КЗК спря обществена поръчка на Министерство на правосъдието за 1 300 000 лева

Решението е по жалба на недоволна от условията на конкурса фирма

 МП МП МП

Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ е отменила като незаконосъобразно решение на Министерство на правосъдието за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за разработване на автоматизирана информационна система „Бюра Съдимост“, с прогнозна стойност от 1 130 000 лв., без ДДС.

Средствата са от европейските фондове и се осигуряват по Оперативна програма „Административен капацитет“. Възложител на обществената поръчка е Ивелина Николова, главен секретар на правосъдното ведомство. Решението на КЗК е обявено в последния работен ден преди Коледните празници, а самата обществена поръчка бе обявена в края на месец октомври, съобщи БГНЕС.

От съобщението на КЗК става ясно, че срещу действията на Министерството на правосъдието е постъпила жалба от името на „ММ Сълюшън“ ООД. Комисията е намерила за основателна твърдението на жалбоподателя, че „изискването участниците да разполагат с наличен работен капитал за финансиране на дейностите в размер на не по-малко от 300 000 лв. е прекомерно и несъобразено с количеството от предмета на поръчката и е ограничително по смисъла на Закона за обществените поръчки“. КЗК е установила още, че Министерството на правосъдието е допуснало „нарушение на ЗОП при поставяне на изискванията за технически възможности и квалификация на участниците“. „Въвеждането на квалификационни изисквания за минимален трудов стаж по отношение на част от експертите според КЗК е неоправдано и ограничително условие към потенциалните участници в процедурата“, пише още в съобщението.

КЗК е намирала „за основателно и възражението на жалбоподателя, че изискването на възложителя за представяне на сертификати по ISO 9001:2008 и ISO 27001:2013 от всеки съдружник в обединение противоречи на ЗОП“.

Заради действията на МП по обществената поръчка, определени от КЗК като незаконосъобразни, може да се стигне до загуба на европейското финансиране, тъй като всички дейности по проекта, който се финансира по ОПАК 2007-2013 г., трябва да са приключили преди края на 2015 г. От заданието става ясно, че само срокът за изграждането на системата за електронно издаване на свидетелства за съдимост е шест месеца. Стартиралата процедура по обжалване обаче вероятно ще отнеме няколко месеца до окончателното решение.

Във връзка с решението на КЗК главният секретар на Министерството на правосъдието е уведомил, още преди две седмици, участниците в обществената поръчка, че към момента тя „спряна“ до произнасяне на Върховния административен съд. Независимо от решението на ВАС по казуса, допуснатите от страна на възложителя нередности, могат да станат повод за последващ одит от страна на Управляващия орган на ОПАК, както и от страна на представители на Европейската комисия. Европейските одитори са изключително стриктни при данни за наличие на нарушения при възлагане на обществени поръчки, които се финансират по еврофондовете. В повечето случаи подобни проверки водят до санкции от страна на ЕК, които остават за сметка българския данъкоплатец.