Хазната на плюс 2.66 млрд. за септември, резервът надхвърля 11 милиарда

Снимка: Вевести.бг

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец септември 2018 г. е положително в размер на 2 664,5 млн. лв. (2,5 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2 964,8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 300,3 млн. лева.

Това съобщиха от Министерството на финансите.

Постъпилите приходи и помощи* по КФП към септември 2018 г. са в размер на 29 162,2 млн. лв. или 76,3 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2 723,8 млн. лв. (10,9 %), а постъпленията от помощи нарастват с 286,4 млн. лв. (27,3 %).

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 23 988,4 млн. лв., което представлява 77,0 % от планираните за годината данъчни приходи. Съпоставено с данните към месец септември 2017 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 9,8 % (2 131,8 млн. лева).

Приходите от преки данъци са в размер на 4 317,7 млн. лв. или 75,0 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 432,5 млн. лева (11,1 %).

Приходите от косвени данъци са в размер на 11 838,2 млн. лв., което е 78,1 % от разчетите за годината. Съпоставено с данните към септември 2017 г., постъпленията в групата нарастват с 809,9 млн. лв. (7,3 %). Постъпленията от ДДС са в размер на 7 720,1 млн. лв. или 78,9 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 30.09.2018 г. е 65,8 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 3 915,0 млн. лв. (76,0 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 175,5 млн. лв. или 92,3 % от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 886,8 млн. лв. или 80,8 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 6 945,7 млн. лв., което представлява 76,1 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13,4 % (818,2 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 3 837,8 млн. лв., което представлява 81,6 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 1 336,0 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2018 г. възлизат на 26 497,7 млн. лв., което е 67,4 % от годишните разчети. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 23 731,6 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Нелихвените разходи са в размер на 25 073,5 млн. лв., което представлява 67,3 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към септември 2018 г. са в размер на 22 893,3 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2 139,2 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 41,0 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 601,2 млн. лв. или 83,2 % от планираните за 2018 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 822,9 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС – Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв[1] към 30.09.2018 г. е 11,2 млрд. лв., в т.ч. 11,0 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

[1] Обхватът на показателя фискален резерв е в съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.

Прогноза за октомври

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към октомври 2018 г. да бъде положително в размер на 2 862,2 млн. лв. (2,6 % от прогнозния БВП).

Следва да се отбележи, че значителна част от планираните разходи за годината (основно капиталови разходи) се концентрират в последните месеци. Това е свързано с разплащане на извършената работа по реализирането на инфраструктурни и инвестиционни проекти, предвид строителния сезон и етапите за тяхното изпълнение. Освен това през есенно-зимния сезон са по-високи социалните разходи, разходите за издръжка и др. Поради тези фактори се очаква значителен ръст на разходите през последните месеци на годината и свиване на отчетения текущо бюджетен излишък, уточняват от Министерството на финансите.

*Графичните акценти в публикацията са на Министерството на финансите