Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание

 

Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 8/2019г.

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 8 за 2019 г., образувано по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност и за произнасяне за съответствието с чл. 1, изречение второ от Протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и с чл. 17, т. 2 от Всеобщата декларация за правата на човека, на чл. 39б, ал. 1, т. 1 в частта „или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията“ от Закона за държавната собственост и за установяване на противоконституционност на чл. 42а, ал. 3 от Закона за държавната собственост.

В правителственото становище е застъпена тезата, че оспорените разпоредби са в пъпно съответствие с изискванията на чл. 17, ал. 5 от Конституцията за извършване на отчуждаване със закон за държавни нужди, които не могат да се задоволят по друг начин след предварително и равностойно обезщетение; не нарушават конституционните принципи за правовата държава по чл. 4, ал. 1 и за равенство на гражданите пред закона по чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Разпоредбата на чл. 39б, ал. 1, т. 1 в частта „или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията“ е в съответствие и с чл. 1, изречение второ от Протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и с чл. 17, т. 2 от Всеобщата декларация за правата на човека.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството реши да предостави безвъзмездно за управление имоти и части от имоти – публична държавна собственост, на Държавната комисия по сигурността на информацията. Имотите се намират в областите Кърджали, Плевен и Варна и досега са били стопанисвани от Министерство на вътрешните работи. Поради отпаднала необходимост за нуждите на МВР, правото на управление върху имотите се отнема от ведомството и се прехвърля на ДКСИ.

На община Несебър, област Бургас, се прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост. Имотите, намиращи се в землището на гр. Несебър, са необходими за реализацията Обект „Разширение на път с. Кошарица – к.к. „Слънчев бряг“, предвиден с одобрен подробен устройствен план – парцеларен план, и определен за общински обект от първостепенно значение.

Община Бургас получава правото на собственост върху девет имота – държавна собственост. Те се намират в местността „Рибарско пристанище“ (бивша местност „Ченгене скеле“) и са с обща площ от 27 391 кв. м. Имотите ще бъдат използвани за реализацията на проекти, свързани с опазването на околната среда, съхраняването на местната културна идентичност и облагородяването на местността. Община Бургас възнамерява да реализира проект „Изграждане на етнографски културно-туристически комплекс“, който ще бъде предложен за финансиране по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Предвижда се благоустрояване на посочените имоти и изграждане на цялостен културно- туристически продукт с експозиционен и етнографски характер, с обособена зона за площадно пространство, пикник зона и зона за разходки на открито, крайбрежна алея и паркинг за осигуряване на условия за отдих и туризъм на населението и гостите на общината, като до тях ще бъде осигурен широк и свободен достъп. Проектът цели да утвърди и популяризира рибарството като традиционен занаят за региона чрез развитие на морската култура на населението, особено на младата аудитория. Експлоатацията на бъдещия културно-туристически комплекс ще бъде изцяло свързана с популяризиране на нематериалното културно наследство на местната рибарска общност. Така ще се създадат условия и за съхранение на сектор „Рибарство“ и за развитие и запазване на традициите в рибарския занаят. Община Бургас има намерение да реализира и проект „Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от м. „Рибарско пристанище“ (бивша м. „Ченгене скеле“)“, одобрен за финансиране по Програма за морско дело и рибарство, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“.

Министерският съвет прие също решение за продажба на имот, собственост на Република България в американския щат Ню Джърси, околия Берген, район Франклин Лейкс, Франклин Фармз, 355 Фрийманс Лейн, парцел № 10, кв. 1107. С приемането на проекта на решение на МС българската държава ще се освободи от имот с отпаднала необходимост, за който към момента се отделя финансов ресурс както за поддръжка състоянието на имота, така и за заплащане на задължителни данъци и такси. Посоченият имот е придобит от българската държава по силата на договор за покупко-продажба от 21.12.1972 г., актуван с Акт за публична държавна собственост № 021/11.03.1999 г.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019г. в размер на 100 000 лева във връзка с продължаването на теренните археологически проучвания на един от най-значимите археологически обекти „Античен град Хераклея Синтика“, м. „Рупите“, град Петрич. „Хераклея Синтика“ е вече добре познат в научните и обществени среди като обект с висока експозиционна стойност и перспективи за социализация.

Одобрени са резултатите от неформалната среща на министрите по околна среда на ЕС

Правителството одобри доклада с резултатите от Неформалната среща на министрите по околна среда на ЕС, проведена на 11 и 12 юли в Хелзинки, Финландия.

В рамките на срещата министрите представиха своите виждания за това какъв следва да бъде приноса на Европейския съюз за предстоящата през септември т.г. Среща на върха на ООН за действия по климата. Обсъдени бяха и действията, които следва да се предприемат на европейско ниво в резултат на получените насоки от Европейския съвет през юни т.г.

Тама на дискусиите беше също кръговата икономика и постигането на кръгово общество. Акцент беше поставен върху потенциала, които имат решенията в кръговата икономика за справяне с два сериозни проблема – климатичните промени и загубата на биоразнообразие.

България и Египет ще си сътрудничат в сферата на развитието на малките и средните предприятия

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, Република България и Агенцията за развитие на микро, малки и средни предприятия, Арабска Република Египет.

В Меморандума се предвижда двете агенции да бъдат партньори в областта на развитието на малките и средните предприятия, като предоставят реални възможности за разширяване на бизнес контактите между предприятията от България и Египет. Двете страни поемат задължения за обмен на бизнес-информация, свързана с търговията, възможностите за инвестиране, политиката и мерките, предприети от всяко от двете правителства за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия.

Българската и египетската страна ще си сътрудничат при организиране на промоционални прояви в услуга на малките и средните предприятия като размяна на посещения на предприемачи, организиране на участието им в бизнес форуми, конференции, семинари, търговски панаири, изложения, посещения на делегации и др.

Получаването на социални помощи се обвързва с посещението на детска градина или училище

Получаването на месечни социални помощи ще се обвърже с редовното посещение на детска градина или училище. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството. Новите разпоредби са във връзка с приетите изменения в законодателството.

С приетите промени институциите ще получават информация и ще правят необходимата проверка на фактите и обстоятелствата за отпускане на помощта по служебен ред. Това ще облекчи административната тежест за гражданите, които кандидатстват за социално подпомагане.

Във връзка с преустановяването на дейността на Министерството на здравеопазването по издаването на разрешения за лечение в чужбина, закриването на „Фонд за лечение на деца“ и преминаването на съответните дейности към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), считано от 1 април 2019 г. се актуализира механизмът за подпомагане на правоимащите лица за покриване на съответните дневни и квартирни разходи. С промяната се продължава установената дългогодишна практика тези хора да получават съответната финансова помощ от държавата, свързана с разрешаването на здравословен проблем – в случая вече от НЗОК и от Министерството на труда и социалната политика.

Одобрени са промени в Устройствения правилник на ДАМТН

Правителството одобри изменения и допълнения в Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор бяха вменени изцяло нови функции – контрол върху изискванията за качество на твърдите горива, използвани за битово отопление.

Посочените дейности са извън обхвата на контролната дейност, упражнявана от Агенцията до момента на приемането на законовите изменения. С приетите промени в Устройствения правилник се предвижда увеличаване на щатната численост на специализираната администрация, която ще изпълнява новата контролна дейност, както и структурни промени в общата администрация на ДАМТН.

Въвеждат се нови случаи на нарушения, които следва да бъдат квалифицирани от Управляващите органи като нередности

Министерският съвет прие постановление за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на промените е уеднаквяване на подхода спрямо бенефициентите по програмите, финансирани от Европейския Съюз.

Постановлението предвижда въвеждането на всички нови случаи на нарушения, които следва да бъдат квалифицирани от Управляващите органи като нередности и за които следва да бъдат определени и извършени финансови корекции. Въвеждат се изрично и случаи, при които не следва да се определя финансова корекция на бенефициентите, съгласно новоприетите от EК насоки.

Измененията са в следствие на Решение на Европейската комисия от 14.5.2019, въвеждащо нови насоки за определяне на финансови корекции, които следва да бъдат извършвани върху финансираните от Съюза разходи в рамките на споделеното управление, в случаи на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки. Насоките отразяват опита, натрупан при прилагането на предходните насоки относно финансовите корекции за неспазване на правилата за обществените поръчки, приети с Решение на Комисията от 19 декември 2013 г. и изясняват нивото на корекциите, които следва да се прилагат в съответствие с принципа на пропорционалност и Директиви 2014/24 /ЕС, 2014/25 /ЕС.

Правителството промени четири наредби касаещи екологичното законодателство

С Решение на Министерския съвет се изменя Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредбата за условията и реда за издаване на Комплексни разрешителни и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Целта е в подзаконовите нормативни актове да бъдат отразени последните промени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) от 27.11.2018 г. Така ще бъде уреден редът и механизмът за провеждане на обединената процедура при инвестиционно предложение, което подлежи на задължителна ОВОС, комплексно разрешително и/или доклад за безопасност в случаите, когато едно предприятие е с висок рисков потенциал. С измененията на наредбите се намаляват сроковете за произнасяне на всеки един етап от общата процедура от страна на компетентния орган, както и задължителните за представяне документи и информацията. Промените оптимизират реда и условията на процедурите, както и дейността и начина на работа на комисиите, които осъществяват контрол чрез съвместни проверки на съоръженията и инсталациите класифицирани с нисък или висок рисков потенциал.

Поет е ангажимент за осигуряване на средства за изграждането на ЛОТ 3.2 „Крупник – Кресна“ на АМ „Струма

Правителството пое ангажимент за осигуряване на средства от държавния бюджет в размер до 741 073 600 лева за изпълнение на проект Лот 3.2 „Крупник-Кресна“, ляво платно, от км 375+860 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна от км 396+137 до км 401+691=км 397+000 (от Лот 3.3), предвиден за частично финансиране по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

С част от средствата ще се финансира и рехабилитацията на съществуващия път Е 79 /дясно платно/ от км 376+000 (от Лот 3.1) = 378+300 (по километраж на път I-1 /Е79/) до км 396+137 (по километраж на път I-1 /Е79/).

Автомагистрала „Струма“ е част от Ориент/Източно-средиземноморския коридор от основната Транс-европейска транспортна мрежа в отсечката от пътен възел „Даскалово“ до ГКПП „Кулата“ и осигурява пряк маршрут през България към Егейско море.

Изграждането на пътния участък ще осигури значително подобрение на пътната мрежа в Югоизточна Европа и ще създаде условия за засилено сътрудничество между страните в южната част на Балканите. Новото трасе ще осигури по-безопасни условия на пътуване и намаляване на времето за пътуване по направлението север – юг на българска територия.

Правителството одобри проект на спогодба между България и Туркменистан за международни автомобилни превози на пътници и товари

Министерският съвет одобри проект на Спогодба между правителствата на България и Туркменистан за международни автомобилни превози на пътници и товари, като основа за водене на преговори. Тя е първата между двете страни в тази област.

С подписването на документа ще се даде възможност за размяна на разрешителни за международни превози с автомобилен транспорт.

Увеличава се размерът на националното съфинансиране за модернизацията на жп линията Костенец – Септември

Правителството одобри увеличение на размера на националното съфинансиране за проекта „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“, финансиран по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Отпуснатите допълнителни средства са в размер на 116 431 166 лева.

Модернизацията на жп линията Костенец-Септември е един от четирите железопътни проекти, одобрени за финансиране по МСЕ в периода 2014-2020 г. През 2017 г. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) стартира обществена поръчка за строителството на участъка. Поръчката се обжалва повече от две години, като последното решение на ВАС от април 2019 г. потвърждава решението на НКЖИ за избор на изпълнител.

Към настоящия момент анализите показват, че изпълнението на договора ще излезе извън сроковете за допустимост на разходите на МСЕ и за да продължи финансирането от ЕС, трябва да се увеличи националното съфинансиране за дейностите, които ще се изпълняват след тези срокове.

С приетото решение държавата ще гарантира цялостната модернизация на жп линията между градовете Костенец и Септември, която е част от скоростната жп линия, свързваща сръбска граница с пристанище Бургас и границите с Гърция и Турция. Очаква се след 2024 г. над 2,5 милиона души да пътуват по-бързо и комфортно по направлението от София до Пловдив.

С реализацията на проекта ще се отстрани един от проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, който към настоящия момент не отговаря на техническите стандарти за пътнически и товарен транспорт.

Правителството прие решение за подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и кметове през 2019 г.

Министерският съвет прие решение за подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

С решението е възложено координацията по изпълнението на дейностите, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите, да се осъществява от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

В решението са включени задължения и отговорности и на други министри, свързани с подготовката и произвеждането на изборите. Възложено е на министъра на правосъдието да издава наказателни постановления в случаите на установяване на нарушения на областните управители по Изборния кодекс.