Безработицата за февруари е 10 процента

Търсенето на работна сила в реалната икономика за втори пореден месец нараства

Безработица

 

Равнището на безработица през февруари е 10 процента, като то се свива с 0.2 процентни пункта спрямо януари, съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

В сравнение с февруари 2015 г. безработицата намалява с един процентен пункт.

В бюрата по труда са регистрирани 329 610 безработни. Те намаляват с 4 960 души спрямо януари. В сравнение с февруари 2015 г. безработните са значително по-малко – с 31 566 лица.

През февруари 2016 г. на работа са постъпили общо 23 561 безработни, които са с 4 716 повече спрямо предходния месец. Увеличава се броят на започналите работа както на първичния пазар, така и по схеми на Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“.

Започналите работа безработни на първичния пазар са 17 317, като те се увеличават в сравнение с януари с 3 618. Спрямо февруари 2015 г. постъпилите на работа на първичния пазар се увеличават с 3 420.

В субсидирана заетост през февруари 2016 г. са включени 6 244, като те се увеличават с 1 098 души спрямо януари, а в сравнение с февруари 2015 г. са с 3 135 лица повече.

По програми за заетост, финансирани от държавния бюджет, през февруари 2016 г. на работа са постъпили 817 лица.

По насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта работа са започнали 32 лица, при 35 през януари и само 22 през февруари 2015 г.

Започналите работа по схеми на ОП РЧР са 5 395 – с 3 240 повече от януари и с 2 638 повече от февруари 2015 година.

През февруари търсенето на работна сила в реалната икономика за втори пореден месец нараства. На първичния пазар в бюрата по труда са заявени 15 152 работни места, с 3 911 места повече от януари 2016 г. Значителна част от местата са заявени от частния сектор (70.6 на сто), като делът им нараства с 6.4 процентни пункта. Работодателите са обявили 10 693 места.

През февруари 2016 г. най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (4 289 места), от хотелиерството и ресторантьорството (2 077 места) и от търговията (1 978 места). Следват заявените места от държавното управление (1 237 места), от селското, горското и рибното стопанство (1 097 места), от административните и спомагателните дейности (960 места), от транспорта, складирането и пощите (674 места), от строителството (572 места), от образованието (375 места) и др.

Започват да нарастват местата в сезоннозависимите дейности. Най-много се увеличават местата спрямо януари 2016 г. в хотелиерството и ресторантьорството (с 1 500 места), в селското, горското и рибното стопанство (с 650 места), в търговията (с 512 места) и в преработващата промишленост (с 466 места).

По програми за заетост в бюрата по труда са заявени 379 работни места, а по схеми на ОП РЧР – 2 883 работни места.

От БТА