Вижте какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

Министерски съвет Снимка: Вевести.бг

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 11 декември, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

 

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕ­РАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ С НАЦИОНАЛЕН ЩАНД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ И ГРАДИНАРСТВО „ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА БЕРЛИН 2020”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 17 ДО 26 ЯНУ­АРИ 2020 Г. В БЕРЛИН.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ С НАЦИОНАЛЕН ЩАНД НА МЕЖДУНАРОДНИЯ САЛОН НА СИРЕНЕТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 23 ДО 26 ФЕВРУАРИ 2020 Г. В ПАРИЖ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ЗАЯВЯВАНЕТО НА НАМЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 19-ОТО ЗАХРАНВАНЕ НА МЕЖДУНА­РОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ КАТО КОНТРИБУТОР.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУ­РЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 172 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРА­ВОСЪДИЕТО ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛ­НАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТА­ВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛ­НАТА СРЕДА И ВОДИТЕ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2016 Г., ПОДПИСАНО НА 4 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА АКТИ­ВИ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД – СОФИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА­ТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ДИРЕК­ЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ И НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРА­ВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА ФИ­НАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРА­СТРУКТУРА – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГО­ВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР НА КОКА-КОЛА В КОСТИНБРОД, 2020” – ГР. КОСТИНБРОД.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В САНА, РЕПУБЛИКА ЙЕМЕН.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КВЕБЕК, ПОДПИСАНО НА 19 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. В КВЕБЕК.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 18 НОЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ФОРМАТ „КУЛТУРА И АУДИОВИЗИЯ”, ПРОВЕДЕНО НА 21 НОЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – АНДЕЗИТОБАЗАЛТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БОЗАЛЪКА“, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, СКЛЮЧЕН НА 8 МАЙ 2008 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕД­СТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТ­РОЙСТВОТО, И „ФИНТЕКС” ООД – ХАСКОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „БЪЛГАРИЯ ФЛУОРИТ“ ЕООД – СОФИЯ, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – ФЛУОРИТОВА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, ОТ НАХОДИЩЕ „ЛУКИНА ПАДИНА”, С. ЖЕЛЕЗНА, ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА, СКЛЮЧЕН НА 18 ЮЛИ 2005 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯ­ВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И „Н И Н ТРЕЙДИНГ“ ООД – ГР. КАРАРА, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИ­ТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 12 МАРТ 2007 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОНЦЕСИО­НЕРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАРТАЛ ТЕПЕ“, ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, СКЛЮЧЕН НА 8 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ВРИС“ ЕООД – ПАЗАРДЖИК, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛ­НЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ, ОТ УЧАСТЪК „МЪРЗЯН – СЕВЕР“ НА НАХОДИЩЕ „МЪРЗЯН”, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ШУМАЧЕВСКИ ДОЛ – АНДРОУ”, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ, ОТ УЧАСТЪК „ЮЖНА ПЕТРОВИЦА” НА НАХОДИЩЕ „ГЮДЮРСКА”, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ НАХОДИЩЕ „ДОЛНИ ДЪБНИК“, СКЛЮЧЕН НА 12 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИ­КАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ И „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” ЕАД – ПЛЕВЕН, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С АНЕКС № 1 ОТ 1 ЮЛИ 2004 Г. И АНЕКС № 2 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2010 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ ОТ НАХОДИЩЕ „ГОРНИ ДЪБНИК”, СКЛЮЧЕН НА 12 СЕП­ТЕМВРИ 2003 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИ­ТЕ РЕСУРСИ И „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” ЕАД – ПЛЕВЕН, ИЗ­МЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С АНЕКС № 1 ОТ 1 ЮЛИ 2004 Г., С АНЕКС № 2 ОТ 6 ОК­ТОМВРИ 2010 Г., С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3′ ОТ 28 СЕП­ТЕМВРИ 2011 Г. И С АНЕКС № 4 ОТ 31 ЯНУАРИ 2014 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ ХИТРИНО-4“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЛИВАК, ОБЩИНА ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН, НА „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД – ШУМЕН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ГРАДИНА – ЦЕНТРАЛЕН“ – ЧАСТ 2, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ЕЛЕНИТЕ“, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 1991 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КОНЦЕСИИ­ТЕ ЗА ДОБИВ НА МИНЕРАЛНА ВОДА.

Внася: министърът на околната среда и водите