„Предизвикай: Вещното право!” – всички постановления и тълкувателни решения по Закона за собствеността от последните 60 г. в луксозно издание

На премиерата на сборника ще бъде представена цялата поредица с участието на  съдия Светлана Калинова,  д-р Ивайло Костов и д-р Делян Недев

Една от най-систематизираните поредици със съставител Стоян Ставру, представяща най-новите и провокативни решения на ВКС, се обогати с луксозното издание на „Предизвикай: Вещното право!.

В него се съдържат 68 постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд, постановени във връзка със Закона за собствеността.

„Тълковникът“ съдържа актове от период от близо 60 години, които са систематизирани съобразно главите на ЗС. Актовете са оформени и по традиционния за поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!“ начин – с ясно открояване на поставения пред съда въпрос и на дадения отговор.

В това издание от поредицата е добавен и богат инструментариум за ориентиране и работа със съдебната практика.

Заповядайте и на официалната премиера на изданието, която ще се проведе от 18:30 ч. на 8 октомври 2019 г. в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“. Специално участие в нея ще вземат съдия Светлана Калиновад-р Ивайло Костов и  д-р Делян Недев, а в рамките на събитието ще бъде представена и цялата поредица. Входът е свободен, очакваме ви!

Събитието се провежда със съдействието на Културен център на СУ „Св. Климент Охридски“.

Поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!“ стартира през 2018 г. и включва два вида сборници със съдебна практика: годишни сборници („годишници“) и тематични сборници („тематичници“). И двата вида представят актове (решения и определения) на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК.

Символ на поредицата е спиралата. По траекторията на спиралата правото може както да се „развива“ – по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, така и да се „натяга и разтяга“ – подобно на пружина, даваща импулс за движение.

Из „Предизвикай: Вещното право!” със съставител Стоян Ставру

ДОБРИЯТ ТЕКСТ И ДОБРИЯТ СЪДИЯ

 

  1. За философския залог на проекта „Предизвикай: Съдебната практика!“

 

1.1. Включването на предговори в повечето от книгите от поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!“

! има за цел

– да допринесе за задълбочаването на връзката между философията и правото

– чрез „капитализиране“ на различни философски подходи към изследването на същността и начина на функциониране на правото в една от неговите най-динамични форми в България – съдебната практика.

Като основен „съюзник“ в процеса на философското осмисляне на структурата, значението и значимостта на юридическите текстове е привлечена литературата и предлаганите от нея възможности за „четене“ на съдебните решения.

Става въпрос най-вече за „износ“ на философия към правото, при което се търси висока степен на прагматичност на резултатите. Прагматичността е ликвидността, която търсят практикуващите юристи, поради което и всяка философия, която иска да стигне до тях, трябва да говори езика на прагматичността. Това е и причината предмет на изследването да бъде актуалната съдебна практика на най-висшия правораздавателен орган в България – Върховния касационен съд.

Затрупани с огромен обем от нормативни и съдебни текстове, практикуващите юристи все по-рядко и все по-трудно отделят време и внимание на философското осмисляне на процесите, които създават правото като функциониращ „в реално време“ социален феномен. А именно практикуващите юристи са тези, които

– работят с „живото“ право и

– се нуждаят ежедневно от неговото философско осмисляне, включително в най-непосредствения за тях нормативен интерфейс – съдебната практика.

Ето защо проектът „Предизвикай: Съдебната практика!“ възприема съдебната практика като ключ към „вътрешния живот“ на правото – ключ, който се подчинява и дори създава сам своята собствена философия.

1.2. Изследването на възможната философия в епицентъра на правното ежедневие – при работата с конкретна съдебна практика, е предложен като метод за улесняване и интензифициране на достъпа на юристите до инструментариума и богатствата на философията. Обикновено достъпът на юристите до философската рефлексия върху същността на правото преминава през теорията и правната доктрина. Приемането на нов Граждански процесуален кодекс (ГПК) през 2009 г. (изменян многократно и след това) създаде предпоставки за засилване на ролята на съдебната практика, и в частност – ролята на Върховния касационен съд. До този момент намесата на съда в механизмите на функциониране на правото е по-скоро инцидентна и казуистична. Това е и основната причина за дисквалифицирането на съдебната практика като място на рефлексия в правото. На нея традиционно се гледа като на място за разрешаване на спорове, а не за теоретизиране по философски въпроси на правото, които са „изнесени“ изцяло в полето на правната теория.

Възприемането на нов модел на касационното обжалване, при който

! съдът

– не само решава конкретен правен спор,

– но и дава общ отговор на формулиран към него правен въпрос,

позволява откриването на едно ново теоретично пространство в рамките на самото съдебно решение.

Тази „скрила“ се във всяко съдебно решение теория на правото се характеризира с липсата на системност, разпокъсаност, непоследователност и противоречивост. Причината за това е естеството на нейния генезис – правото се ражда в лоното на конкретния казус и макар и да е обособено в специфична част на съдебното решение, неговата еманципация от казуса не може да бъде пълна. Това изисква нова рефлексия, ново философско осмисляне на ролята на тези специфични съдебни решения чрез изследване на различните подходи към тях. Един от тези подходи е разглеждането на съдебните решения като особен юридически текст, който има значение за същността и механизмите на функциониране на цялото право. Обликът на последното се определя и от начина, по който юристите четат съдебните решения – и особено: решенията на ВКС.

1.3. Едни от основните въпроси тук са

– какво е и какво може да бъде значението на съвременната съдебна практика при определянето на границите на правото?