Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание

Средната продължителност на живота в България продължава да се увеличава

Продължава тенденцията на увеличаване на средната продължителност на живота. Това показват данните в отчета за 2017 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.), която беше приета от правителството. Средната продължителност на предстоящия живот за населението на страната, изчислена за периода 2015 – 2017 г., е 74.8 години и спрямо предходния период (2014 – 2016 г.) се увеличава с 0.1 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7 години по-висока – 78.4 години. За жителите в  градовете тя е 75.6 години, а за населението в селата – 72.8 години.

По отношение на стандарта и качеството на живот на населението се наблюдават позитивни промени. През 2017 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 586 лв. и нараства с 8.1% спрямо 2016 година. За периода 2008 – 2017 г. общият доход средно на лице от домакинство се увеличава близо 1.6 пъти.

През 2017 г. в страната са регистрирани 64 359 родени деца, като от тях 63 955 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 1 029 деца, или с 1.6%. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27.0 години през 2016 г. на 27.1 години през 2017 година. През миналата година средният брой живородени деца от една жена е бил 1.56. За сравнение през 2001 г. той е бил 1.24, а през 2016 г.  – 1.54.

Данните показват, че детската смъртност намалява. През 2017 г. в страната са починали 408 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 6.4‰. Това е най-ниската регистрирана в страната стойност. През 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4‰, през 2005 г. – 10.4‰, а през 2016 г. – 6.5‰.

По данни на НСИ към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души, или с 0.7%.

Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът на застаряване. В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 481 908, или 21.0% от населението на страната. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – с 4.1 процентни пункта.

Одобрена е междинната оценка за изпълнението на Регионалните планове за развитие

Министерският съвет одобри докладите за резултатите от междинната оценка за изпълнението на Регионалните планове за развитие 2014 – 2020 г. на Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен райони от ниво 2. С тях се цели оптимизиране на стратегическото планиране и програмиране, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие, като е отчетен напредъкът в изпълнението на заложените цели и приоритети. Оценени са ефективността на използваните финансови инструменти и ресурси, както и приносът на плановете към постигане целите на „Стратегия Европа 2020“.

Междинната оценка за изпълнение на Регионалните планове е базирана на петстепенна оценъчна скала за определяне на постигането на ключовите показатели на макро ниво, сред които и БВП, и на степента на постигане на показателите по цели на Стратегията Европа 2020 на регионално ниво и приноса на районите за постигане на националните цели; на заложените междинни стойности на индикаторите за изпълнение; на глобалните екологични цели и на възможността за постигане на целевите стойности в края на периода.

Оценката съдържа препоръки за подобряване ефективността на изпълнението на Регионалните планове до края на настоящия програмен период, както и предложения при разработването на планове за периода 2021-2027 година. В нея е обърнато внимание на съответствието на стратегическите цели и определените приоритети с нуждите на шестте района за планиране и на необходимостта да бъде установено сходство на стратегическата рамка за тяхното развитие с тематичните области на интервенции по оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.

Анализът на изпълнението на Регионалните планове за развитие показва, че политиката за регионално развитие се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране. Отчетени са изменения в демографския профил на районите и наличие на устойчива тенденция към намаляване на населението с изключение на Югозападния район и необходимост от по-конкретно адресиране на бъдещите мерки към специфичните икономически и социални проблеми на районите. Предизвикателствата пред развитието на страната са свързани с конкурентоспособността на отделните райони и способността им да предложат привлекателна и устойчива среда за предприятията и местните жители.

Докладите разглеждат нивото на вътрешнорегионалните различия на базата на основни икономически и социални показатели и идентифицират подходящи мерки за преодоляване на негативните тенденции. Оценени са причините за надхвърляне или непостигане на заложените междинни стойности на индикаторите за изпълнение.

Правителството  назначи междуведомствена комисия за определяне на критериите за класифициране на язовирите по степента на потенциална опасност

Правителството назначи междуведомствена комисия за определяне на критериите за класифициране на язовирите по степента на потенциална опасност.

Комисията  включва представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи, както и на научните среди, имащи пряко отношение към язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно Закона за водите, язовирите се класифицират в три степени на потенциална опасност: първа висока степен на потенциална опасност, втора значителна степен на потенциална опасност и трета ниска степен на потенциална опасност.

Срокът за разработването на критериите е 14 дни от приемането на правителственото решение.

Ирина Николва е избрана за член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Министерският съвет прие Решение, с което се променя съставът на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Като член на съвета е освободена по нейна молба Маноела Манова-Овчарова. Мястото й заема Ирина Николова.

Проф. Николова е завършила медицина в Медицински университет-София и притежава специалност „Фармакология“, с проведени специализации в Кинки Университет, Осака Саяма-ши, Япония и Тринити Университет, Дъблин, Ирландия. Преподавател е по фармакология и фармакотерапия.

От 2007 г. проф. Николова е член на Специализираната комисия по хомеопатични продукти и Специализираната комисия по растителни продукти към Изпълнителна агенция по лекарствата. От 2012 г. е секретар на Съвета по медицинска наука към Медицински университет-София. Автор е на повече от 100 научни публикации, учебни материали и монографии в областта на фармакологията и фармакотерапията, социална фармация, лекарствената употреба и безопасност, и на над 400 научни цитирания в публикации на английски език в чужбина.

Правителството заделя 1,88 млн. лв. за кандидатурата ни в ОИСР

Правителството одобри насочването на средства за 2018 г. към Междуведомствения координационен механизъм по кандидатурата на България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Одобреният разход от 1 882 587 лв. е част от финансово осигурената „пътна карта“ за действията на нашата страна по членство в периода 2018-2020 г. на обща стойност 5 509 591 лв.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерство на туризма за настоящата година

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2018 г.

Разходите по показател „Персонал“ по бюджетна програма „Администрация“ се увеличават със 140 000 лв. за сметка на същия показател по бюджетна програма „Политика в областта на устойчивото развитие на туризма“.

С акта не се изменя общият размер на разходите по бюджета на Министерство на туризма, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и последващите промени на основание Закона за публичните финанси.

Отпуснати са средства за изплащане на обезщетения по споразумения заради бавно правосъдие

Допълнителни разходи в размер на 173 500 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието, бяха одобрени днес от Министерски съвет. Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Това е общият размер на сумата, изплатена през третото тримесечие на 2018 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок.

Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие се извършва по реда на Глава трета „а“ от Закона за съдебната власт. Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Заявленията се разглеждат от специализирано звено на Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията. Ако бъде преценено, че правото на заявителя на правосъдие в разумен срок е било нарушено, министърът на правосъдието или посочено от него лице определя размера на обезщетението, съобразно практиката на Европейския съд по правата на човека и предлага сключване на споразумение със заявителя.

Средствата, необходими за изплащане на сумите по сключените споразумения, са планирани в централния бюджет.

Правителството одобри финансирането на публична общинска и държавна инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите

Правителството прие Решение, с което одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

От бюджета на Министерството на икономиката по бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат предоставени средства за изграждането на кръгово кръстовище на републикански път 1-5 „Димитровград – Хасково“. Изграждането се прави във връзка с изпълнението на приоритетния инвестиционен проект „Завод за производство на кабелно оборудване Хасково/Димитровград“ на „Язаки Българи“ ЕООД. Инфраструктурата ще бъде собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ и ще се ползва от всички преминаващи, в това число и от предприятията в района, техните служители, доставчици и клиенти.

Изграждането на предвидената инфраструктура ще способства за увеличаване на темпа на развитие на производствената дейност и в съседните индустриални имоти в общините Димитровград и Хасково.

От бюджета на Министерството на икономиката също на Агенция „Пътна инфраструктура“ ще се предоставят средства за изграждане на кръгово кръстовище на бул. „Ломско шосе и ул. „Полето“ в регулацията на гр. Костинброд, област Софийска. В града се изпълнява инвестиционен проект „Разширяване на производствената база“ на „Ролпласт Груп“ АД, сертифициран през 2017 г. по реда на ЗНИ. Инфраструктурата ще се ползва от всички съществуващи и потенциални потребители при равни и недискриминационни условия, включително и предприятията от промишлената зона на гр. Костинброд, техните служители, доставчици и клиенти.

Изграждането на кръговото кръстовище ще допринесе за канализиране на транспортните потоци и подобряване на безопасността на движение, както и за по-добро регулиране на движението, което е с висока степен на натовареност.

Съгласно друго правителствено решение от бюджета на Министерството на икономиката на област Пловдив ще се предоставят средства за изграждане на елементи на общинска инфраструктура. В с. Царево ще бъде изградена канализация и продължен общински път, изграден с асфалтова настилка. Там се изпълнява инвестиционният проект „Технолинк Парк“ на „Интерлинк Груп“ АД.

Новоизградената инфраструктура ще бъде публична общинска собственост на община Марица и ще се ползва от компаниите в индустриална зона Марица, както и от техните клиенти, доставчици и служители. Инфраструктурната обезпеченост на зоната ще я направи по-привлекателна за нови инвестиции, спомагайки за благоприятното развитие на целия регион.

Община Марица е на едно от челните места по привлечени инвестиции и изграждането на упоменатата инфраструктура ще допринесе за по-нататъшното развитие на Индустриална зона Марица, което ще има благоприятно въздействие върху целя район.

На правителственото заседание също така е взето решение имот – частна държавна собственост в с. Герман, да бъде апортиран вместо в капитала на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД в „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София с оглед необходимостта от създаване на архивохранилище.

България разширява обхвата на почетното консулство на Тайланд

Почетният генерален консул на Тайланд в България Виктор Меламед ще отговаря за цяла България, а не само за област София и Софийска област, реши правителството.

Промяната е по искане на тайландската страна.

Одобрен е проект на споразумение за кинематографична копродукция между правителствата на България и на Република Косово

Министерският съвет одобри проекта на Споразумение за кинематографична копродукция между Правителството на Република България и Правителството на Република Косово.

Подписването на това Споразумение има за цел да установи общите договорно-правни отношения между Република България и Република Косово при осъществяване на сътрудничеството в областта на кинематографичните копродукции.

Проектът на Споразумение удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа всички необходими текстове за развитие на реално възможните взаимоотношения между Република България и Република Косово в областта на кинематографичните копродукции. То регламентира възможностите за сътрудничество в областта на филмопроизводството. Копродукцията ще подпомогне филмовите индустрии на двете страни и ще допринесе за икономическия растеж на производството на филмови, телевизионни, видео продукти и продукти на новите медии, както и за разпространението на тези продукти в България и Косово.

Одобрена е позицията на България за предстоящото заседание на ЕКОФИН

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 6 ноември в Брюксел, Белгия.

По време на заседанието се очаква Съветът да обсъди данъка върху цифровите услуги, както и Регламента по отношение на минималното покритие на загубите от необслужвани експозиции. Европейската сметна палата ще представи годишния доклад за изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2017 година. Съветът ще одобри заключения за статистиката на ЕС и заключения за финансирането на борбата е изменението на климата за срещата СОР24, която ще се проведе през декември 2018 г.

МС одобри и резултатите от проведеното неформално заседание на Съвет външни работи/Търговия на ЕС, което се състоя на 5 октомври в Инсбрук, Австрия. Проведена беше дискусия относно рационализирането на дневния ред на организацията, както и относно справянето с кризата в системата за разрешаване на спорове в рамките на СТО. Други обсъждани въпроси бяха последните развития в търговските отношения на ЕС със САЩ и изграждането на позитивен дневен ред в търговската политика.

Одобрени са също така резултатите от неформалното заседание на министрите за равенството на половете, което се проведе на 12 октомври във Виена. Основната тема бе подготовката на Стратегия за равенство между половете, чиято цел е да стимулира равенството във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот. В рамките на заседанието беше подписана инициираната от Председателското трио Естония-България-Австрия съвместна декларация „Равнопоставеността между жените и мъжете като приоритет на ЕС днес и за в бъдеще“, с цел да се повиши видимостта на равенството между половете в политическия дневен ред на ЕС.

Определени са концесионери на морските плажове „Китен-Атлиман“ и „Приморско-север“

След проведени конкурси правителството определи „Атлиман 2“ ЕООД за концесионер на морски плаж „Китен-Атлиман“, а „БУЛ ПРИМ ГРУП“ ЕООД за концесионер на „Приморско-север“ в община Приморско.

По отношение на плажа „Китен-Атлиман“ се предвижда за срока на концесията да бъдат направени инвестиции за мерки за опазване на околната среда и защитените територии в размер на 1 162 560 лв. В зоната за платени плажни принадлежности цената за ползване на чадър и шезлонг ще бъде по 7 лв. с ДДС. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от МС Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане (роялти) 9,5% без ДДС или 126 898 лв. без ДДС.

За морския плаж „Приморско-север“ инвестициите за срока на концесията възлизат на 814 689 лв. Концесионерът се задължава да предлага цена за 1 бр. чадър в размер на 5 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер на 5 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от МС Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане 2% без ДДС или 35 812 лв.

Министерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за петото заседание на Междуправителствената българо-азербайджанска комисия за икономическо сътрудничество

Министерският съвет одобри на днешното си заседание позицията и състава на българската делегация за петото заседание на Междуправителствената българо- азербайджанска комисия за икономическо сътрудничество. Срещата ще се проведе в периода от 6-ти до 8-ми ноември в гр. София под председателството на министъра на енергетиката Теменужка Петкова и министъра на селското стопанство на Азербайджан Инам Керимов.

По време на комисията предстои да бъдат дискутирани въпроси от основните области на двустранно сътрудничество: търговия, енергетика, туризъм, селско стопанство, транспорт, информационни технологии, съобщения и други. Очаква се по време на заседанието да бъдат обсъдени перспективите за бъдещото задълбочаване на сътрудничеството в областта на икономиката, в това число насърчаване на търговията и инвестициите. През 2017 година двустранният стокообмен между България и Азербайджан е на стойност 17.2 млн. долара – увеличение с 38.4% спрямо 2016 г. За първите осем месеца на 2018 г. взаимната търговия е в размер на 8.68 млн. долара. Тези стойности не отразяват в пълна степен потенциала на взаимна търговия между двете страни. Очаква се комисията да обсъди и набележи мерки за задълбочаване на търговските контакти между България и Азербайджан.

Азербайджан е важен партньор на България в областта на енергетиката и ключов фактор в усилията на българското правителство за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. В рамките на заседанието страните ще отчетат задълбочаването на стратегическото партньорство между тях в енергийната област и реализацията на съвместни инициативи от газовите компании на двете държави. Ще бъде отчетен напредъкът по реализация на проектите от Южния газов коридор, както и предстоящото изграждане на стратегическия интерконектор Гърция – България.

Високо оценена от Азербайджан е подкрепата на българската страна в лицето на Министерството на енергетиката за кандидатстване по линия на Механизма за свързване на Европа за изпълнението на конкретни дейности по газопровода TANAP. Така България реално подкрепя реализацията на Южния газов коридор.

Предстои двете страни да обсъдят възможностите за бъдещи съвместни доставки на азербайджански природен газ от Южния газов коридор през територията на България до други страни от региона. В изпълнение на договореностите от срещата между президента на Азербайджан Илхам Алиев и министър-председателя на България Бойко Борисов от 15-ти януари 2018 г. в Баку, двете страни ще разгледат възможностите за насърчаване на инвестициите на SOCAR в газоразпределението на българска територия.

Одобрени са промени в закона за пребиваването на българска територия на съюзнически и чужди въоръжени сили

Правителството одобри законопроект за промени на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили.

Проектът е изготвен с оглед необходимостта от създаване на бърз и лесен механизъм за уреждане на пребиваването на чуждестранните военнослужещи от НАТО, цивилния компонент и техните зависими лица, работещи в структури на Алианса на територията на Република България до наличието на техническа възможност за издаване на карти по чл. 14, ал. 6 от Закона за българските лични документи – карта на служител в структура на НАТО и на зависимо лице на такъв служител.

Одобрени са промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Правителството прие ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Въведените в документа допълнения са обусловени от необходимостта за привеждане в съответствие на Закона с приетите директиви на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия, тяхното транспортиране и контрола за придобиване и притежание на оръжие. С промените се отстраняват констатирани противоречия в българското законодателство, осигурява се съответствие с принципа за доброволност на стандартите за пиротехнически изделия и взривни вещества за граждански цели, въвеждат се съответните задължителни маркировки и обозначения на категориите изделия.

С промените в Закона се синхронизират и европейските разпоредби, свързани с контрола на придобиване и притежаване на оръжие. Въвеждат се нови понятия „предупредително оръжие“ и „салютно и акустично оръжие“, допълнено е определението за „основен компонент на огнестрелно оръжие“. Изменени са категориите огнестрелно оръжие, като е премахната категория D. Променени са и сроковете за съхранение на данните в единен автоматизиран регистър „Контрол на общоопасните средства“. Въвежда се забрана за придобиване, носене и употреба на пълнители с голям капацитет, както и допълнителни изисквания към лицата, извършващи дейности с огнестрелно оръжие за спортни цели. Създаден е ред за временно ползване на ловно оръжие от лица, посещаващи страната ни за ловен туризъм.

С допълнение към един от членовете в закона се улеснява прехвърлянето на собствеността върху отпадъчните продукти, получени при утилизация на взривни вещества и боеприпаси, собственост на МО. Подобрява се и контролът върху дейностите с по-висока степен на риск при придобиване на огнестрелни оръжия за спортни цели, автоматични огнестрелни оръжия, оръжия с голяма вместимост на боеприпаси в пълнителя и др.

Облекчават се процедурите при промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди

Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и в Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение. С промяната се намалява административната тежест за физическите и юридическите лица, които провеждат процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Отпада и изискването при подаване на искане за  утвърждаване на площадка за проектиране, заинтересованото лице да представя пред комисията проект на подробен устройствен план.

Намалява се административната тежест върху гражданите и бизнеса при определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд. Облекчени ще бъдат и процедурите при включването на земи в границите на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания), както и при провеждането на търгове за отдаване под наем или аренда на свободните земи от държавния поземлен фонд. По-лесно ще се осъществява и отдаването на заетите с трайни насаждения земеделски земи от държавния поземлен фонд.

Отменя се приетият от МС Правилник за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

Министерският съвет отмени приетия с ПМС № 201/2003г. Правилник за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.

Съгласно последното изменение на разпоредба на чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България от 2016 г. правилниците за устройството и дейността на военните академии, висшите военни училища, научните организации и на професионалните сержантски (страшински) колежи се издават от министъра на отбраната, вместо от Министерския съвет, поради което се налага отмяната на посочения нормативен акт.

В Министерството на отбраната е изготвен нов проект на правилник за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, който е съобразен с измененията в законовата уредба, в т.ч. с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав на Република България и правилника за неговото прилагане. Отчетено е и Решението на Народно събрание от 25.04.2018 г. за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование.

Одобрена е позицията на Република България по дело на Съда на Европейския съюз

С протоколно решение Министерският съвет одобри позицията на Република България по дело С-458/18 „Джи Ви Си Сървисиз (България)“ ЕООД на Съда на Европейския съюз. Позицията е изготвена на основание отправено преюдициално запитване от Административен съд – София – град във връзка с административно дело с жалбоподател „Джи Ви Си Сървисиз (България)“ ЕООД и ответник – директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София при Централно управление на Националната агенция за приходите.

Съдът е отправил два преюдициални въпроса, с които по същество иска да се установи дали чл. 2, буква „а“ от Директива 2011/96 относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (Директивата) следва да се тълкува, че дружество, регистрирано в Гибралтар и дължащо корпоративен данък в Гибралтар, може да се третира като „дружество от държава-членка“ по смисъла на Директивата.

Според аргументите в позицията отговорът на преюдициалното запитване би следвало да гласи, че чл. 2, буква „а“ от Директива 2011/96 се тълкува, че регистрираното в Гибралтар дружество не може да се разглежда като „дружество от държава-членка“ за целите на директивата.

Конституирането на България като страна в производството по това дело ще позволи държавата ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството възложи на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) да сключи договор за покупка в полза на държавата на имот, който представлява част от сграда и е с адрес гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 128, блок А. Правителството обяви сградата за имот публична държавна собственост, считано от датата на придобиването й, и го предостави безвъзмездно за управление на НАП, за нуждите на ТД на НАП – Варна. Целта е да се оптимизират условията за работа на приходната администрация в морския град.

Съгласно друго правителствено решение, на община Балчик се предоставя правото на управление върху два имота публична държавна собственост за изпълнение на Проект „Реконструкция на настилката, изграждане на велоалея и благоустрояване на района на КИЦ „Мелницата“ и крайбрежната алея“. Имотите са част от „Брегоукрепително съоръжение Дамба Албена – Балчик“ и се намират на територията на гр. Балчик. С финансиране по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г. по проекта на общината ще се направи реконструкция на настилката на дамбата и ще се благоустрои районът на културно-информационния център „Мелницата“.

На Община Костенец се предоставя безвъзмездно собствеността върху намиращ се в града имот – частна държавна собственост, с площ 5 410 кв. м и построените в него сгради. Имотът ще бъде използван от общината за изграждане, управление, поддържане, ремонт и реконструкция местни пътища, улици, площади, зелени площи, благоустрояване на паркове в съответствие със заложените приоритети в Общинския план за развитие. Това ще доведе до подобряване условията на живот и трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.

Правителството предлага на парламента да ратифицира актуализираното споразумение с Турция за бежанците

Правителството одобри Актуализираното общо споразумение между държавите-членки на ЕС и Европейската комисия за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция и образеца на сертификат за финансов принос. С днешното решение министрите предлагат на Народното събрание да ратифицира споразумението.

Със споразумението се гарантира сигурността на външните граници на Европейския съюз. Вноската, която България трябва да направи за периода 2019 – 2023 г., е 3 198 581 евро (6 255 880,68 лв.).

В резултат на безпрецедентния приток, предизвикан основно от конфликтите в Сирия и Ирак, Турция приютява най-големия брой в света бежанци и мигранти. Към 8 февруари 2018 г. са регистрирани 3 506 532 души, сирийци по линия на системата за временна закрила по данни на турската Генерална дирекция „Управление на миграцията“.

Мобилизирането на финансовите средства за първия транш на Механизма протече успешно. В рамките на 21 месеца от приемането на Изявлението на ЕС и Турция от март 2016 г. беше извършено програмиране и бяха поети задължения и сключени договори за пълния размер на оперативния пакет от 3 млрд. евро.

По време на Председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз, на заседанието си в Брюксел на 28 и 29 юни 2018 г. Европейският съвет постигна споразумение за осигуряване на финансирането на втория транш от Механизма за бежанците в Турция в размер на общо 3 млрд. евро, от които 2 млрд. евро ще се предоставят от бюджета на ЕС и 1 млрд. евро от вноски на държавите-членки. Българската вноска представлява 3,2% от общата сума.

Министерският съвет одобри позициите на Република България по две дела пред Съда на Европейския съюз

Министерският съвет одобри позициите на Република България по две дела (С- 542/18 RX и С-543/18 RX) пред Съда на Европейския съюз. Делата се отнасят до преразглеждане на решения на Общия съд на ЕС относно обжалвания на актове на Съда на публичната служба. Проектите на позиции на Република България са одобрени от Съвета по европейските въпроси.

Удължава се срокът за възстановяване на средствата от БДЖ по предоставената възмездна финансова помощ

Кабинетът прие Постановление за изменение на свое Постановление № 162 от 04.08.2017 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с което чрез бюджета на МТИТС за 2017 г. се предоставя възмездна финансова помощ на „Холдинг БДЖ“ ЕАД за погасяване на задълженията по Втори облигационен заем от 2007 г.  Променя се чл. 2, ал. 1 от ПМС № 162 от 2017 г., с което се удължава срокът за възстановяване на средствата до 30.12.2019 г.

Отпускат се 25,4 млн. лева за покупка на имот в полза на държавата за нуждите на Държавната комисия по сигурността на информацията

Правителството отпусна 25 410 926 лева за покупка на имот на ул. „Козлодуй“ № 4 в столичния район „Сердика“ в полза на държавата за нуждите на Държавната комисия по сигурността на информацията.

Поземленият имот е с площ 1641 кв. м и в него е изградена шестетажна административна – „Офис парк Централ“, със застроена площ 935 кв. м. Той покрива основните изисквания на ДКСИ и отговаря на нужди и специфичните изисквания на държавния орган, който осъществява политиката на Република България за защита на класифицираната информация, предвидени в законодателството относно нейната дейност.

С друго решение на Министерския съвет на председателя на ДКСИ се възлага да сключи договора за покупка на съответния имот.