Какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

Публикуваме всички решения от днешното заседание на Министерски съвет

МС

Приета е национална стратегия за кибер сигурност

Министерският съвет прие Национална стратегия за кибер сигурност „Кибер устойчива България 2020“.

Визията за развитие на кибер сигурността на България до 2020 година е обособена в три етапа – преодоляване на основни уязвимости в критични за държавата и обществото комуникационни и информационни системи, зряло състояние на кибер устойчивост (включително и срещу непознати атаки) и водеща и иновативна роля в няколко съвременни направления.

Стратегията предвижда създаването на Съвет по кибер устойчивост към Министерския съвет като нещатен постоянен консултативен орган. Той ще има основни направляващи и стратегически функции, които ще бъдат свързани с изработването и обосноваването на позицията на България пред международни институции и организации по въпросите на кибер сигурността. Съветът по кибер устойчивост ще следи тенденциите и развитието на кибер заплахите, рисковете, методите за противодействие и необходимите способности, приоритетите за изграждането и развитието на човешки, технологичен, инфраструктурен, финансов, организационен и доктринален компоненти и при необходимост ще внася предложения пред Съвета по сигурност към Министерския съвет за решения. Ще подготвя периодичен доклад за Съвета по сигурността и за Министерския съвет за състоянието на сигурността в кибер пространството, развитието на рисковете и обобщената оценка на постигнатото ниво на зрялост и кибер устойчивост. Ще наблюдава изпълнението на проектите от Плана за действие и пътната карта по стратегията.

Стратегията предвижда да бъде определен Национален координатор по кибер сигурността към Министерски съвет, който да ръководи изпълнението на плана за действие по кибер сигурността и да изпълнява други задачи, свързани с кибер сигурността.

В основата на Стратегията е моделът за функциониране на национална система за кибер сигурност. Той ще осигурява непрекъснат мониторинг на националната кибер картина (ситуационна осведоменост) с проекция на кибер състоянието във всички сегменти на управление и функциониране на държавата, икономиката, и обществото.

Новата въздушна електропроводна линия
между подстанциите „Марица-изток“ и „Неа Санта“
е определена за обект от национално значение

Нова въздушна електропроводна линия 400 кV между подстанциите „Марица изток“ (в България) и „Неа Санта“ (в Гърция) ще бъде обект от национално значение на територията на България. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, определяйки статута на енергийния обект, който предстои да бъде изграден на териториите на общините Симеоновград, Хасково, Кърджали, Момчилград и Кирково.

Решението на МС се налага във връзка с делегиран регламент на Европейската комисия от 18.11.2015 г., с който групата проекти между подстанциите „Марица Изток“ и „Неа Санта“ е определена за проект от общ европейски интерес по смисъла на Регламент 347/2013. За тяхното изпълнение се въвежда специфичен режим, който включва задължително даване на най-висок приоритет съгласно националното законодателство. От този статут следва, че въпросните обекти могат да разчитат на ускорени процедури по издаване на разрешения, правила за ОВОС и запознаване на обществеността на най-ранен етап от тяхното изпълнение, регулаторни стимули, правила за трансгранично разпределение на разходите и механизми за финансова подкрепа.

Групата от проекти между „Марица изток“ и „Неа Санта“ включва изграждането на четири електропровода за реализацията на приоритетния електроенергиен коридор „Север – Юг“. Важен елемент от него е изграждането на нов междусистемен електропровод 400 kV с дължина 122 км на българска територия и 29 км на гръцка територия и капацитет от 1500 MW между подстанциите „Марица изток“ и „Неа Санта“.

Проектите имат съществено влияние върху сигурността на доставките в региона, допринасят за гъвкавостта на електроенергийната система и увеличават преносните й възможности. Реализацията на групата проекти ще повиши нетния капацитет за пренос на двете граници България – Гърция и България – Турция и ще ускори пазарната интеграция. Възложител на проектите на българска територия е „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

Изграждането на нов междусистемен електропровод между подстанциите „Марица изток“ и „Неа Санта“ ще подсили мрежата 400 KV В региона и ще повиши значително възможността за обмен на електроенергия между двете държави. Проектът е включен в Десетгодишния план за развитие на електропреносната мрежа на Република България и Десетгодишния план за развитие на електропреносната система на Европейската мрежа на електроенергийните преносни оператори ENTSO-E.

Проф. Огнян Бранков е предложен за удостояване
с орден „Стара Планина“

Правителството предлага на Президента на Република България да удостои с орден „Стара планина“ – първа степен, проф. Огнян Бранков за изключителния му принос в областта на здравеопазването, медицинската наука и практика.

Проф. д-р Бранков е водещ детски хирург в областта на гръдната и коремна хирургия. Разработва научно и практически въпроси на диагностиката и лечението на някои заболявания на хранопровода. Негов е приносът за създаването на единна схема за комплексното лечение на химическите изгаряния на хранопровода и късните последствия от тях. Въвежда нови оперативни методики в хирургичната техника при операциите на хранопровода.

Автор е на учебници по хирургия, множество научни публикации в списания и сборници, има 20 рационализации, едно изобретение, както и многобройни участия в български и международни научни форуми. Изявите му включват и активна преподавателска дейност сред студенти и специализанти, членство в европейски медицински и научни асоциации.

Проф. д-р Огнян Бранков е бил национален консултант, заемал е длъжността председател на Научното дружество по детска хирургия и заместник-председател на Националния съсловен съюз на лекарите хирурзи, член на Специализирания научен съвет по хирургия към Висшата атестационна комисия, член на пленума на Българското хирургично дружество.

За постиженията си е удостоен е много отличия и награди, сред които са званието „Медик на годината” (2009) и почетният знак „Български лекар” (2005).

Три лечебни заведения получават право за
обучение на студенти и специализанти

Правителството допълни списъка на университетските болници с още три лечебни заведения. Това са „МБАЛ – Бургас;“ АД, „МБАЛ – Пловдив“ АД и „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД, София.

Съгласно Закона за лечебните заведения университетски болници са многопрофилни или специализирани болници, в които, след акредитация, се осъществяват дейности по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, както и следдипломно обучение.

Промени в ОП „Околна среда 2014-2020 г.“
гарантират изпълнението
на интегрирания воден цикъл на Враца

Правителството направи допълнителни изменения в текста на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ като проект за одобрение от Европейската комисия. С промените проектът на Община Враца влиза в списъка на големи проекти във ВиК сектора, които ще се финансират по оперативната програма.

Поради забавяне в предния програмен период, проектът за интегрирания воден цикъл на Враца не приключи в срока за допустимост на разходите и се наложи разделянето му на две фази. За да получи финансиране от новата оперативна програма и да се изпълни втората фаза на стойност 86,240 млн. лв., е необходимо да бъде включен в списъка с големи проекти.

Одобрените от правителството промени предвиждат още преразпределение по години на средства от Европейския фонд за регионално развитие по бюджета на програмата при запазване на общия финансов ресурс. Част от първоначално определения ресурс, в размер от 25 млн. евро за 2016 г., се преразпределя за следващите три години с по 8,3 млн. евро. Така се гарантира физическото и финансово изпълнение на програмата.

Правителството актуализира таксите за оценяване
и одобряване на познавателни книжки, учебници
и учебни комплекти

Правителството одобри промени в Тарифата за таксите, които се събират от Министерство на образованието и науката, в частта за таксите за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.

В съответствие с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебници и учебни помагала, вносителите ще заплащат за оценяване на познавателна книжка и на учебник такса от 600 лв., за учебен комплект – 975 лв.

Размерът на таксите не е променян в продължение на 12 години. Актуализацията му е свързана с увеличаване на броя на оценителите от осем на 13 и на разходите за командировки до 80 лв.

Правителството отпуска над 74 хил. лв.
за изплащане на стипендии на даровити деца

С две постановления правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 74 520 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Средствата са предназначени за подкрепа на ученици от общинските и държавните училища в системата на министерствата на образованието и науката и на земеделието и храните, постигнали високи резултати на олимпиади и състезания.

Отпусната сума е в рамките на планираните в централния бюджет за 2016 г.

Правителството предостави 702 хил. лв. за
доставки на хляб и основни хранителни продукти
на 83 хил. жители на планински и малки селища

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер до 702 113 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет и са предназначени за покриване на част от транспортните разходи за доставки на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища. С тях ще бъдат подпомогнати общините при осигуряване на регулярни доставки за хората в малките и планински селища с население до 500 жители (без курортите), в които няма редовно зареждане.

На територията на страната има над 83 хил. жители на 1050 малки и планински населени места, които нямат достъп до основни услуги поради липсата на частен интерес за разкриване на търговски обекти и невъзможност за редовно снабдяване с основни хранителни стоки. Информацията за обхванатите общини и селища, общ брой транспортни маршрути и обща дължина на маршрутите, е обобщена и предложена от Националното сдружение на общините в Република България.

Критериите за необходимост от подкрепа, по които са определени населените места, са два – в тях да няма разкрити регулярно функциониращи търговски обекти и да имат по-малко от 500 жители по постоянен адрес. За допустими се считат населените места, които отговарят едновременно на двата критерия. Потребността от подкрепа се определя чрез обхващане на тези селища в транспортни маршрути, по възможност с кръгово зареждане. Определен е и минимум от две зареждания в седмицата.

Средствата ще бъдат предоставени на общините на два етапа: авансово финансиране в размер на 50 на сто от одобрената сума за съответната община и окончателно, изравняващо плащане в края на годината в рамките на одобрените за съответната община средства, но не повече от фактически изразходения за целта ресурс. Контролът по изпълнението ще бъде организиран от възложителите-общини, с оглед спазване изискванията на Закона за обществените поръчки.

Община Петрич ще изгради индустриален парк
в имоти, предоставени от държавата

Правителството прехвърли на община Петрич безвъзмездно правото на собственост върху два поземлени имота – частна държавна собственост, за изграждане на индустриален парк в близост до града. Очаква се там да бъдат привлечени експортно ориентирани инвестиции, да се създадат нови работни места и по-висок икономически ръст. Двата терена с обща площ над 187 дка се намират в местностите „Амушеви лъки“ и „Тръстен имот“ край Петрич.

На община Бургас беше предоставен имот, намиращ се в Промишлена зона „Север”. Теренът с площ от почти 6 дка се намира в съседство с общински терени, с които ще бъде обединен, за да се включи в обхвата на Индустриален и логистичен парк – Бургас. Изграждането на Индустриален и логистичен парк е мярка в подкрепа на икономиката в района и разкриване на нови работни места чрез привличане на български и чуждестранни инвеститори.

С друго решение кабинетът промени от публична в частна държавна собственост статута на имот – терен от 1,3 дка и сграда, управляван от Българската агенция по безопасност на храните. Бившата ветеринарна лечебница се намира в благоевградското село Крупник. Промяната дава възможност за по-ефективно използване в бъдеще на имота и реализирането на допълнителни приходи.

България ще се присъедини
към Конвенцията Минамата

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Конвенция Минамата относно живака, която цели да защити човешкото здраве и околната среда от въздействието на токсичния метал. Конвенцията е наречена в памет на жителите на японския град Минамата. където изхвърлянето на токсични отпадъци с живак в средата на миналия век е предизвикало заболяване на хиляди хора.

С прилагането на Конвенцията ще се осигури поетапното намаляване и спиране употребата на определени продукти и процеси с метален живак. Ще се насърчат научните разработки на безживачни алтернативи. Ще се намали, например, употребата на денталната амалгама, която ще се замени с по-безопасни материали.

В Конвенцията са дефинирани разпоредби за ограничаването на живачните емисии в атмосферата и изпускането на токсичния метал и съединенията му във водата и почвите. Регламентирано е екологосъобразното му съхранение, както и управлението на отпадъците от живак и възстановяването на замърсени терени.

С влизане в сила на Конвенцията се очаква да се създаде пазар за екологичната промишленост на ЕС. Ще се стимулира търговията с продукти, които съответстват на изискванията за ниско съдържание на живак или липсата му, заложени в Конвенция Минамата и в Регламента относно живака.

Одобрено е Споразумение към Меморандума
за разбирателство между правителството
и „Тракия Глас България“ ЕАД

Министерският съвет одобри проекта на споразумение към Меморандума за разбирателство от 2012 г., сключен между правителството и „Тракия Глас България“ ЕАД за изпълнение на инвестиционния проект „Производство на стъкло и стъклени изделия – нови инвестиции“ и на анекс към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Проектът е осъществен през 2014 г. Извършените инвестиции в дълготрайни активи са в размер на 305 806 593 лв. Те са използвани за придобиването на втора поточна линия за стъкло и втора пещ за домакинско стъкло. Разкрити са 562 нови работни места за обслужване на новите производствени мощности в стъкларския комплекс в Търговище.

Със споразумението и анекса се уреждат редът и условията за привеждане в съответствие на договорните отношения с инвеститора след преобразуването през 2015 г. на „Тракия Глас България“ ЕАД, с което част от имуществото му преминава към две нови дружества – „Пашабахче България“ ЕАД и „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД. С промените и трите дружества ще станат страни по Меморандума и Договора, като ще бъде разпределена пропорционално отговорността за изпълнението на всички произтичащи от това задължения, в това число и поддържането на инвестицията и заетостта в насърчаваната икономическа дейност за петгодишен период.

Одобрени са резултатите от Шестата сесия
на Междуправителствената българо-монголска комисия

Министерският съвет одобри резултатите от Шестата сесия на Междуправителствената българо-монголска комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество.

Заседанието се проведе на 4 и 5 април т. г. в София под председателството на Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката, и Раднаа Бурмаа, министър на храните и земеделието на Монголия.

По време на сесията бяха обсъдени теми от двустранен интерес за активизиране на сътрудничеството, с акцент върху взаимната търговия, промишлеността, селското стопанство, транспорта, информационните технологии и съобщенията и туризма. Бяха набелязани и съгласувани мерки за разширяване на сътрудничество.

Правителството одобри позицията на България
за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие
и рибарство

Министерският съвет одобри позиция на България за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 18 юли в Брюксел. Очаква се на него Комисията да представи актуална информация за ситуацията на пазара, по-специално по отношение на секторите на млякото и млечните продукти, свинското месо и плодовете и зеленчуците, както и да представи нов пакет от мерки за подпомагане. Актуална информация се предвижда да бъде предоставена и по отношение на международната търговия със селскостопански продукти, след което министрите ще обменят мнения.

ЕК ще информира също така за резултатите от направения преглед на разпоредбите за екологизиране след първата година на прилагането им и ще очертае следващите стъпки за опростяване на изискванията за озеленяване. В рамките на предвидения обмен на мнения по темата България ще потвърди, че хармонизирането и опростяването на критериите за екологично насочени площи ще има положителни последици за администрациите и земеделските стопани.

Одобрена беше и българската позицията за неформалното заседание на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и научни изследвания), което ще се проведе на 18 и 19 юли в Братислава. Предвидени са дискусии за ускоряване на цифровата трансформация на европейската индустрия и предприятия, мобилизирането на интелигентни инвестиции за трансформиране на промишлеността на ЕС и готовността на работната сила на ЕС за бъдещето. Ще се проведат работни сесии и за мерките в подкрепа на млади учени, повишаване на атрактивността на научните кариери и насърчаване на инвестиции в човешкия потенциал в научноизследователска и развойна дейност, както и за развитие на европейска екосистема за научноизследователска и развойна дейност и иновации за иновативни МСП.

Неформално заседание ще проведат и министрите по заетост и социална политика. То ще се състои на 14 и 15 юли в Братислава и се очаква на него да бъдат обсъдени въпросите, свързани със застаряването на населението и предизвикателствата за трудовите пазари и системите за социална сигурност; цифровизацията и нейното отражение на пазара на труда и по-специално – стратегиите за адаптиране на работна сила и условия на труд и адресирането на въздействието от технологичното развитие върху качеството на работните места и бъдещите потребности от умения.

Одобрени са и докладите за резултатите от три заседания на Съвета на ЕС.

На неформалното си заседание в края на май в Амстердам министрите на държавите-членки, отговорни за селскостопанската политика и рибарството, обсъдиха темата „Храната на бъдещето, бъдещето на храната“ с фокус върху бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 година. Участниците в срещата се обединиха около мнението, че преди да се поставят на дискусия промените, които следва да бъдат въведени в ОСП, трябва да се направи задълбочен анализ на прилагането й. Посочено бе, че е необходима подкрепа на фермерите, особено в условията на тежка криза, а бюджетът за ОСП да се запази, включително за директните плащания. Конкурентоспособността следва да се развива чрез иновации, отваряне на нови пазара, производство на нови продукти с по-висока добавена стойност. Една от целите следва да бъде намаляването на дистанцията между производители и потребители. Трябва да се запазят работните места в сектора и да се засилят и укрепят позициите на фермерите в хранителната верига. Всички бяха единодушни, че земеделието трябва да бъде подпомагано и следва да се обърне специално внимание на дребните фермери, които се нуждаят от подкрепа, за да бъдат конкурентноспособни.

На заседанието си на 17 юни в Люксембург министрите на финансите обсъдиха и постигнаха съгласие по окончателния компромисен текст на предложението за директива срещу избягването на данъци. Председателството информира за актуалното състояние на засиленото сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки. ЕКОФИН разгледа и предварителния анализ на ЕК относно възможността за широко прилагане на механизма за обратно начисляване при вътрешни сделки. Беше обсъден и приет проект на заключения относно укрепването на банковия съюз и доклад на председателството за напредъка по проекта на регламент за Европейската схема за гарантиране на депозити (ED1S). Финансовите министри разискваха доклада за напредъка към по-ефективно икономическо и фискално управление, както и свършеното досега по отношение на външното представителство на еврозоната. ЕКОФИН одобри също препоръки към държавите-членки относно националните програми за реформи за 2016 г. и становища на Съвета относно актуализираните програми за стабилност или за конвергенция.

На 24 юни в Люксембург се проведе заседанието на Съвета „Общи въпроси“. На него министрите обсъдиха последствията от референдума за членство на Обединеното кралство в ЕС. Разгледан беше вторият проект на заключения на Европейския съвет, свързани с миграцията, заетостта, растежа на инвестициите, направен беше преглед на изпълнението на работните програми на Комисията за 2015 г. и 2016 г., проведена беше дискусия за изпълнение на новото Международно споразумение за по-добро законодателство и по-специално по въпросите, касаещи прозрачността на законодателния процес, представени бяха основните приоритети на словашкото председателство на Съвета на ЕС за периода 1 юли – 31 декември 2016 г., сред които са икономически растеж, заетост, единен цифров пазар, Енергиен съюз и миграция.

Ведомствените болници също ще възлагат
обществени поръчки чрез Централния орган
за покупки в сектор „Здравеопазване”

Правителството одобри промени в ПМС 146/2015, с което беше създаден Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване”.

С промените се разширява кръгът на централизираното възлагане. Централният орган за покупки в сектора вече ще провежда процедури за сключване на рамкови споразумения и договори за възлагане на обществени поръчки и за ведомствените болници – към Министерския съвет и към министерствата на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и за центровете за спешна медицинска помощ и държавните психиатрични болници.

Включването на тези лечебни заведения като възложители по централизираното договаряне ще доведе до икономии на време, на административен и финансов ресурс, но и до намаляване на цените на закупуваните за тях лекарствени продукти.

Одобрен е проект на споразумение за
допълнение към Парижкия протокол

Министерският съвет одобри проект на споразумение между България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол.

Парижкият протокол, ратифициран от България през 2004 г., урежда статута на международните военни щабове, създадени в съответствие със Северноатлантическия договор. Нашата страна е домакин на такава структура – т. нар. Модул на КИС със способности за развръщане – (DCM) F, 2nd NATO Signal Battalion (2NSB). На територията на България е разположен и Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО (NFIU).

Допълнителното споразумение детайлизира приложимата юрисдикция, както и привилегиите и имунитетите на щабовете и техните членове.

Некоректни наематели на държавни жилища
ще губят право на ново настаняване в бъдеще

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чиято цел е се защити държавният интерес при отдаване под наем на ведомствени жилища.

Промените предвиждат лица с прекратени по тяхна вина наемни отношения с държавата или които са били некоректни в предишни наемни отношения с нея, да губят право на настаняване в държавни ведомствени жилища занапред.

Регламентира се, че когато няма кандидати за настаняване, отговарящи на изискванията, които определят в колко голямо жилище се настаняват семейства с даден брой членове, в свободните за разпределение държавни ведомствени жилища да може да бъдат настанени кандидати, отговарящи на изискванията, независимо от броя на членовете на семейството им. В тези случаи наемната цена ще се удвоява не за цялото жилище, а само за жилищното помещение или помещения с най-голяма площ, с които се надхвърлят нормативите, определени в Правилника.

Регламентира се също, че настанените по този критерий в държавни жилища нямат право да ги закупят, ако към датата на молбата за закупуване на жилището не са налице изискваните според правилника условия и нормативите, определящи в какво жилище се настаняват семейства с даден брой членове.

С направените изменения и допълнения се прецизират текстове, като се привеждат в съответствие с въведените в Закона за публичните финанси принципи, правила и терминология.

Издаването на лицензи по Закона за хазарта
става електронна услуга

С изменение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, правителството осигури възможността гражданите и организациите да заявяват и получават като електронни услуги предвидените в Закона за хазарта и в подзаконовите актове по прилагането му административни услуги. Изцяло се унифицира процедурата по електронното подаване на заявления до Държавната комисия по хазарта, с което отпада необходимостта от допълнително уреждане на въпроса в други актове.

С цел намаляване на регулаторната и финансова тежест върху организаторите на хазартни игри няма да бъдат събирани данни, които вече са били предмет на преценка от компетентен орган. Отпада задължението за предоставяне на списък с наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера на свързаните в съответната джакпот система игрални автомати. Отпада и задължението за представяне на удостоверение, издадено от Комисията за защита на личните данни, за вписване в публичния регистър на администраторите на лични данни.

Предвид измененията на Закона за хазарта, в сила от 1 януари 2014 г., са направени редакции в текстовете на Наредбата с цел унифициране на терминологията, използвана от законодателя.

Приет е списъкът на стоките и услугите, които
ще се възлагат с обществени поръчки
на предприятия на хора с увреждания

Правителството определи списъка на стоките и услугите, които ще са предназначени за възлагане с обществени поръчки на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.

Целта на приемането на списъка е да се създадат гаранции за провеждане на запазените обществени поръчки, възлагани въз основа на решение на Министерския съвет, чрез определяне на сферите, в които такова възлагане е приложимо.

В списъка са включени 103 стоки. Сред тях са работно облекло, якета за предпазване от вятър, непромокаеми дрехи, дамски и мъжки костюми, спални чували, големи контейнери, кашони и др. На специализираните предприятия или кооперации на и за хора с увреждания ще се възлагат и обществени поръчки за предоставяне на услуги за пакетиране на стоки, набор на текст, подвързване на печатни издания и др.

Очаква се определянето на Списъка да подобри механизма на провеждане на запазените обществени поръчки и да оптимизира процедурата по осигуряване на ефективност при разходването на публичните средства.

Списъкът е изготвен от работна група с участието на експерти от държавната администрация, национално представителните организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

„Кепитал Тобако“ ЕООД получава разрешение
за промишлена обработка на тютюн

С решение на Министерския съвет „Кепитал Тобако“ ЕООД получава разрешение за промишлена обработка на тютюн.

Фирмата разполага с необходимите за това производствени мощности и отговаря изцяло на условията. Цехът е обезпечен с необходимата инфраструктура – електрозахранване, водоснабдяване от собствен водоизточник, връзка с републиканската пътна мрежа, техническа работилница, лаборатория, парово стопанство и административна сграда. Налични са технологичните съоръжения и машини за извършване на промишлена обработка на тютюн по технологичните стъпала, както и складовите помещения за съхранение на суров тютюн и готова продукция.

За да бъде издадено разрешение, кандидатите трябва да разполагат с технически и технологични възможности за промишлена обработка на тютюн и за формиране на еднородни по качество партиди. Те трябва да отговарят на съответните типове и произходи от Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Одобрен е проект на закон за изменение
и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Документът е съобразен с приетия Регламент на Европейската комисия за установяване на общи стандарти и техники за дезактивиране на огнестрелни оръжия.

Със законопроекта се въвежда изискването за издаване на Сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие, направено трайно негодно за употреба, при което всички основни части на огнестрелното оръжие са в състояние на постоянна нефункционалност и не е възможно да бъдат отстранени, подменени или модифицирани по начин, който би позволи то да бъде въведено отново в употреба. Този сертификат ще се издава от ГД „Национална полиция” – МВР или от районното управление по местонахождение на обекта за производство и ремонт.

Приети са правилата за допустимост по програмите,
финансирани от европейските структурни
и инвестиционни фондове

Правителството прие национални правила за допустимост за разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове през програмен период 2014-2020 г.

С постановлението действащите правила се привеждат в съответствие с приетия в края на 2015 г. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Отчетен е натрупаният опит от прилагането на програмите от началото на сегашния програмен период. Обхванати са и петте Европейските структурни и инвестиционни фондове. Разширени са възможностите за прилагане на опростени разходи през периода 2014-2020 г.

Целта на акта е да се създадат гаранции за прилагане на ясни, прозрачни и унифицирани правила и процедури при изпълнението на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, като се осигури устойчивост на нормативната уредба и предвидимост както за бенефициентите, така и за управляващите органи.

Одобрен е проектът на меморандум
за разбирателство за подкрепа
на проекта „Ийстринг”

Правителството одобри проекта на меморандум за разбирателство между българското Министерство на енергетиката и словашкото Министерство на икономиката за подкрепа на проекта „Ийстринг”. Документът има за база Декларацията от Рига (2015 г.) за насърчаване на междусистемното свързване на съществуващата инфраструктура за снабдяване с природен газ.

„Ийстринг” е проект за изграждане на транспортен коридор през територията на Словакия, Унгария, Румъния и България, осигуряващ възможност за двупосочни доставки на природен газ от алтернативни източници.

Целта на меморандума е да даде политическа подкрепа за реализирането на проекта. Той не създава нови, нито променя съществуващи правни ангажименти на страните. С него се създава работна група на високо равнище, включително с участието на междусистемните газови оператори, за координирано сътрудничество по всички аспекти на проекта.

Сключването на меморандума е израз на последователната политика на България за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на енергетиката и сигурността на доставките.