Всичко за медиацията и невербалната комуникация

Книгата „Медиация и невербална комуникация” от Десислава Каменова е опит да бъде представена по един достъпен и интересен начин темата за медиацията и как езикът на тялото влияе на процедурата.

Медиацията е извънсъдебна процедура, която дава възможност на всеки да участва пълноценно при разрешаването на конфликт, при това с възможно най-малко разходи на време, средства и енергия. Дали ще бъдете медиатор или страна в конфликт, тази книга се надява да ви даде нужната информация.

Книгата съдържа теоретична част, която е посветена на медиацията и невербалната комуникация и значението им в съдебните и алтернативни способи за решаване на спорове. В преобладаващата литература по въпроса за решаване на спорове през изключително дълъг период акцентът е бил поставян върху вербалната страна. Затова книгата ще е полезна, както за студенти, практикуващи юристи и за по-широк кръг от читатели, защото се разясняват основни понятия – медиация, алтернативни способи за решаване на спорове, конфликт, спор, преговори, невербална комуникация, дава се определение на докосване, като част от НВК и т.н.

Втората част от книгата е посветена на тема за невербалната комуникация и ролята й в процедурата по медиация. Разгледани са видовете невербална комуникация, като са посочени и резултатите от извършеното изследване по време на писането на книгата.

Доктор Десислава Каменова има непрекъсната 20-годишна практика като адвокат, пише къси разкази, има няколко международни специализации и защитена дисертация в областта на невербалната комуникация. Книгата е предназначена за по-широк кръг читатели, защото конфликтите съпътстват всяка човешка дейност и справянето с тях е необходимо социално умение на всеки съвременен човек.

Можете да откриете книгата ТУК.