София – дигитална и екологична столица

Виждам развитието на града като дигитална столица, партнираща си с бизнеса и академичните среди, коментира столичният кмет Йорданка Фандъкова.

Стабилен ръст на заетите в аутсорсинг и ИКТ сектора с брой надхвърлящ 200 000 души

 

Бизнес, Столична община и академични структури обсъдиха развитието на София като дигитална и екологична столица.

Участниците в срещата, част от Road Show 2017 „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“, организиран от Българска аутсорсинг асоциация (БАА), Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) и ICT Media, и Столична община, се обединиха около извода, че София трябва да се позиционира като добро място за инвестиции и развитие на високите технологии, предлагаща образование, съобразено с бизнес нуждите, висок клас бизнес имоти и привлекателни условия на живот.

„Виждам развитието на града като дигитална столица, партнираща си с бизнеса и академичните среди. Бързото разрастване на целия град, в съчетание с дигиталната трансформация на света и засилващата се глобална конкуренция, ни изправя пред предизвикателства, с които трябва да се справим заедно“, заяви Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община.

Една от най-важните стъпки в тази насока е създаването на Форум за сътрудничество на БАА и АСБС със Столична община, осъществен чрез Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ). До края на юни Форумът ще има изготвен план за работа, който ще бъде изграден на основата на дългосрочната визия за превръщането на София в дигитална и екологична столица. Предвижда се срещите на Форума да са поне два пъти годишно, а партньорството с двете асоциации ще осигури професионални консултации със специалисти по важни теми и проекти като интелигентен град.

„Компаниите в ИТ и аутсорсинг индустрията имат опит в сфери като смарт сити и други технологии, те са се сблъсквали с тези проблеми и могат да споделят опита си. Директната комуникация с общината ще допринесе за по-бързото и креативно решаване на актуални проблеми с по-малко финансови средства“, коментира Станимир Николов, председател на УС, БАА.

„Хората, инвестиращи и в ИКТ и аутсорсинг услуги, и в бизнес сгради, също работят и живеят в София. Създаването на Форума ще ни помогне да работим по-активно с общината и с държавата за превръщането й в по-добро място за живеене. Двата сектора са движещи за създаването на работни места.“, допълни Таня Косева-Бошова, председател на УС,  АСБС.

По време на обяда г-жа Фандъкова добави, че София е на първо място по темп на нарастване на БВП сред европейските столици през последните 10 години. 54% от инвестициите в страната са именно в София, като градът бележи най-голям ръст на стартиращи фирми. 80% от тях са в ИКТ сектора. Секторът на услугите с високи научна и добавена стойност допринася за ръста на българската икономика. 18% от БВП на София се генерира от ИКТ сектора, а делът на София в БВП на България е над 40%.

Броят на заетите в аутсорсинг и ИКТ сектора бележи стабилен ръст, като надхвърля 200 000, от които 25 000 са ИТ специалистите. В София работят над 100 ИТ компании, привлечени са глобални R&D лидери, развиващи допълнително висококвалифицирани специалисти. По данни на НСИ за 2015 г. средната месечна заплата за ИТ специалист е 2231 лв., а в аутсорсинг бранша – 1565 лв. Един от основните стимули за навлизане на нови инвеститори в столицата са добре подготвените кадри. Г-жа Фандъкова определя образованието като най-големия капитал за града, в който една трета от гражданите са на възраст между 15 и 34 години.

„С бизнеса работим близко, имаме съвместни магистърски програми, съвместни курсове, чрез които наши студенти се докосват до добрите практики в компаниите.“, сподели доц. Аделина Алексиева-Петрова, заместник-декан на ФКСТ към ТУ – София.

Столична община подготвя дигитална карта на бизнес зони в София, която ще дава полезна информация за офисни и индустриални площи в столицата, възможностите за наем и класовете площи. По предложение на Йорданка Фандъкова картата ще бъде допълнена и с информация за достъпа до обществен транспорт и другите начини на придвижване, като цялата информация ще е налична в интерактивна форма до края на юли.

Стимул за привличане на инвестиции към града е и данъчната политика. Бизнесът инвестира в изграждането инфраструктура, която се намира върху общинска и държавна собствеността. По този начин се подобряват условията на живот и труд в градската среда, когато  общината няма възможност да финансира дадени проекти, а те са от висока важност за функционирането на бизнеса. Към момента организациите, които са инвестирали собствени средства, нямат възможност за възстановяване на ДДС. В тази връзка АСБС е изготвила законопроект за изменение на закона за ДДС, чрез които да се стимулира публично-частното партньорство и компаниите да инвестират в подобряване на градската среда. Целта е облекчения на национално ниво, включително чрез реализирането на публично-частни партньорства. Вторият сериозен проблем пред бизнеса са големите разходи за битови отпадъци. На национално нивo се разглеждат различни варианти, като се търси методика, която да следва принципа „замърсителят плаща“.

Искането на бизнеса за по-тясно обвързване на такса смет с количеството отпадъци, генерирани от фирмите, може да се направи и в момента. Юридическите лица имат възможност да заявят определен брой контейнери за смет или да сключат директни договори с фирми за извозване на отпадъците. В последните няколко години се обсъжда директно и стриктно прилагане на принципа  „замърсителят плаща“.  Със сигурност дискусии по този въпрос трябва да се водят, така че да се намери справедлив вариант за плащане, приложим и за територии на многофамилни блокове и на еднофамилни къщи, като не се компрометира събирането на таксата. Бизнесът настоява гражданите да поемат по-голяма част от плащането – в момента съотношението е 70:30, в полза на бизнеса. Трябва обаче да се намери реалистичен подход с поносими равнища на плащанията.

Развитието на София в зелен и иновативен град е визия, споделена от граждани, бизнес и община. Столицата е първият град в Европа със собствена стратегия за интелигентна специализация, насочена към привличане на инвеститори в дългосрочен план.

Повече за Българската аутсорсинг асоциация (БАА):

Българска аутсорсинг асоциация (БАА) обединява и представлява интересите на компаниите, предоставящи аутсорсинг услуги. Асоциацията комуникира ползите от аутсоринга с щироката общественост, поощрява конкурентността в бизнес сектора и създава благоприятна среда за привличане на чуждестранни инвестиции в сектора. Визията на Българската аутсорсинг асоциация е да направи аутсорсинга водеща индустрия в България и да гарантира нейния растеж, авторитет, надеждност, иновативност и социална отговорност.

Повече за Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС):

Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) е доброволна неправителствена организация, учредена през 2013 г., която работи активно за налагането на добри пазарни практики и повишаване на професионализма в сектора. В сдружението членуват 28 дружества, собственици на бизнес сгради с разгъната застроена площ над 850 000 кв.м., находящи се в Република България.


ICT Media:

ICT Media е водещият издател в областта на информационните технологии у нас, утвърдил се на пазара от 1990 г. Организацията на форуми и събития заема важно място в дейността на фирмата, като днес тя е лидер в организацията и провеждането на най-престижните технологични конференции. Компанията поставя фокус върху приложението на ИКТ в различни сегменти от икономиката, проправя път към развитието на ИКТ в полза на успешния бизнес и администрация, и обръща специално внимание на новостите в ИКТ бранша.