МФ очаква излишък от 3.41 милиарда до края на октомври

МФ

МФ

 

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на месец октомври 2016 г. да бъде положително в размер на 3 411,5 млн. лв. (3,8% от прогнозния БВП).

Това съобщиха от пресцентъра на финансовото ведомство.

За сравнение за същия период на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 63,9 млн. лв. (0,1% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 3,7 процентни пункта.

Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и по-ниското усвояване на капиталовите разходи. Подобрението от страна на текущото превишение на приходите над разходите по сметките за средства от ЕС върху салдото по КФП е значително, като излишъкът по европейските средства е в размер на 1,6% от прогнозния БВП, се подчетрава в информацията.

Ето и основните параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към края на месец октомври 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 28 281,6 млн. лв. (85,7% от годишния разчет), като спрямо същия период на 2015 г. се отбелязва ръст от 1 747,1 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2 078,7 млн. лв., докато постъпленията от помощи са по-ниски. Изпълнението на постъпленията от помощи спрямо разчета за годината е 96,6%.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 24 870,1 млн. лв., което е 71,4% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 26 470,6 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към октомври 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 687,7 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, Решение на Съвета 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности и Регламент на Съвета № 1150/2000, изменен с Регламент № 2018/2004, Регламент № 105/2009 и Регламент № 1377/2014, за прилагане на Решение 2007/436/ЕО.