Ето какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

Акад. Николай Денков Снимка: МС

Вевести.бг публикува всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание

Министерският съвет прие Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища в страната за 2022 г.

 

Правителството прие Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища в страната за 2022 г. Докладът съдържа анализ на състоянието на научните изследвания и на международното научно сътрудничество в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030), както и програма за следващата година.

Нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновации ще предложи действащ механизъм за съгласуваност при създаването и прилагането на обща политика за насърчаване на научните изследвания. Това е един изводите в анализа от Годишния доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища в страната за 2022 г. приет от правителството. Законът ще регламентира ролята на всяка от институциите, участващи в процеса на създаване, прилагане, мониторинг и оценка на политиката, и ще дефинира начините за финансиране.

В доклада се посочва още, че основните усилия са насочени към развитие и модернизиране на системата на научните изследвания, инвестиране в националния човешки потенциал, в специфичните национални програми за научни изследвания и иновации, както и в подкрепата на международното сътрудничество в областта на науката и иновациите. Визията за развитието на науката в България за следващия програмен период се свързва с повишаване на качеството и международната разпознаваемост на научноизследователската и иновационна дейност.

 

Румъния открива почетно консулство в Пловдив

 

Министерският съвет даде съгласие за откриване на почетното консулство на Румъния със седалище в гр. Пловдив и с консулски окръг, обхващащ територията на областите Пловдив, Ловеч, Габрово, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил.

Функциите на почетен консул ще бъдат изпълнявани от г-н Димитър Белелиев. Той е председател на Борда на директорите на дружество „Централна енергоремонтна база“ и председател на Консултативния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Откриването на почетно консулство на Румъния в Пловдив ще допринесе за засилване на двустранните търговско-икономически, културни и образователни връзки между България и Румъния.

 

МС възложи на министерството на иновациите и растежа да е единен национален орган в областта на микроелектрониката

 

Министерският съвет прие решение, с което възложи на министъра на иновациите и растежа да организира дейностите на национален компетентен орган и единна точка за контакт, съгласно чл. 31 от Регламент (ЕС) 2023/1781) от 13 септември 2023 г. за създаване на рамка от мерки за укрепване на европейската екосистема в областта на полупроводниците и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/694 (Акт за интегралните схеми), както и определянето на членовете от страна на България в Европейския съвет по полупроводниците и Комитета по полупроводниците.

Участието на България в инициативите по Европейския законодателен акт за интегралните схеми (Акт за интегралните схеми/ЕU Chips Act) ще засили конкурентоспособността и устойчивостта на страната ни в областта на полупроводниковите технологии и постижения и ще спомогне за осъществяването на двойния цифров и зелен преход.

България има отдавнашни традиции в областта на микроелектрониката – силна научна база и иновативни предприятия. Също така има потенциал да развие европейски хъб за таланти в областта на микроелектрониката и полупроводниковите технологии и по този начин да се утвърди като инвестиционна дестинация в областта на интегралните схеми.

В съответствие със своята визия, Министерството на иновациите и растежа работи по три основни приоритета. Първият е изграждането на предприемаческа и стартъп екосистема, която да промени лицето на България. Вторият е България да се превърне в място, където се създават продукти и услуги с висока добавена стойност чрез научна и развойна дейност, които да привличат високотехнологични инвестиции. Третият е България да стане иновационния хъб за Югоизточна Европа и да поведе новата вълна иновации.

В тази връзка активната ни роля във водещите инициативи на Европа като Акта за интегралните схеми, подкрепящи ключови технологии и иновации, е важен знак за изпълнение на поставените от нас приоритети и цели.

 

Правителството одобри близо 800 хил. лева по насърчителна мярка за изграждане на пътна инфраструктура в община Костинброд

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2023 г. на Община Костинброд ще се предоставят средства в размер до 796 000 лв. с ДДС за реконструкция на елементи на общинска пътна инфраструктура: ,,Основен ремонт на ул. ,,Обора“, гр. Костинброд в участъка от ОТ 224Р до ОТ 224Л“ и „Основен ремонт на ул. ,,Септември“, гр. Костинброд в участъка от ОТ 224Д, при кръстовището с ул. Обора“ ДО от 2240″.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Разширяване на промишлено предприятие за производство на шоколадови изделия“ в гр. Костинброд на „Интерион“ АД. Инвестицията по проекта е в размер на 10.5 млн. лв.

Предвидените улици за основен ремонт са в изключително лошо експлоатационно състояние. Те представляват единствен подход до предприятията в обособената промишлена зона. С ремонтирането на улиците ще се подобри транспортният достъп до зоната. Това е предпоставка за привличането на нови инвеститори и създаване на допълнителна заетост. Ще се подобри и екологичната обстановка в района.

Реконструираната техническа инфраструктура ще обслужва и други ползватели: ,,ТЕДИ КОМЕРС“ ЕТ, ,,ПЛАСТМАСА“ ЕООД, ,,ПОПП“ ЕООД, ,,КОБИ“ ООД, „РОС КОМПЛЕКТ’ ООД, ,,БМ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ’ ЕООД, и др. и всички съществуващи и бъдещи инвеститори и потенциални физически/юридически лица при равни и недискриминационни условия.

 

Одобрен е проект на Решение на Съвета на управителите на ЕБВР относно увеличение на уставния капитал и записване на дялове в него

 

Със свое решение правителството одобри проект на Решение на Съвета на управителите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) относно увеличение на уставния капитал на банката и записване на дялове в него, също така упълномощи министъра на финансите, в качеството си на управител за България, да гласува в подкрепа на Решението.

С увеличението на платимия капитал банката ще запази необходимото ниво на финансова стабилност, за да предприеме извънредни по своя характер инвестиции в У крайна и да продължи да оказва пълна подкрепа на другите страни, в които оперира, помагайки им както в справянето с предизвикателствата на прехода, така и в преодоляването на последиците от войната в Украйна.

Европейската банка за възстановяване и развитие е създадена през 1990 г. с цел да съдейства за икономическия прогрес на страните от Централна и Източна Европа, като спомогне икономиките им да станат по-конкурентноспособни в международен аспект и им съдейства при тяхното възстановяване и развитие.

 

Дава се мандат на управителя на БНБ да гласува в подкрепа на проект на Решение на Борда на управителите на МВФ относно Шестнадесетия Общ преглед на квотите

 

Със свое решение правителството даде мандат на управителя на Българската народна банка, като управител за Република България в Международния валутен фонд (МВФ), да гласува в подкрепа на проект на Решение на Борда на управителите на Фонда относно Шестнадесетия Общ преглед на квотите.

След три години на подготвителни дискусии, на 7.11.2023 г., Бордът на изпълнителните директори на МВФ одобри предложение до Борда на управителите за приключване на Шестнадесетия Общ преглед на квотите, по който управителите следва да гласуват неприсъствено до 15.12.2023 г. Проектът на решение предвижда равнопропорционално увеличение на квотите на всички страни членки в размер на 50%.

Целта е да бъде осигурена подкрепа за увеличаване на кредитните ресурси на МВФ, за да се помогне на страните членки да се справят с многобройните глобални кризи и предизвикателства, включително посредством нови квоти. В този контекст всички акционери на Фонда споделят съвместна отговорност за поддържането на адекватно ниво на неговите ресурси.

Страната ни последователно е изразявала позиция на ниво Европейски съюз в подкрепа на реформите на МВФ и утвърждаването му като институция, основана на квотите и достатъчно ресурсно обезпечена, за да запази ролята си на център на глобалната мрежа за финансова сигурност. Подкрепата на България за предлаганото Решение на Борда на управителите ще бъде положителен политически сигнал към международната общност за готовността на страната да сподели своите отговорности като акционер в международната финансова институция.

 

На Армения ще бъде предоставена безвъзмездна хуманитарна помощ

 

Министерският съвет на Република България прие Решение за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Армения.

Във връзка с поискана от правителството на Армения хуманитарна помощ, по линия на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, на страната се предоставя безвъзмездна хуманитарна помощ от Българския Червен кръст на обща стойност 59 440 лв. (вълнени одеяла – 1000 броя; спални комплекти (чаршаф – горен, чаршаф – долен, калъфка) – 1000 броя; възглавници – 1000 броя).

Помощта се предоставя за нуждите на населението от Нагорни Карабах, потърсило убежище в Република Армения, свързани с военните действия в региона от края на септември 2023 г.

Транспортирането на хуманитарната помощ ще се осъществи със съдействието на транспортен брокер на Европейската комисия.

 

Правителството одобри временното изплащане на допълнителни командировъчни средства за възникнала заплаха за живота и сигурността на дългосрочно командированите служители в задграничното представителство на Република България в Израел

 

Министерският съвет на Република България включи Държавата Израел в списъка на страните, в които, поради възникнала заплаха за живота и сигурността, на дългосрочно командированите в съответните задгранични представителства на Република България служители и на придружаващите ги членове на техните семейства, временно се изплащат допълнителни командировъчни средства в размер на 15 на сто от базисния размер за съответната държава, определен в Приложение №1 към Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат.

Решението е във връзка с рязко влошената ситуация по сигурността след атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври т.г., която включваше както масиран ракетен обстрел, така и инфилтриране на бойци на организацията на израелска територия. Израелското правителство обяви война срещу терористичната организация „Хамас“, която се очаква да продължи за дълъг период от време, с висок риск за сигурността на живеещите и работещите в Израел.

 

Актуализира се тарифата на услугите, предоставяни от ветеринарните лекари по Програмата за профилактика по животните и зоонозите

 

Министерският съвет прие промени в тарифата на услугите, предоставяни от ветеринарните лекари при изпълнението на мерките в Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите, в Република България за периода 2022 – 2024 г. Цените са изменени на база индекса на инфлация в размер на 19,3%, изчислен за периода от последното изменение на тарифата през м. януари 2022 г. до м. септември 2023 г.

Изпълнението от регистрираните ветеринарни лекари на мерките, заложени в Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите, осигурява здравния статус на отглежданите селскостопански животни и продуктите, добити от тях и е гаранция за свободна търговия с живи животни и стоки от тях в рамките на Европейския съюз. Промените влизат в сила от 1 януари 2024 г.

 

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени на разходи по бюджета на Министерството на финансите

 

Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2023 г. Осигурява се допълнителен финансов ресурс в размер на 2,49 млн. лв. за персонал по бюджета на Агенция „Митници“ за 2023 г. Средствата са за изплащане на допълнителни възнаграждения за извънреден труд и осигурителни вноски на служителите на Агенцията, предвид засиления бежански и миграционен натиск на граничните контролно-пропускателни пунктове на северната и южната граница на страната ни. Също така ресурсът е и за възникнали спешни и неотложни ситуации в дейността и контролните функции на митническите органи, което налага командироване на служители от други звена за гарантиране висока пропускателна способност, облекчаване на товара и пътника­потока и обезпечаване на ефективността на митническия контрол.

Одобрено е и увеличение на показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. с 35,6 млн. лв. – това са показателите „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.“ и „Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.“. Това е свързано с администрирането от Националната агенция за приходите на дейността по изплащане на компенсации към крайните разпространители на горива и нарастването на цената на моторни горива. През 2023 г. НАП е извършила преводи към крайните разпространители на моторни горива по коригиращи декларации и декларации за м. декември 2022 г.

Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2023 г.

 

Одобрени са промени по бюджета на Министерство на труда и социалната политика

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2023 г. Целта на измененията е да се осигури нормалното функциониране на основните структури към министъра на труда и социалната политика през 2023 г.

Чрез промените ще се постигнат заложените основни стратегически и оперативни цели на министерството, ще се гарантира финансово обезпечаване на действително извършени разходи за персонал и издръжка в системата на МТСП и изплащането на необходимите средства по сключени трудови договори с асистенти по Механизма лична помощ.

Изменението не променя общия размер на разходите по бюджета на МТСП за 2023 г.

 

Министерски съвет одобри допълнителни разходи за Политика в областта на изпълнение на наказанията

 

Министерският съвет одобри днес вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г.

След извършен в Министерството на правосъдието анализ на изпълнението на бюджета, беше установено, че се очаква недостиг разходи за персонал и издръжка на утвърдените разходи по „Политиката в областта на изпълнение на наказанията“. За това е необходимо да бъдат осигурени допълнително разходи над предвидените за 2023 г., като в рамките на общите разходи, одобрени по бюджета на Министерството на правосъдието, могат да бъдат осигурени разходи в размер общо на 6 795 000 лв., в т.ч. на разходи за персонал в размер на 3 125 000 лв.

Тези разходи ще бъдат осигурени за сметка на намаление на планираните разходи по бюджетните програми „Правна рамка за функционирането на съдебната система“ и „Охрана на съдебната власт“ по „Политиката в областта на правосъдието“ и на планираните разходи по бюджетна програма „Администрация“.

 

Променя се утвърденият максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. по бюджета на МВР

 

Министерският съвет на Република България прие Постановление за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. по бюджета на Министерството на вътрешните работи.

Постановлението е във връзка със сключени през 2023 г. договори, обезпечаващи дейностите по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност, финансирани със средства от Фонда за безопасност на движението и за обезпечаване на дейностите на Медицинския институт на МВР, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на вътрешните работи.

Увеличението на максималния размер на ангажиментите за разходи ще позволи на МВР да осигури устойчивост на основните дейности, изпълнявани от министерството.

 

Кабинетът отпусна близо 10 млн. лева за ремонти на студентски общежития

 

Правителството одобри до 9 500 000 лв. от бюджета на Министерството на образованието и науката да се изразходват за ремонт на студентски общежития на четири висши училища през 2023 година.

Средствата, които днес одобри правителството, се предоставят въз основа на реално извършени разходи от висшите училища. Съгласно сроковете на сключените договори се очаква до края на годината да предявят плащания Университетът по хранителни технологии-Пловдив, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“-София, Техническият университет-София и Университета по архитектура, строителство и геодезия-София.

 

Над 2 млн. лева за обучение на талантливи ученици и уроци в културни и научни институции

 

Правителството одобри 2 205 368 лв. за финансово осигуряване на дейности по две национални програми за развитие на образованието.

От тях 1 339 763 лева са за програма „Ученически олимпиади и състезания“, по която се провежда допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади. В такова обучение са включени общо 7 826 ученици, с които работят 861 учители.

865 605 лв. са за създаване и провеждане на уроци в културни и научни институции в рамките на програма „България – образователни маршрути“. 216 общински училища са защитили проекти за провеждане на задължителни, избираемн и факултативни учебни часове в музеи, галерии, обществени библиотеки, обсерватории, планетариуми, научни институти с цел усвояване на учебното съдържание.

 

Правителството отпусна над 21,5 млн. лв. за обезщетения в образованието

 

Правителството отпусна 21 768 368 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2023 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците септември­октомври 2023 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Финансирането е за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за национални програми за развитие на образованието за 2023 г.

 

Над 6 млн. лева за допълнителни възнаграждения на директори в образованието

 

Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда ще получат 3767 директори на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и за специална образователна подкрепа. Те ще бъдат изплатени в зависимост от получения брой точки при оценяването от комисиите в регионалните управления на образованието и съгласно Наредбата за нормиране и заплащане на труда.

За изплащането на допълнителните възнаграждения правителството одобри общо 6 302 693 лв. лева, които са за сметка на намаление на утвърдени разходи по програма „Училищно образование“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.

Средства ще получат 1679 директори на детски градини, 1951 директори на училища, 129 директори на центрове за подкрепа за личностно развитие и 8 директори на центрове за специална образователна подкрепа.

 

Компенсации за 1520 деца без място в детска градина

 

Държавата ще изплати компенсации на семействата на 1520 деца, за които не е осигурено място в детска градина в периода от 15 септември до 31 октомври 2023 г. За целта правителството отпусна 996 928 лева.

От тях 994 221 лева са за разходите за отглеждане и обучение на 1516 деца в Столична Община, а 2707 лева са за 4 деца в община Пловдив.

Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали, но липсват свободни места.

 

1,8 млн. лева за обмен на иновации между училищата

 

Правителството одобри предоставяне на 1 844 365 лева за изпълнение на дейности в общинските училища по Национална програма „Иновации в действие“.

По-голямата част от средствата са предназначени за осъществяване на мобилност между училищата. Според регламента иновативните имат възможност да си изберат други образователни институции за партньори по програмата и да си разменят посещения и идеи. Целта е популяризиране и мултиплициране на добрите иновации.

Общо 530 училища са изпълнили дейности по такива договори, за което получават финансиране от 1 822 940 лв.

Отделно по другия модул на програмата се предоставят – 21 425 лева за организиране на пет регионални форума в общински училища. Форумите включват конференции, дискусии, работни семинари и др. с продължителност до два дни и не по­малко от 150 участници, които могат да бъдат педагогически специалисти, ученици, представители на висши училища и научни институти и др.

Те се организират съвместно от училището-домакин и съответното Регионално управление на образованието. Целта е да бъдат представени и мултиплицирани образователните иновации.

 

Близо 1 млн. лева допълнително за издръжка на ученици в специалности, които са защитени или не достигат

 

Правителството одобри 959 977 лв. за допълнително финансиране на общински училища за издръжката на паралелки с ученици в VIII клас, които се обучават за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и такива с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Средства ще получат 177 училища, в които се обучават 3712 осмокласници. По този начин ще се осигури необходимия финансов ресурс за подготовката на кадри за специалности от професии и отрасли, необходими за местната, регионалната и националната икономика в дългосрочен план.

 

Правителството одобри изплащането на 11 311 евро обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

 

С горепосочената жалба се повдигат оплаквания за нарушение на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи поради прекомерност на наказанието за извършено нарушение при преминаване на границата на страната, по-конкретно налагане на глоба и отнемане в полза на държавата на цялата сума на недекларирани парични средства.

На 14.10.2016 г. е издадено наказателно постановление за нарушение на чл. 3 от Регламент № 1889/2005 г. на Европейския парламент и Съвета, чл. 1 la, ал. 1 от Валутния закон (ВЗ). Наложеното наказание е отнемане в полза на държавата на задържаните с разписка парични средства с обща равностойност 20 568.62 лв. на основание чл. 20 от ВЗ, както и налагане на глоба в размер на 1 000 лв. на основание чл. 18, ал. 1 от ВЗ, във вр. с чл. 27 от Закона за административните нарушения и наказания.

Жалбоподателят подава жалба срещу наказателното постановление и е образувано наказателно дело от административен характер. Обжалваното наказателно постановление е потвърдено изцяло със съдебно решение. Първоинстанционното решение е потвърдено на касационна инстанция.

В светлината на константната си практика, ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 11 311 евро.

 

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 88 281 лева по осем осъдителни решения на ЕСПЧ

 

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 88 281 лева, представляващи обезщетения в изпълнение на осем решения на Европейския съд по правата на човека срещу България. Те са постановени в периода 07.02.2023 г. -18.07.2023 г.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Националната електрическа компания ще може да продаде на Българския енергиен холдинг недвижим имот, който се намира в гр. София, бул. ,,Президент Линкълн“ N08-A, реши Министерският съвет на днешното си заседание. Възможността за подобна сделка е регламентирана в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. В неговите текстове е посочено, че началната цена за продажбата се определя от независим оценител, след решение на Министерския съвет. От Българския енергиен холдинг е заявено намерение за придобиване собствеността върху недвижимия имот за осигуряване на административните нужди на холдинга. Продажбата ще бъде извършена чрез пряко договаряне по цена, определена от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители.

Министерският съвет прие решение за обявяване на имот-частна държавна собственост за имот-публична държавна собственост. Предмет на решението е самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.503.248.1.134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново. Имотът се използва за административна дейност от Военно окръжие II степен – Велико Търново. Обектът е придобил качества на имот-публична държавна собственост, поради което на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 5, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е прието решението на Министерския съвет.

 

Одобрен е проект на меморандум за разбирателство с Азербайджан за сътрудничество в сферата на младежта и спорта

 

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в сферата на младежта и спорта между Министерството на младежта и  спорта на Република България и Министерството младежта и спорта на Република Азербайджан.

Сътрудничеството в областта на младежта ще се осъществяван на информация между публичните и неправителствени организации, работещи в сферата на младежта, организиране на младежки програми и обмен, размяна на покани за участие в младежки събития в двете страни. Ще се насърчава представянето на общи проекти пред международни организации.

Спортното сътрудничество ще се осъществява чрез насърчаване на обмена на опит и сътрудничество между треньори, експерти, специалисти и изследователи в областта на спорта за високи постижения, спорта за всички, спортната наука и медицина, спортното право и борбата с допинга в спорта. Договорено е и осъществяването на размяна на визити на висши длъжностни лица и експерти, както и насърчаване на сътрудничеството между спортни организации на двете държави. Предвижда се страните да си оказват взаимна подкрепа и да сътрудничат в рамките на различни международни организации и форуми.

 

България и Украйна задълбочават сътрудничеството си в областта на опазването на околната среда

 

Правителството одобри Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Меморандум за сътрудничество в областта на опазването на околната среда между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на околната среда и природните ресурси на Украйна и упълномощи министъра на околната среда и водите за неговото подписване.

Меморандумът изразява политическата воля на двете страни за сътрудничество във връзка с неотложната необходимост от намиране на рентабилни и трайни решения и координиране на съвместни дейности между България и Украйна за справяне с екологичните предизвикателства. Двете страни се ангажират да работят съвместно на двустранно, регионално и глобално ниво, отчитайки трансграничния характер на екологичните предизвикателства. България и Украйна ще си сътрудничат и с цел изпълнение на целите за устойчиво развитие, изложени в Резолюцията на Общото събрание на ООН „Трансформация на нашия свят: Дневен ред за устойчиво развитие 2030″.

Съзнавайки отговорността за осигуряване на екологична безопасност за настоящите и бъдещите поколения, двете страни ще фокусират своето сътрудничество в областта на устойчиво управление на водите и защита от наводнения; предотвратяване на индустриалното замърсяване; управление на отпадъците; опазване на качеството на въздуха; опазване на природата и биоразнообразието; защита от вредното въздействие на химикалите и рехабилитация на замърсени терени.

Сътрудничеството между страните ще се осъществява чрез подготовка и изпълнение на съвместни проекти; експертен обмен на информация и опит; организиране на семинари и работни срещи по теми от взаимен интерес и публично-частно партньорство.

Предвижда се Меморандумът да бъде подписан по време на двустранна среща между българския и украинския министър на 9 декември 2023 г. по време на 28-ата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в ОАЕ.

 

Одобрен е докладът с резултатите от редовното заседание на Съвета ЕКОФИН

 

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от редовното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 9 ноември 2023 г. в Брюксел.

По време на заседанието Съветът се запозна с напредъка в работата по прегледа на икономическото управление в ЕС.

Министрите обмениха мнения относно икономическите и финансови последици от руската агресия срещу Украйна, обсъдиха годишния доклад на Европейския фискален съвет за 2023 г. и одобриха заключения относно статистиката на ЕС.

Участниците в заседанието обсъдиха прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост и одобриха оценките на Комисията за измененията на плановете за възстановяване и устойчивост на Австрия, Дания, Швеция и Литва.

Европейската комисия представи изпълнението на Европейския семестър през 2023 г., извлечените поуки и пътя напред.

Председателят на Европейската сметна палата представи годишния доклад за изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2022 г.

 

Одобрен е докладът с резултатите от заседанието на Съвета ЕКОФИН във формат „Бюджет“

 

Правителството одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) във формат „Бюджет“, което се проведе на 10 ноември 2023 г. в Брюксел, Белгия. България бе представена от посланик Румен Александров, постоянен представител на страната към ЕС.

По време на срещата държавите членки дадоха мандат на Испанското председателство на Съвета за преговори с Европейския парламент по проекта за бюджет на Европейския съюз за 2024 година. Разговорите се проведоха в рамките на Помирителния комитет, след което продължиха в ограничен формат, в който Съветът бе представляван от Испанското председателство. След продължителни дебати, на 11 ноември двете институции успяха да постигнат съгласие по общия бюджет на ЕС за следващата година. Споразумението е в съответствие с основните приоритети на България, осигурявайки достатъчно ниво на средства за Кохезионната и Общата селскостопанска политики.

Съветът ЕКОФИН формално одобри общия бюджет за 2024 г. на 20.11.2023 г., а Европейският парламент го гласува на пленарната си сесия (20-23 .11.2023 г. ).

 

Правителството одобри доклада от заседанието на

Съвет „Общи въпроси“, проведено на 15 ноември

 

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което се проведе на 15 ноември 2023 г. в Брюксел. България бе представена от заместник-министъра на външните работи, г-жа Елена Шекерлетова.

Съветът стартира подготовката на заседанието на Европейския съвет на 14-15 декември 2023 г. въз основа на проект на анотиран дневен ред, включващ темите: Украйна, Близък Изток, Разширяване; Средносрочна ревизия на МФР; Сигурност и отбрана и Външни отношения.

СОВ проведе дискусия по предложението за Регламент на Съвета относно избирането на членове на ЕП чрез всеобщи преки избори.

Председателството представи ревизираното предложение на Испания за изменение на Регламент № 1, определящ езиците, използвани в Европейската икономическа общност.

СОВ беше запознат с актуалните развития в отношенията между ЕС и Обединеното кралство.

Съветът обсъди напредъка на Полша и на Унгария по отношение на върховенството на закона в рамките на процедурата по чл. 7 (1) от ДЕС.

ЕК представи работната си програма за 2024 г.

 

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, проведено на 20 ноември

 

В областта на рибарството Съветът проведе първи обмен на мнения по предложението за Регламент на Съвета за определяне за 2024 г. на възможностите за риболов в Средиземно море и Черно море.

В областта на земеделието, Съветът одобри Заключения относно дългосрочна визия за селските райони на ЕС. Те предоставят политически насоки на Комисията и държавите членки относно бъдещите им действия в подкрепа на тези области, които обхващат повече от 80% от територията на ЕС.

В допълнение Испанското председателство представи на министрите информация относно проекта на регламент относно растенията, получени чрез някои нови геномни техники, и храните и фуражите от тях. Беше подчертан положителният напредък, постигнат досега, с разглеждането на предложението на техническо ниво, и министрите бяха информирани, че работата ще продължи с оглед постигане на съгласие по позиция на Съвета.

В рамките на заседанието делегацията на Франция, подкрепена от делегациите на България, Хърватия, Кипър, Естония, Гърция, Унгария, Италия, Португалия, Словакия и Словения представи на Съвета общ документ относно частично прилагане на стандарт 8 за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС 8 – Поддържане на непроизводствени обекти и площи за подобряване на биологичното разнообразие) за кампания 2024 г. В проведената дискусия мнозинството от изказалите се държави членки подкрепиха предложението на Франция. Комисията отбеляза, че трябва задълбочено да анализира предложението и всички негови аспекти, тъй като сега основният проблем са ниските цени на зърнените култури, водещи до спад в доходите на фермерите.

 

Правителството одобри Годишен план за извършване на контрол на изпълнението на концесионни договори от АППК

 

Правителството прие Решение за одобряване на Годишен план за извършване на независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори от Агенцията за публичните предприятия и контрол за 2024 г.

Съгласно Закона за концесиите (ЗК) Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) е определена като институция, която участва и следи контрола върху концесиите. АППК извършва независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори. Контролът от АППК включва планови проверки, които се извършват по одобрен от Министерския съвет план за работа за съответната година, както и извънредни проверки, възложени от Координационния съвет по концесиите.

Целта е да се определят конкретните концесионни договори, по отношение на които Агенцията ще осъществи контрол през 2024 г.

 

Правителството одобри позицията на България за редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

 

Правителството прие позицията на България за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което ще се проведе на 7 и 8 декември 2023 г. в Брюксел. Ръководители на българската делегация ще бъдат министърът на иновациите и растежа г-жа Милена Стойчева в частта „Космическо пространство“ и заместник-постоянният представител на Република България към Европейския съюз г-жа Иванка Ташева.

По време на заседанието е предвидено даването на мандат за преговори с Европейския парламент (общ подход) по предложението за Законодателен акт за промишленост с нулеви нетни емисии. Съветът ще одобри и политическо споразумение за привличане и задържане в Европа на талантите в областта на научните изследвания, иновациите и предприемачеството.

Предвижда се и приемането на проект на заключения на тема „Управление на космическия трафик: актуално състояние“, както и дискусия за бъдещата политика на ЕС в областта на космическото пространство.

 

Одобрен е законопроект за промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Предлаганите промени касаят търговията на едро и дребно с лекарствени продукти, паралелния внос с лекарствени продукти, усъвършенстването на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА), както и административно-наказателните разпоредби.

Законопроектът предлага мерки за преодоляване случаите на недостиг или липса на лекарствени продукти чрез прецизиране на задълженията на всички участници във веригата на лекарствоснабдяването, чрез промени в алгоритъма на изчисление, заложен в СЕСПА, както и чрез промени в санкционните разпоредби.

С промените ще се гарантира сигурността в процеса по лекарствоснабдяването, ще бъдат ограничени случаите на липса или недостиг на жизненоважни за населението лекарствени продукти, ще бъде осигурена максимална прозрачност и проследимост в системата на лекарствоснабдяването.

 

Правителството прие Наредба за инструментите за ранно предупреждение и достъпа до информация на предприятията при вероятност от несъстоятелност

 

Министерството на икономиката и индустрията съвместно с Министерството на иновациите и растежа представиха Наредба за инструменти за ранно предупреждение и достъпа до информация на предприятията при вероятност от несъстоятелност.

Наредбата представя система от инструменти за ранно предупреждение, чрез които да известяват предприятията за тяхното финансово състояние и при наличие на данни за финансови затруднения, които може да доведат до неплатежоспособност или несъстоятелност. Чрез инструментите ще могат да се дадат насоки, съвети или консултаци11 за подобряване на финансовото състояние и за предприемане на превантивни действия.

Предвижда се Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) да администрира · система от инструменти за ранно предупреждение, чрез публична онлайн електронна-информационна система.

 

Правителството прие изменения в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

 

Служителите в българските дипломатически мисии няма да получават командировъчни средства по време на отпуск в празничните и почивни дни и през 2024 r. Това гласят измененията в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат (НКСЗМ), които бяха приети с постановление на Министерския съвет.

Тази разпоредба в НКСЗМ е в сила от 2010 г., като всяка следваща година, действието й се продължава заради ограниченията в бюджета на МВнР.

Измененията в Наредбата предвиждат и възможност средствата, изплатени за членовете на семейството на дългосрочно командирован служител, да не трябва да бъдат възстановявани в случаите, когато пребиваването е прекратено по указания на изпращащата администрация или на министъра на външните работи поради възникнала в приемащата държава заплаха за живота и сигурността на членовете на семействата на командированите служители. Подобни случаи на невъзможност за спазване на изискването за срока на пребиваване по чл. 17, ал. 1-6 от НКСЗМ на членовете на семействата на дългосрочно командированите служители възникнаха през 2023 г., след дадени указания от МВнР за напускане на приемащата държава на членовете на семействата на командированите служители поради заплаха за живота и сигурността им.

 

Правителството прие промени в две наредби, въвеждащи стандартно зарядно устройство в България

 

Правителството прие промени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост.

Измененията произтичат основно от Директива (ЕС) 2022/2380, с която се въвеждат дългоочакваните изисквания за стандартно зарядно устройство за определени категории радиосъоръжения. Промените се отнасят до всички мобилни телефони, таблети, цифрови камери, слушалки за поставяне върху ушите или комплекти слушалки, слушалки за поставяне в ухото, ръчни конзоли за видеоигри, преносими високоговорители, електронни четци, клавиатури, мишки, преносими навигационни системи, лаптопи и др.

Въвеждат се и нови задължения за производители, вносители и дистрибутори, които ще трябва да указват чрез специална пиктограма дали с новите устройства се продава зарядно устройство или не.

Изискванията на двете наредби се актуализират и в аспекта на продуктите, за които те 1- е се прилагат, съгласно влезлия в сила нов европейски Регламент (ЕС) 2018/1139. Осигурява се и прилагането на няколко други европейски акта по отношение на съществените изисквания към радиосъоръженията и датите на прилагането им.

Очакваните резултати от промените в двете наредби са свързани с удобство за потребителите, повишаване на информираността им, както и с намаляване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване в контекста на ефективното използване на ресурсите и преминаване към чиста кръгова икономика. В допълнение, ще бъдат изпълнени ангажиментите на България по прилагането на актове от правото на ЕС в качеството на държава членка на Европейския съюз.

 

Над 15 млн. лева за предучилищно образование, личностно развитие и хранене на деца и ученици

 

Допълнителни 15 515 352 лева се отпускат за финансиране на новообхванатите в задължителното предучилищно образование 4-годишни деца, както и за допълнителна подкрепа на личностното развитие на деца и ученици и подпомагане на храненето в образователните институции. Това реши правителството днес.

От тази учебна година в 122 общини за първи път е въведено задължително предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст. За тази дейност се предоставят 5 606 281 лева за периода септември – декември 2023 г.

7 964 689 лева се предоставят за покриване на актуализираните от 1 октомври 2023 г. стандарти и нормативи за допълнителна подкрепа на личностното развитие. С отпускането на тези средства ще се подпомогне подобряването на средата и условията за допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности.

Допълнителни 1 944 382 лева се осигуряват и за покриване на повишения норматив за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас в държавните и общинските детски градини и училища. С тези средства ще се компенсира поскъпването на хранителните продукти и ще се осигури възможност за всяко дете и ученик в задължителното предучилищно образование и началния етап на образование да получава здравословна храна.

 

Над 3 млн. лева за електронни дневници и интернет в образователни институции

 

Кабинетът одобри 3 229 483 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”.

2 770 103 лева от тях са за закупуване на електронни дневници за 3 049 общински образователни институции (училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие, центрове за специална образователна подкрепа, ученически общежития).

459 380 лв. са за осигуряване на интернет свързаност на 1371 общински образователни институции.

 

Приета е Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2023 г.

 

С решение на Министерския съвет беше приета Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2023 г.

Националната програма за 2023 г. е изготвена от Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) към Министерския съвет, с експертната подкрепа на Постоянната работна група (ПРГ) към комисията. Програмата е одобрена от НКБТХ на нейно заседание на 29 септември 2022 г., в изпълнение на задължението й по чл. 7, т. 3 от ЗБТХ (Обн. ДВ., бр. 46 от 20 май 2003 г.) и в отговор на необходимостта от предприемане на ясни и категорични мерки за ефективно прилагане на законодателството в областта на борбата с трафика на хора.

В документа са заложени дейности по превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация и с фокус върху новите тенденции на престъплението. Дейностите са насочени към конкретни уязвими групи и се осъществяват в стратегическо партньорство с различни институции и организации. При отчитане на местната специфика, те съдействат за повишавана на чувствителността на обществото към явлението и начините за неговото ограничаване.

В Националната програма за 2023 г. се поставя акцент върху подобряване експертизата на магистрати, прокурори, разследващи, дипломати, социални работници и др.

Програмата залага приоритетна роля на дейностите, свързани със закрилата и подкрепата на пострадалите от трафик на хора лица. Особено значение се отдава на тясната координация между всички институции и организации за изпълнението на ангажиментите по Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик.

С оглед ролята на Националната комисия на национален докладчик по въпросите, свързани с трафика на хора, международното сътрудничество, събирането и анализът на данни, също са част от планираните за 2023 г. дейности.

 

Одобрена е позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Правителството одобри позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 10 – 11 декември 2023 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

По време на заседанието се очаква Европейската комисия да представи актуална информация относно ситуацията на селскостопанските пазари, по-специално вследствие на руската инвазия в Украйна. Вносът на някои селскостопански продукти от Украйна продължава да създава затруднения . на българския пазар, като освен 4-те продукта (слънчогледово семе, рапица, пшеница и царевица), трудностите са свързани и с вноса на нерафинирано и рафинирано слънчогледово масло, мляко на прах, пчелен мед, замразени малини и рафинирана бяла захар. Страната ни е благодарна на Комисията за удължаването на срока на Временната рамка за държавна помощ, като настояваме срокът да продължи и след юни 2024 г., както и да има възможност максимално да се отговори на нуждите на всички земеделски стопанства.

В рамките на заседанието се очаква Председателството и Комисията да направят преглед на първата година от прилагането на Стратегическите планове по Общата селскостопанска политика. Република България смята, че осигуряването на допълнителна гъвкавост в процеса на прилагане и повече възможност за текущо адаптиране на плановете към динамичните условия в сектора, ще осигурят допълнителна добавена стойност от реформата на Общата селскостопанска политика. Не можем да продължим да искаме повече усилия от земеделските производители, които не са придружени от допълнителна подкрепа. За да запазим селскостопанското производство в Европейския съюз трябва да правим внимателна оценка на всички нови изисквания, които поставяме пред земеделските производители, за да не допуснем масово напускане на сектора и поставяне под въпрос продоволствената сигурност в Съюза.

По време на заседанието също така се очаква да бъде постигнат общ подход по Предложението за регламент относно растенията, получени чрез някои нови геномни техники, и храните и фуражите от тях. Страната ни стича, че последните компромисни текстове, представени от Испанското председателство, в много голяма степен отговарят на въпросите, които Република България е поставяла в провежданите до момента дискусии. В тази връзка Република България може да подкрепи постигането на общ подход по досието.

В областта на рибарството се очаква да бъде постигнато политическо споразумение по предложението за регламент за определяне за 2024 г. на възможностите за риболов в Средиземно море и Черно море, като страната ни подкрепя предложението за регламент. Определените в него риболовни възможности за Република България се основават на приетите решения на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и са в съответствие с позицията на страната за запазване през 2024 г. на действащите нива на общ допустим улов и квота за запасите от калкан и цаца в Черно море.

 

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на Съвета ЕКОФИН

 

Със свое решение правителството одобри позицията на страната ни за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 8 декември 2023 г. в Брюксел.

В дневния ред е предвидено Испанското председателство да представи доклади за напредъка в работата по коригирания пакет за следващото поколение собствени ресурси и законодателния пакет за единна валута.

Участниците ще обсъдят икономическите и финансовите последствия от агресията на Русия срещу Украйна и ще потърсят постигане на общ подход по реформата на рамката за икономическото управление в ЕС.

По темата за икономическото възстановяване в Европа след пандемията от COVID-19 членовете на Съвет ЕКОФИН ще направят преглед на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост и ще одобрят измененията на плановете на Белгия, Хърватия, Кипър, Германия, Гърция, Финландия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Полша, Румъния и България.

По време на срещата Европейската комисия ще представи есенния пакет, с който се поставя началото на годишния цикъл на Европейския семестър за координация на икономическата политика на ЕС за 2024 г.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МО

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г., за извършване на плащане по Международен договор (LOA) BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини Страйкър“. Договорът бе ратифициран със закон от Народното събрание на Република България на 01.12.2023г.

Международният договор BU-B-UCP е подписан в изпълнение на приетия от 49-тото Народно събрание Проект за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“. Реализирането на договора ще позволи в кратък срок да се преодолее част от дефицита от способности в Сухопътните войски на Българската армия.

 

Правителството одобри позицията на България за редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което ще се проведе на 12 декември 2023 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Съветът ще подготви редовното заседание на Европейския съвет на 14-15 декември 2023 г., като обмени мнения по проекта на заключения на лидерите, в който на този етап са включени темите: Украйна; Близък Изток; Разширяване; Многогодишна финансова рамка 2021-2027; Отбрана и сигурност; Външни отношения и миграция и Стратегически дневен ред на ЕС.

Испанското председателство ще представи пътна карта, с която се очертават ключовите стъпки от цикъла на Европейския семестър за 2024 г.

Очаква се СОВ да одобри заключенията на Съвета относно политиката на разширяване и процеса на стабилизиране и асоцииране, прегледа на годишния диалог по върховенство на правото в ЕС, заключенията относно управлението на демографските промени в Европа.

Съветът ще обсъди и предложението за изменение на Регламент №1/1958 за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност и Споразумението за асоцииране с Андора и Сан Марино.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на НСО

 

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 800 000 лв. по бюджет на Националната служба за охрана за 2023 г. за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати/награди по чл. 84 от ЗНСО на служителите. Средствата се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите в централния бюджет за настоящата година