Ето какво ще гласува Министерски съвет днес

Снимка: Пресцентър на МС

Министерският съвет ще проведе редовно заседание в сряда, 2 август, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ „ГАЗОПРОВОД, СВЪРЗВАЩ ПОДЗЕМНО ГАЗОВО ХРАНИЛИЩЕ (ПГХ) „ЧИРЕН“ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩАТА ГАЗОПРЕНОСНА МРЕЖА НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД В РАЙОНА НА С. БУТАН“, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ВРАЦА, КРИВОДОЛ, БОРОВАН, МИЗИЯ, КОЗЛОДУЙ И ХАЙРЕДИН, ОБЛАСТ ВРАЦА, ЗА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ И ЗА ОБЕКТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ.

Внася: Министър на енергетиката;

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ – НОВА ЯДРЕНА ЦЕНТРАЛА НА ИЗБРАНАТА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ-НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД И ОДОБРЕНА ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ПЛОЩАДКА (ПЛОЩАДКА № 2), ЗА ОБЕКТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И ЗА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГРАФИК ЗА ДЕЙСТВИЯТА ПО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ СЪСТАВА НА НАЦИОНАЛНИЯ МОБИЛЕН МОДУЛ ПО КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ НА НАТО В МИСИЯТА НА НАТО В ИРАК.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СЪДОПРОИЗВОДСТВОТО.

Внася: министърът на правосъдие

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА „ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ“ ЕАД СЪС СТОЙНОСТТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПЕРАТИВНА БАЗА ЗА HEMS ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА СИНГАПУР, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО НА 19 ОКТОМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ, И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 173 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО НА 30 ЮНИ 2019 Г. В ХАНОЙ, И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 172 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА ГРУПА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ (SOI) НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА ОТНОСНО МЕРКИТЕ ПО УСИЛЕНА БДИТЕЛНОСТ НА НАТО (EVA) В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН (HNS) И ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА СЪВМЕСТНО АДМИНИСТРИРАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ В КОНТЕКСТА НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ОТГОВОРНО СНАБДЯВАНЕ С ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ (REMIS) И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 63 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН ПО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/821 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 17 МАЙ 2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ ЗА ВНОСИТЕЛИТЕ ОТ СЪЮЗА НА КАЛАЙ, ТАНТАЛ И ВОЛФРАМ, НА РУДИТЕ НА ТЕЗИ МЕТАЛИ И НА ЗЛАТО С ПРОИЗХОД ОТ ЗАСЕГНАТИ ОТ КОНФЛИКТИ И ВИСОКОРИСКОВИ ЗОНИ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 10 ЮЛИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: Заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 10 И 11 ЮЛИ 2023 Г. ВЪВ ВАЛЯДОЛИД.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 11 И 12 ЮЛИ 2023 Г. ВЪВ ВАЛЯДОЛИД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

Внася: министър на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите