Вижте какво ще гласува Министерски съвет днес (дневен ред)

Бойко Борисов

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото днес от 10 часа редовно правителствено заседание.

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ В ОТГОВОР НА ПРЕПОРЪКИТЕ И ПОСОЧЕНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛ­СТВА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ДОКЛАДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТ  30 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ОТНОСНО ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА ЗА 2020 Г., СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА В БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУ­РЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБ­РАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИ­ЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИ­ЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 260 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЙОНИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪР­ДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ЗА 2020 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2020 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ – ПУБЛИЧ­НА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ОПАКА, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ – ПУБЛИЧ­НА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – СОФИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДАНИЕЛ ГАР, ГРАЖДАНИН НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛ­СКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕ­ПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. МАЙНЦ, И С КОНСУЛСКИ ОК­РЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ РАЙНЛАНД-ПФАЛЦ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ТУ­РИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДЕНОНСИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРА­ТЕЛСТВО МЕЖДУ ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВО­ТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТ­БРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИР­ЛАНДИЯ, ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНАТА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАН­СКИ ЩАТИ, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛ­НА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛ­СТВО НИДЕРЛАНДИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕД­ВАНИЯ, РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ СПОСОБ­НОСТИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА – ТУРЦИЯ (COE-DAT) И НА МЕМОРАН­ДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТА­НИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНАТА НА СЪЕДИ­НЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРА­НАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТ­БРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНА­ТА НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ И ЩАБА НА СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ НА НАТО ПО ТРАНСФОРМАЦИЯТА (HQ SACT) ОТНОСНО ФУНКЦИОНАЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ, РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ ЗА БОРБА СРЕ­ЩУ ТЕРОРИЗМА – ТУРЦИЯ (COE-DAT), ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 562 НА МИ­НИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ЛИНИЯ НА ПОСТОЯННОТО СТРУКТУРИРАНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИС­ТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИС­ТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИ­НИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИ­АНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА КИПЪР, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНА­ТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА СЛО­ВАШКАТА РЕПУБЛИКА ОТНОСНО „МРЕЖА ОТ ЛОГИСТИЧНИ ХЪБОВЕ В ЕВ­РОПА И ПОДДРЪЖКА НА ОПЕРАЦИИТЕ”.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА ОФИЦИАЛНАТА БЪЛГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА ПЪРВАТА СЕСИЯ НА БЪЛГА­РО-ЕМИРАТСКАТА СМЕСЕНА ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 НОЕМВРИ 2020 Г. (ОНЛАЙН).

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА РАМКОВА ПОЗИЦИЯ ПО СЪОБЩЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛА­МЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ „ЕВРОПЕЙСКА ЗЕ­ЛЕНА СДЕЛКА”.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, ПРОВЕДЕНО НА 29 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРОВЕДЕНА НА 8 ОКТОМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗА­КОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ ЗА 2019 Г. ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕ­СИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА ПРИРОДНО БОГАТСТВО, ПРЕДСТАВЛЯВА­ЩО БИОЛОГИЧЕН РЕСУРС – УЯЗВИМ РАСТИТЕЛЕН ВИД – БЛАТНО КОКИЧЕ (LEUCOJUM AESTIVUM L.), ПРИ УСЛОВИЯТА НА ОПАЗВАНЕ И РЕГУЛИРАНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „БЛАТОТО”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМ­ЛИЩЕТО НА С. ПАЛАЛУЗОВО, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, ПО КОЙТО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Е СТРАНА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите