22 000 деца се върнаха в клас, усилията продължават

Повече от 200 000 адреса са посетили екипите от няколко ведомства

Работата на екипите по задържане в образователната система на деца и ученици ще продължи и занапред. Това обяви в началото на март вицепремиерът Томислав Дончев след заседание на Координационното звено в Министерството на образованието и науката (МОН).

Предстои публикуването за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет, с което дейността на екипите ще стане постоянна и ще се регламентират ангажиментите на всички институции.

Вевести публикува разпространения отчет на МОН, според който близо 22 000 деца бяха върнати в клас.

21 915 деца и ученици се върнаха обратно в клас

 Екипите от учители, социални работници и полицаи установиха 477 деца в риск, 116 от тях са насочени към социални услуги

Работата на екипите в числа

 • Към 05 юли 2017 г. 206 378 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години са отпаднали от образователната система или никога не са били записвани в нея.
 • Към 1 март 2018 г. 1134 екипа са посетили 189 000 деца на общо 207 000 адреса.
 • Към 1 март 2018 г. децата и учениците, които са върнати обратно в клас са 21 915.
 • От тези 21 915 деца и ученици повторно отпаднали са 1221, като от тях само 624 са в задължителна училищна възраст до 16 г.
 • 4556 деца и ученици, които са започнали учебната година без да са били обект на работа по механизма, са отпаднали след първия учебен срок.
 • 50% от повторно отпадналите и ново отпадналите ученици са концентрирани в областите Пловдив, Стара Загора, Бургас, София и Сливен.
 • Екипите от учители, социални работници и полицаи установиха 477 деца в риск, 116 от тях са насочени към социални услуги.
 • МОН възложи приоритетна работа на екипите с повторно отпадналите и новоотпадналите деца и ученици и в резултат на това за три седмици са извършени 3677 физически посещения на място и са подготвени обхожданията на 1082 адреса
 • От посетените 3677 адреса не е установено местоживеенето на 506 деца и е предложена мярка за установяване на местоживеенето на детето и родителя чрез системата на МВР. 57 са посетени от инспектор ДПС на адреса съвместно с представител на друга институция. За 41 от случаите има издаване на акт за установяване на административно нарушение. Връчени са 12 акта за установени административно нарушения. Издадени са 7 наказателни постановления.
 • Причините за отпадане от детска градина или училище на върнатите чрез Механизма деца и ученици са :
 • заминаване на семейството в чужбина (по индиректни данни) – 35%
 • детето не е намерено на адреса, семейството е променило местоживеенето си, без да е известно къде и без да отпише и съответно да запише детето в училище или детска градина – 18%
 • заявено нежелание или неглежиране от страна на родителите – 18%
 • причините не са установени, тъй като детето вече не може да бъде открито на адреса и не е получена никаква информация – 17 %
 • здравословни проблеми на детето или на родителя – 8%
 • заживяване на семейни начала – 2%
 • извършване на престъпление – 2%

Съвместни действия на институциите

 МОН и Агенцията за социално подпомагане уточниха процудура за предоставяне на семейни помощи за деца в натура по предложение на директора на детската градина или училището. Помощите в натура за пълно или частично плащане на такси за детска ясла или градина, детска кухня или столово хранене ще се предоставят чрез заплащане на съответните такси или средства от съответните дирекции „Социално подпомагане“. Същият ред се регламентира и за помощите в натура за пълно или частично заплащане на участието на детето в организирани от училището/детската градина мероприятия (екскурзии, посещения на исторически, културни и други обекти, лагери и др.).

 • Изготвен е проект на Национална програма Заедно за всяко дете за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст на стойност 450 000 лева. Предвидена е реализация на два тематични модула:
 • – Модул „Екипи за обхват“ – 300 000 лева за пълно или частично финансиране на командировъчни разходи на всички членове на екипите за транспорт и дневни пари, независимо от коя институция са, комуникационни разходи. Бенефициенти са детските градини и училищата чрез регионалните управления на образованието.
 • – Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите” – 150 000 лева, по който бенефициенти са детски градини и училища, като средствата ще се предоставят за работа в образователни институции в областите, в които има най-голям брой отпаднали ученици.
 • МОН, АСП, МВР и общините започват взаимен обмен на информация чрез информационна система, която подпомага дейността на екипите. Към 1 март 2018 г. почти 200 общини са включени към информационната система, с АСП предстои подписване на споразумение, а с МВР е създадена съвместна работна група, която да изготви параметрите на междуинституционално споразумение. Постигната е договореност за пилотен проект в област Ловеч за проследяване и упражняване правото на образование на деца в миграция и взаимен обмен на информация за деца в риск от отпадане от образователната система.
 • Изграден е портал с добри практики и обобщена полезна информация в подкрепа на екипите, който е достъпен на адрес back2school.mon.bg.
 • В рамките на нашето европредседателство е поставен въпросът за обща европейска пилотна инициатива за проследяване обучението на децата, които мигрират с родителите си в други европейски страни.
 • Предстои публикуването за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет, с който дейността на екипите да стане постоянна и в което да бъдат регламентирани ангажиментите на всички институции.

 

 

 

 

1 Коментар

 1. В много училища вече се забранява да се пишат и двойки. Така се гони качество, неграмотно население, за да има една проста Тиква отгоре.

Коментарите са ограничени.