корабоплаване

Министерският съвет утвърди подписаната през м. юли т. г. междуправителствена спогодба на България и Израел за морско търговско корабоплаване. Документът има за цел да насърчи сътрудничеството в областта на морския транспорт между страните партньори.

В Спогодбата е регламентирано предоставянето на еднакъв режим на корабите по отношение на ползването на услуги, свързани с морското търговско корабоплаване, какъвто имат корабите, плаващи под национално знаме. След подписването на стратегическия документ двете страни взаимно ще признаят документите за националност на корабите, международните свидетелства за тонаж, самоличност и правоспособност на моряците, издадени от компетентните органи на другата държава. Уреждат се още условията за престой в пристанищата и безвизовия режим за моряците, преминаването през територията на другата страна, както и помощта, оказвана на бедстващи кораби.

България и Сърбия постигат договореност
за ранен обмен на информация в случай на радиационна авария

Министерският съвет одобри проекта на междуправителствено споразумение на България и Сърбия за ранен обмен на информация в случай на радиационна авария. Документът предвижда взаимно уведомяване и своевременно предоставяне на информация, когато едната страна вземе решение за предприемане на мащабни мерки за защита на населението в случай на авария.

Сключването на споразумението ще насърчи сътрудничеството, обмена на информация между двете страни и прилагането на добрите практики в областта на ядрената и радиационната безопасност.

България ще подкрепи подготовката
на
Босна и Херцеговина за присъединяване
към ЕС и НАТО

Министерският съвет одобри проекта на междуправителствен меморандум на България и на Босна и Херцеговина за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция.

Подписването на Меморандума цели насърчаване на по-нататъшното развитие на двустранните отношения в подкрепа на успешната подготовка на Босна и Херцеговина за присъединяване към Европейския съюз и НАТО. В този процес страната ни ще предостави опит и експертиза при хармонизиране на националното законодателство на БиХ с европейското, за укрепване на институционалните механизми за координация по въпросите на европейската интеграция и развитие на административния капацитет на държавните служители, отговарящи за европейските въпроси в БиХ, в провеждането на консултации и др. Меморандумът ще позволи укрепване на сътрудничеството в областите от взаимен интерес в сферата на европейската и евроатлантическата интеграция.

Задълбочаваме сътрудничеството с Португалия в сферата на туризма

Правителството одобри проекта на Протокол за сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на България и Министерството на икономиката на Португалия. Документът отразява стремежа на двете страни да създадат най-благоприятни условия за ползотворно сътрудничество чрез развитието на различни видове туризъм и да допринесат за икономическото развитие и растежа на туристическия си потенциал.

България и Португалия ще насърчават обмена на информация и опит в няколко основни области: планиране на маркетингова стратегия; промотиране на туризма; статистически програми; законодателство и програми, свързани с качеството на туризма, устойчивото му развитие и хотелиерските дейности.

Двете страните ще подкрепят деловите контакти между своите туристически организации и туристически агенции с цел увеличаване на взаимния туристопоток. Ще бъде стимулирано участието в туристически борси, семинари, изложения и други мероприятия. Сред тях се предвиждат също посещения на реципрочна основа на журналисти за промотиране на туристическия потенциал на двете страни.

Приета е програма за културно сътрудничество
между България и Република Македония

Правителството одобри проекта на Програма за сътрудничество в областта на културата между българското и македонското министерства на културата.

Документът обхваща периода 2015-2017 година и представя възможностите за активно сътрудничество в областта на театъра, литературата, превода и публикуването на творби на писатели от другата страна, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство, организирането на художествени изложби и музикални фестивали, киното, музиката и танца, аудиовизията и защитата на авторските права.

В програмата за сътрудничество се уточняват ангажиментите на двете страни по опазването на историческото и културното наследство, като за целта се осигуряват необходимите условия за проучване и документиране на паметниците, разположени на тяхна територия.

Удължава се срокът за изпълнение на проекта
на МТСП за социално включване

Правителството одобри проект на писмо до Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) относно изменение на Заемното споразумение по Проекта за социално включване. С изменението срокът за усвояване на заемните средства се удължава с три месеца – от 30.09.2015 г. на 31.12.2015.

Удължаването на срока ще позволи да не се прекъсва предоставянето на разкритите услуги за ранно детско развитие. Тези услуги се предоставят от 66 общини и се финансират от Министерството на труда и социалната политика по Проекта за социално включване. Удължаването на срока на Проекта ще осигури плавен преход към финансирането на услугите чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. от началото на 2016 г.

България подкрепя издигнатите кандидатури
за съдии и генерални адвокати в Съда на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за заседанието на КОРЕПЕР ІІ, формат Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки, което ще се проведе на 16 септември в Брюксел. На него ще бъдат разгледани кандидатури за съдии и генерални адвокати в Съда на Европейския съюз и в Общия съд.

Съгласно Договора за функционирането на ЕС на всеки три години се извършва частична подмяна на съдиите и генералните адвокати на Съда на ЕС. Четиринадесет съдии и шестима генерални адвокати следва да бъдат назначени, считано от 7 октомври 2015 г. На 31 август 2016 г. изтичат и мандатите на 14 в Общия съд на ЕС, подадена е и оставка от съдия в този съд, считано от 1 октомври 2015 г.

През септември 2014 г. и април 2015 г. българската страна подкрепи предложените кандидатури за съдии в Съда на 10 държави-членки, както и предложенията за генерални адвокати в Съда на три държави-членки.

С днешното решение правителството изразява подкрепа за направените от Гърция, Ирландия, Румъния и Словения предложения за назначаване съответно на г-н Михаил Виларас, г-н Юджин Реган, г-жа Камелия Тодер и г-н Марко Илешич за съдии в Съда. Подкрепа от страната ни има и за направеното от Испания предложение за назначаване на г-н Мануел Кампос Санчес-Бордона за генерален адвокат в Съда, както и направените от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Словакия и Финландия предложения за назначаване на г-н Иън Стюарт Форестър, г-н Юрай Шварц и г-н Хейки Канинен за съдии в Общия съд.

Приходите от концесионни договори към МОСВ
през 2014 г. са над 4 млн. лв.

Правителството прие доклада за 2014 г. на Комисията за текущ контрол по изпълнението на концесионните договори към министъра на околната среда и водите.

Приходите за 2014 г. от концесионната дейност по сключените концесионни договори за добив на минерални води и по концесионния договор за защитена територия – част от Национален парк Пирин „Ски писта с център Банско“ са в размер на 4 037 308,30 лева. От тях приходите от концесионно плащане по сключените концесионни договори за добив на минерална вода са в размер на 2 168 950,12 лева, концесионното плащане по сметка на МОСВ за общините, на територията на които е учредено концесионното право, е 918 002,10 лева, ДДС по сметка на държавния бюджет е в размер на 634 586,84 лева и 759,64 лева са лихвите за забава. Приходите от концесионно плащане по концесионния договор за защитена територия – част от Национален парк Пирин – “Ски зона с център Банско”, са в размер на 262 508 лева и ДДС по сметка на държавния бюджет – 52 501,60 лева.

Поради неизпълнение на задълженията на концесионерите са прекратени два концесионни договора за добив на минерална вода и са предприети действия за събиране на дължимите суми. В останалите случаи не са констатирани нарушения.

Утвърден е допълнителен прием на студенти
по специалностите „Медицинска сестра“
и „Акушерка“ за учебната 2015-2016 година

Министерският съвет утвърди допълнителен прием за обучение студенти по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за новата учебна година. Решението е във връзка с промени в структурата на две висши училища, настъпили след утвърждаването през м. май на годишния прием.

Във всеки от филиалите във Велико Търново и в Шумен на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна ще се обучават допълнително по 10 медицински сестри и по 10 акушерки. С по 10 се увеличават и студентите по двете специалности във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ в структурата на ЮЗУ „Неофит Рилски”.

Предложените промени имат за цел да създадат възможности за подготовка на висококвалифицирани медицински кадри за системата на здравеопазването. По този начин ще се удовлетвори недостигът и увеличеното търсене на медицински сестри и акушерки в съответните региони и страната.

Одобрени са българските позиции за два Съвета на ЕС

Правителството одобри позициите на България за участие в неформалните заседания на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси и по земеделие и рибарство.

ЕКОФИН се събира на 11 и 12 септември в Люксембург. Финансовите министри ще обсъдят основните аспекти в новото споразумение за финансиране на борбата с климатичните промени след 2020 г. и ще обменят мнения по основните теми, съдържащи се в Доклада „Завършването на европейския икономически и паричен съюз“. По време на заседанието ще бъде разгледано мостовото финансиране на Единния фонд за преструктуриране, както и Планът за действие на Европейската комисия относно корпоративното данъчно облагане.

Заседанието на Съвета по земеделие и рибарство ще се проведе в периода 13-15 септември в Клерво, Люксембург. Основната тема на дискусия ще бъде „Земеделие, ориентирано към климатичните изменения“ с фокус върху приноса на изследванията и трансфера на знания към земеделската практика.

Европейското земеделие разполага с необходимия потенциал и би могло да даде своя значителен принос за смекчаване на последиците от климатичните промени чрез по-добро управление на азотните торове и животинските отпадъци, оптимално използване на водните ресурси, въвеждане на алтернативни производствени технологии, нарастваща употреба на възобновяеми източници на енергия и биогорива от второ поколение.

 

 Отчетено е текущото изпълнение на Плана
за действие за 2015 г. с мерките, произтичащи
от членството на България в ЕС

Правителството се запозна с доклад за изпълнението към 31 август на Плана за действие за 2015 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС.

Документът включва 273 мерки, от които 179 са със срок за изпълнение до края на август. От тях 60 не са реализирани в срок, което представлява 33,5% неизпълнение и съответства на неизпълнението, констатирано в края на м. юли. Най-голям брой неизпълнени мерки са в МТИТС (11), министерствата на енергетиката и на икономиката (по 10) и на околната среда и водите и на правосъдието трябва (по шест).

Отчитането на дефицита при транспонирането на директивите в областта на вътрешния пазар в Табло №31 бе отложено за м. септември. Очаква се България да се представи с 0,7% дефицит, т.е. осем от 1115 невъведени директиви със срок на транспониране до 30 април 2015 г.

Правителството възложи на министрите, според тяхната компетентност, да предприемат необходимите действия за изпълнението на мерките, които не са реализирани в срок.

Засилваме сътрудничеството с Израел в областта
на правоприлагането

Министерският съвет одобри проекта на междуправителствено споразумение на България и Израел за сътрудничество по въпросите на вътрешните работи и обществената сигурност. Очакванията на двете страни са да се засили и изведе на по-високо равнище сътрудничеството в областта на правоприлагането чрез координиране и улесняване на взаимодействието в борбата с престъпността и осигуряването на обществената сигурност.

В областите на сътрудничество са включени предотвратяването, разкриването и разследването на организираната престъпност, трафика на хора, прането на пари, незаконният трафик на упойващи, психотропни вещества и прекурсори, компютърните престъпления; взаимопомощ при кризи, свързани с големи пожари, защитата на обществени/масови мероприятия и др.

Създава се съвместна работна група, която ще контролира и оценява изпълнението на споразумението. Предвижда се страните да могат да сключват и прилагащи договорености с оглед изпълнението на съвместни проекти.

Одобрено е издаването на четири разрешения
за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми

Правителството одобри издаването на четири разрешения за търсене и проучване в срок от три години на метални полезни изкопаеми.

Две от разрешенията се предоставят на „Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД. Дружеството ще изследва възможностите за добив в площите „Дивна” и „Дълбоката река” в областите Кърджали и Хасково. Минималният очакван размер на инвестициите в търсене и проучване е 90 000 щ. долара и 116 150 лв. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда за срока на договорите е съответно 3000 щ. долара и 4500 лв.

„Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площта „Бревене” в Софийска област. В проучвателни дейности ще бъдат вложени 1 159 000 щ. долара, а в екомероприятия – 25 000 долара.

„Интерпром” ЕООД получава разрешение за разработване на площта „Петрово” в община Сандански. Размерът на очакваните инвестиции е 759 000 лева. В мероприятия по опазване на околната среда ще бъдат вложени 60 000 лева.

В изпълнение на предоставените разрешения ще бъдат привлечени инвестиции в проучване на подземните богатства, ще бъдат създадени нови работни места и заетост на инженерно-технически персонал, ще се увеличи суровинният потенциал на страната.

Министерството на финансите ще използва
експертизата на Световната банка и на ЕБВР
при създаването на Фонда на фондовете

Правителството одобри проектите на споразумения за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на финансите и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) за създаването на Фонд на фондовете за управление на финансовите инструменти по оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 г. и между Министерството на финансите и Европейската банка за възстановяване и развитие относно създаване на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете за изпълнението на финансовите инструменти по оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 г.

В съответствие с възприетия от ЕС подход за новия програмен период, след извършена предварителна оценка на финансовите инструменти по оперативните програми и след правен анализ за изискванията на европейското право за възможните форми за управление на финансовите инструменти, с Разпореждане №3 на Министерския съвет от 22 юли 2015 г. беше учредено еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала с фирма „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“. То е с предмет на дейност управление на финансовите инструменти, които ще бъдат прилагани по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за морско дело и рибарство в България.

Одобрените днес проектоспоразумения с двете финансови институции са изготвени въз основа на сключените през 2012 г. и 2013 г. договорености с ЕБВР и Световната банка за оказване на техническа помощ и подкрепа за изпълнението на проекти, финансирани чрез структурните инструменти на ЕС. Целта им е българските институции да ползват експертизата на банките в областта на стратегическото планиране, проектирането и управлението на проекти с оглед успешното усвояване на средствата от ЕС.

Сключването на новите две споразумения експертно ще подпомогне Министерството на финансите в процеса на създаването на Фонд на фондовете. Експертизата на международните финансови институции – ЕБВР и Световната банка, е необходима на страната ни и се планира да бъде използвана както на етап създаване на Фонд на фондовете, така и през целия период на изпълнение на финансовите инструменти у нас.

И държавните служители ще имат право на стачка,
предвиждат предлагани от правителството промени
в законодателството

С предложение на правителството до Народното събрание за промени в Закона за държавния служител се уреждат правото на стачка и на колективно договаряне на държавните служители. Промените са свързани с привеждане на българското законодателство в съответствие с международните правни ангажименти на страната ни.

В проекта се уреждат въпросите, които могат да бъдат предмет на колективния договор в държавната администрация. Регламентира се също правото на стачка на държавните служители и категориите ръководни служители, които не могат да стачкуват. Ще се установи също и липса на дисциплинарна и имуществена отговорност при участие в законна стачка.

Проектът е публикуван в интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика.

Определена е организацията на дейността в МВР
със служителите под прикритие

Правителството прие Наредба, която урежда целите, задачите и организацията на дейността на МВР със служителите под прикритие, редът за тяхното използване и редът за получаване на съдействие за организиране на прикритието.

Необходимостта от приемането на акта е настъпилата промяна в нормативната уредба, с която отпадна законовото основание за съществуването на сега действащата Наредба и беше въведено изискване за приемане на нова.

Наличието на служители под прикритие в МВР е предвидено в Закона за специалните разузнавателни средства. Тези специално обучени експерти се използват за предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на тежки умишлени престъпления и за защита на националната сигурност. Използват се само при доказана необходимост, когато възложените задачи и дейности не могат да се изпълнят по друг начин, по искане на компетентните органи и по ред, определен със закон.

Промени в ДОПК включват България в
световния автоматичен обмен на финансова информация

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК) и предлага на Народното събрание да го приеме.

Със законопроекта се предлага да се въведат нови разпоредби, регулиращи осъществяването на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане с участващи юрисдикции, задълженията на предоставящите информация финансови институции за събирането й, прилагането на процедурите за комплексна проверка и предоставянето на финансовата информация. Законът за изменение и допълнение на ДОПК транспонира Директива 2014/107/ЕС, както и разпоредби във връзка с прилагането на подписаното между правителството на Република България и правителството на САЩ споразумение за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA, (Foreign Account Tax Compliance Act), ратифицирано от българския парламент със закон. Промените в ДОПК са съобразени и със Световния стандарт за автоматичен обмен на данъчна информация (Common Reporting Standard) на ОИСР, който се основава на споразуменията FATCA.

Автоматичният обмен на финансова информация, като специфична форма на контрол, се предприема с оглед на зачестилите през последните години все повече трансгранични случаи на данъчни измами и укриване на данъци както в рамките на Европейския съюз, така и в световен мащаб. Доходите, които не се декларират и не се облагат с данъци, водят до значително намаляване на националните данъчни приходи. Автоматичният обмен на информация представлява важен инструмент за повишаване ефикасността и ефективността при събиране на данъци, който е включен като основен приоритет в Плана за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци.

Привеждането на националното законодателство в съответствие с трите акта (Директива 2014/107/ЕС, Споразумение FATCA и Стандарт CRS) ще даде възможност на България да участва в автоматичния обмен на финансова информация в световен мащаб и ще е ясен сигнал, че страната ни застава зад международните усилия срещу укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане.

Със законопроекта се предлага промяна в чл. 74 от ДОПК, регламентиращ реда и начина за разкриване на данъчна и осигурителна информация. Предвижда се достъп до тази информация да имат председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“ и оправомощени от него длъжностни лица, председателят на Комисията за защита на конкуренцията и оправомощени от него длъжностни лица, митническите органи във връзка с осъществяваните от тях административни производствa и министърът на финансите по отношение на съдебни и арбитражни производства.

Правителството одобри допълнителни разходи
за подобряване на общинска инфраструктура
и за дейности, свързани с изграждането на възпрепятстващо
съоръжение по българо-турската граница

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет и трансфери към общини в общ размер 7,438 млн. лева.

По бюджета на община Момчилград са предвидени 1 млн. лв. за извършване на допълнителни видове строително-монтажни работи за въвеждане в експлоатация на обекти по проект а за подобряване на центровете за спорт и свободно време в общината.

На община Бургас са предоставени 1 млн. лв. за доизграждане на надлез над товарната жп гара с пътен възел на ул. „Одрин“ и ул. „Крайезерна“ – основен транспортно-комуникационен пътен възел в национален мащаб.

Общините Медковец, Ковачевци, Куклен и Долна баня получават допълнително 938 хил. лева за реализирането на проекти, свързани с ремонт и подобряване на общинската улична, пътна и социална инфраструктура.

По бюджета на Министерския съвет са разчетени 4,5 млн. лв. за разплащането на неотложни разходи на областните администрации, в т.ч. за разходи за проектиране, авторски надзор и инвеститорски контрол за изграждане на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница.

Средствата се предоставят по бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет.

С промени в Закона за акцизите и данъчните складове
се предлагат мерки за намаляване
на административната тежест, предотвратяване
на контрабандата и повишаване на приходите

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и предлага на Народното събрание да го приеме.

С цел намаляване на административната тежест и разходите за икономическите оператори са предложени множество промени, свързани с административни задължения на лицата към Агенция „Митници“ – директно освобождаване от заплащане на акциз за лицата, които използват в своята дейност денатуриран по специален метод етилов алкохол, възможности за движение на акцизни стоки, облепени с бандерол до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател, скъсяване на срокове за възстановяване на акциз на електрическата енергия и други.

Със законопроекта се предлага увеличаване на акцизните ставки за енергийните продукти, използвани като гориво за отопление, каквато е практиката на значителна част от държавите-членки на ЕС. Целта е предотвратяване на възможностите за злоупотреби и отклонение от акцизно облагане чрез неправомерно използване на тежки и маркирани горива не по предназначение като гориво за отопление, а като моторно гориво. Очакваният ефект за бюджета е в размер на 71 млн. лева. Предлага се включването на изричен текст, даващ право пълненето на втечнен нефтен газ в бутилки, предназначен за използване като гориво за отопление, за който акцизът е заплатен, да не се извършва в данъчен склад. Поради това се премахва забраната за пълнене на втечнен нефтен газ в бутилки в станции за зареждане на моторни превозни средства.

С промените в ЗАДС се усъвършенства контролът, осъществяван от митническите органи за ефективна превенция и борба с нерегламентираните продажби на тютюневи изделия. Забранява се държането, пренасянето и превозването на ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, в количество над 40 къса и се предлага промяна в съотношението между специфичния и пропорционалния акциз за цигарите. Предлаганата мярка от една страна ще доведе до увеличаване на бюджетните приходи, а от друга страна – до намаляване дела на потреблението на контрабандни цигари.

Съгласно изискванията на европейското законодателство за структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн, от 01.01.2014 г. общият акциз върху цигарите трябва да представлява най-малко 60% от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободените за потребление цигари. Този акциз не може да е по-нисък от 90 EUR за 1000 къса, независимо от среднопретеглената продажна цена на дребно. На България, Естония, Гърция, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Румъния се разрешава да прилагат преходен период до 31.12.2017 г. за достигане на минималния размер на акциза за цигарите, като се препоръчва държавите-членки постепенно да увеличават размера на акциза. За целите на достигане на минималния акциз от 90 EUR за 1000 къса (177 лв. за 1000 къса) към 01.01.2018 г., акцизът следва да се увеличава плавно, на възможно най-малки стъпки, като се направи и съответният график за увеличаване акциза на цигарите за достигане на определените с директивата минимални нива на облагане. Съгласно директивата, специфичният компонент на акциза върху цигарите не може да е по-малък от 7,5% и по-голям от 76,5% от размера на общата данъчна тежест в резултат на натрупването на специфичния и пропорционалния акциз, ДДС, определени върху среднопретеглената продажна цена на дребно. Съобразено с това, в законопроекта се предлага специфичният акциз да бъде намален от 101 лв. на 70 лв. за 1000 къса, като едновременно с това се изменя пропорционалният акциз поетапно за достигане на минималните нива на облагане за ЕС до 01.01.2018 г. на следните стъпки: 38% от продажната цена за 2016 г., 40% от продажната цена за 2017 г. и 42% от продажната цена за 2018 година. С предложеното в законопроекта съотношение между специфичен и пропорционален акциз се постига баланс между приходите за държавния бюджет и минимално увеличение на цените на цигарите от най-ниските ценови категории. При сравнителен анализ между предложеното със законопроекта съотношение на специфичен и пропорционален акциз и действащото съотношение, включително и поетапното увеличение на акциза, очакваният максимален положителен ефект за бюджета за периода 2016-2018 г. е в размер на 119 322 783 лв. при допускания за запазване на нивата на потребление на цигари по отделните видове ценови категории.

С предложените промени в ЗАДС се въвежда и мярка за прекратяване на практиката от недобросъвестни лица, имащи задължения към Агенция „Митници“, да заобикалят заплащането на дължимите публични вземания чрез прехвърляне на дружеството-длъжник на безимотни лица и създаване на нови дружества, които да осъществяват дейност по закона.

Законодателни промени целят подобряване
на дейността по вътрешен одит в публичния сектор

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗИД на ЗВОПС). Проектът цели подобряване на дейността по вътрешен одит, сближаване с добрите практики на други държави-членки на ЕС в тази област и актуализиране на правната уредба.

С измененията се предвижда задължително изграждане на одитни комитети във всички министерства и общини с вътрешен одит и в Държавен фонд „Земеделие“. Така на практика се привежда в действие създадената със Закона „двойна линия“ на докладване на резултатите от дейността на вътрешния одит – пред ръководителя на организацията и пред одитния комитет. По-детайлна уредба за структурата и дейността на одитните комитети ще се даде с наредба, която ще бъде приета от МС в шестмесечен срок от влизане в сила на Закона.

Въвежда се задължение за търговските дружества с над 50% държавно или общинско участие в капитала и с годишен оборот над 10 млн. лева да изградят звена за вътрешен одит. Такова задължение ще имат също търговските дружества, в чийто капитал държавата или общината участва косвено, и държавните предприятия, като за всички тях също ще важи условието за годишен оборот над 10 млн. лева. За останалите търговски дружества съществува възможност да създават звено за вътрешен одит по решение на управителните им органи.

Заличава се досегашният праг за задължителна минимална численост на звената за вътрешен одит в публичния сектор, като се дава възможност на всеки ръководител на организация сам да определя необходимия брой вътрешни одитори. Въвежда се и друг механизъм за осигуряване на оптимална численост, свързан с възможността Министерският съвет при необходимост да определя минимална численост на звената за организациите, които са администрации на централен орган на изпълнителната власт.

С цел оптимизиране на ресурсите се увеличава бюджетният праг за някои първостепенни разпоредители, задължени да осъществяват вътрешен одит чрез звена, които са част от организационната им структура. Предвижда се повишаване на прага на бюджет за тях от 5 млн. лв. на 10 млн. лв., какъвто е прагът и за общините.

Повишава се координационната роля на звената за вътрешен одит в организации на първостепенните разпоредители с бюджет по отношение на дейността по вътрешен одит в организации, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет, в търговските дружества и в държавните предприятия от съответната система.

Засилват се координационните и методологичните функции на министъра на финансите по отношение на стратегическото и годишното планиране на вътрешния одит. Той ще дава указания за приоритетни цели и области за одитиране, обвързани с най-актуалните за държавата въпроси. Разширява се и обхватът на правомощията на министъра на финансите да дава съгласие при назначаване и освобождаване не само на ръководители на вътрешния одит, но и на вътрешни одитори в определени в Закона организации. С това ще се осигуряват допълнителни гаранции за назначаване на компетентни вътрешни одитори и за тяхната независимост при осъществяване на дейността им.

За укрепване на вътрешния одит в общините се предоставя правна възможност и нов способ за структуриране на звената за вътрешен одит. Той ще се прилага чрез сключване на споразумение за създаване на споделени централизирани звена за вътрешен одит към една община, които да осъществяват тази дейност в няколко общини.

Другите изменения и допълнения на ЗВОПС са насочени към осъвременяване и усъвършенстване на правната рамка, като прецизиране, избягване на повторения и дублиране с подзаконови актове и регламентиране на материя, която не следва да се урежда с акт от ранга на закон.